1339/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1080/2002) 1 ja 4 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulee, sen lisäksi mitä Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain (1080/2002) 1 §:ssä säädetään:

1) arvioida, tiivistää ja välittää kliinistä lääkehoitoa koskevaa tietoa;

2) edistää rationaalista lääkehoitoa asiantuntija-avun, tutkimuksen, koulutuksen ja tietoteknisen tuen avulla;

3) toimia yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden ja palveluyksiköiden tuottajien, viranomaisten sekä rationaalista lääkehoitoa edistävien tahojen kanssa;

4) huolehtia alan tiedotuksesta; sekä

5) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

2 §
Asian ratkaiseminen

Lääkehoidon kehittämiskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä tai taloussäännössä annettu. Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksellä toisin määrätä.

Johtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava.

Jos on epätietoisuutta siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu tai jos ratkaisijaksi määrätty katsoo, että jokin hänen päätösvaltaansa kuuluvan asian laatu sitä vaatii, kysymys asi- an ratkaisemisesta on saatettava johtajan päätettäväksi.

3 §
Sijaisuus

Johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä virkamies. Johtaja määrää myös muun henkilöstön sijaisuudet.

4 §
Kelpoisuusvaatimukset

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen johtajalla tulee olla oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

5 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Johtajan nimittää sosiaali- ja terveysministeriö. Johtaja nimittää tai ottaa muun henkilöstön.

6 §
Virkavapaus

Johtajalle myöntää enintään kuuden kuukauden kestävän virkavapauden, johon hänellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, johtajan sijainen. Muissa tapauksissa virkavapauden myöntää johtajalle sosiaali- ja terveysministeriö. Muulle henkilöstölle virkavapauden tai vapautuksen työstä myöntää Lääkehoidon kehittämiskeskus siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

7 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Lääkehoidon kehittämiskeskuksen organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelemisestä antaa johtaja työjärjestyksessä.

8 §
Neuvottelukunta

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen neuvottelukunnan asettaa sosiaali- ja terveysministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, Lääkelaitos, Kansaneläkelaitos ja Suomen Kuntaliitto. Lisäksi neuvottelukuntaan nimitetään potilaiden, terveydenhuollon palvelujen tuottajien sekä kehittämiskeskuksen toiminnan kannalta muiden keskeisten viranomaisten sekä tieteellisten ja ammatillisten tahojen edustajat. Neuvottelukuntaan kuuluu lisäksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksen johtaja.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi enintään kaksitoista muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää jäsenistä sosiaali- ja terveysministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen perustamisen yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriö perustaa tarvittavat virat.

Tällä asetuksella kumotaan lääkelaitoksesta 29 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuksen (132/1993) 17 §.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylilääkäri
Terhi Hermanson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.