1334/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Työministeriön asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1295/2002) 6 luvun 2 §:n 2 momentin ja 6 luvun 7 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset hankintaehdot

1 §
Sopimuksen synty

Sopimus ostajan ja myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen.

Ostajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa työhallinnon koulutuksen hankintayksikkönä toimivaa työvoimaviranomaista.

Myyjällä tarkoitetaan tässä asetuksessa julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulutuspalvelun tuottajaa.

2 §
Myyjän velvollisuudet koulutuksen toteutuksessa

Myyjän velvollisuutena on

1) vastata koulutuksen toteuttamisesta hankintasopimuksen mukaisesti;

2) ylläpitää seurantaa, jonka perusteella voidaan luotettavasti todeta opiskelijoiden säännöllinen osallistuminen koulutukseen sekä seurata muita hankintasopimuksessa sovittuja asioita;

3) vastata siitä, että opiskelijoille järjestyy opetussuunnitelman edellyttämä ja koulutuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen työssäoppimis- tai työharjoittelupaikka;

4) välittömästi ilmoittaa yhteystyövoimatoimistolle tiedot koulutuksen aloittaneista ja keskeyttäneistä opiskelijoista sekä koulutuksesta erotetuista ja koulutuksen suorittaneista opiskelijoista;

5) järjestää opiskelijoille tapaturmavakuutus tapaturmavakuutuslain (608/1948) 3 §:n 3 momentin mukaisesti; sekä

6) antaa opiskelijoille todistukset, jotka on laadittu opetushallituksen todistusten antoa koskevissa määräyksissä esitettyjen mallien mukaisesti. Korkeakoulut antavat todistukset oman vakiintuneen käytäntönsä mukaisina.

3 §
Koulutuksen keskeyttäminen

Julkisen valvonnan alaisen koulutuksen myyjän on aina hyvissä ajoin neuvoteltava yhteystyövoimatoimiston kanssa, ennen kuin se tekee julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 9 §:n mukaisen koulutuksen keskeyttämispäätöksen. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava työvoimaviranomaiselle.

Muun kuin julkisen valvonnan alaisen koulutuksen myyjän on otettava yhteyttä työvoimaviranomaiseen ja tehtävä perusteltu esitys koulutuksen keskeyttämisestä. Päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä tekee yhteystyövoimatoimisto. Työvoimaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava myyjälle tekemästään keskeyttämispäätöksestä.

Opiskelijalle annettavaan koulutuksen keskeyttämispäätökseen on liitettävä valitusosoitus.

4 §
Ostajan oikeudet

Ostajalla on oikeus päästä seuraamaan opetusta, tehdä opiskelijakyselyjä koulutuksen laadun seuraamiseksi sekä saada koulutuksen arvioinnissa tarvittavaa tietoa ja materiaalia koulutuksen toteuttamisesta ja opiskelijoiden osallistumisesta koulutukseen.

Ostaja voi tarvittaessa vaatia myyjältä vakuuden sopimuksen täyttämisen varalle. Myyjän on jätettävä ostajan määräämään ajankohtaan mennessä ostajan vaatima vakuus.

5 §
Koulutuksen hinta

Ostaja maksaa myyjälle koulutuksen hinnan hankintasopimuksen mukaisesti myyjän esittämää laskua vastaan.

Laskusta on käytävä ilmi koulutuksen veroton hinta ja arvonlisäverovelvollisen myyjän laskusta lisäksi arvonlisäveron suuruus.

2 luku

Asiakirjat ja luottamuksellisuus

6 §
Asiakirjojen oikeellisuus

Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa asiakirjojen sekä näissä olevien tietojen oikeellisuudesta.

7 §
Tietojen antaminen hankinnasta

Myyjä ei saa antaa hankintaa koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman ostajan lupaa, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

3 luku

Sopimuksen purkaminen ja siirtäminen

8 §
Ylivoimainen este (force majeure)

Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sen täyttäminen estyy tai viivästyy oleellisesti ylivoimaisen esteen vuoksi. Tällaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopijapuolista riippumaton sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota ei ole voitu ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai ajanhukkaa. Tällaisena tapahtumana pidetään sotaa, sisäistä levottomuutta, ympäristötuhoa, viranomaisen pakko-ottoa tai takavarikkoa, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytystä, työselkkausta tai niihin vaikutuksiltaan verrattavaa syytä. Jos sopijapuoli haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, sen on viipymättä ilmoitettava siitä vastapuolelle. Sopijapuolet voivat sopia esteen vaikutuksista sopimuksen täytäntöönpanoon ja korvauksista.

9 §
Myyjän virhe

Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, jos myyjä olennaisesti viivästyy sopimuksen mukaisesta koulutuksen alkamisajankohdasta eikä sillä ole ostajan suostumusta viivästykseen. Ostaja voi purkaa sopimuksen myös, jos koulutus ei ole sopimuksen mukaista eikä korjausta tapahdu kohtuullisessa ajassa ostajan kirjallisen huomautuksen jälkeen. Jos myyjä asetetaan konkurssiin tai muutoin on ilmeistä, ettei se taloudellisista tai muista syistä pysty täyttämään sopimusta, ostaja voi purkaa sopimuksen.

10 §
Ostajan virhe

Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jos ostaja olennaisesti rikkoo sopimuksen mukaista maksu- tai muuta velvollisuuttaan.

11 §
Sopimuksen siirto

Myyjällä ei ole oikeutta ilman ostajan suostumusta siirtää hankintaa kolmannelle.

4 luku

Korvaukset sopimusrikkomuksesta

12 §
Viivästys

Jos sopimuksen toimeenpano viivästyy myyjästä johtuvasta syystä, ostajalla on oikeus, ellei toisin sovita, periä myyjältä viivästyssakkoa, joka on 0,5 % hankintahinnasta jokaiselta täydeltä viikolta, jonka sopimuksen täyttäminen viivästyy, kuitenkin enintään 4 viikolta. Ostajalla ei ole viivästyksen johdosta oikeutta muuhun korvaukseen, ellei viivästys ole niin oleellinen, että se oikeuttaa purkamaan sopimuksen tai ellei myyjä ole menetellyt tahallisesti. Ostajalla on oikeus vähentää viivästyssakko myyjälle maksettavista suorituksista.

Jos koulutuksen aloittaminen viivästyy ostajan syystä tai ostajan viivästys aiheuttaa sen, ettei koulutusta voida kokonaisuutena toteuttaa sovittuna aikana, ostaja on velvollinen korvaamaan koulutuksen viivästymisestä aiheutuvat todisteelliset kustannukset, ellei toisin sovita.

13 §
Sopimuksen purkaminen

Jos sopimus puretaan myyjästä aiheutuvasta syystä, myyjä on velvollinen korvaamaan ostajalle kaikki todisteelliset ylimääräiset kustannukset, jotka ovat syntyneet tai syntyvät koulutuksen loppuunsaattamisesta tai vastaavan koulutuksen hankkimisesta.

Jos sopimus puretaan ostajasta aiheutuvasta syystä, ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle syntyneet tai syntyvät todisteelliset kustannukset.

14 §
Väliaikainen keskeytyminen

Jos koulutus keskeytetään väliaikaisesti syystä, josta jompikumpi sopijapuoli vastaa, keskeytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen kustannukset, ellei toisin sovita.

15 §
Etukäteen maksetun osamaksun palautus peruuntumistapauksessa

Jos koulutus peruuntuu kokonaan myyjästä johtuvasta syystä, sen on palautettava mahdollisesti etukäteen maksettu osamaksu ja maksettava sille korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskettuna osamaksun maksupäivästä takaisinmaksupäivään.

5 luku

Erimielisyyksien ratkaiseminen

16 §
Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

Sopijapuolten välisissä erimielisyyksissä ratkaisuun on pyrittävä ensisijassa neuvotteluteitse sopimusasiakirjoihin nojautuen.

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa oleva hankintaan liittyvä ehto tai määräys on pätevä, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista.

Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriitaisia, niiden keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei hankintasopimuksessa ole toisin sovittu, on seuraava: hankintasopimus ja sen muutokset, tämän asetuksen 1―6 luvuissa säädetyt yleiset hankintaehdot, suoran neuvottelumenettelyn neuvottelupöytäkirjat, tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjousta ostajan antamat kirjalliset tarjouspyynnön täsmennykset sekä tarjous liitteineen. Huomaamastaan sopimusasiakirjojen ristiriitaisuudesta sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava toisilleen.

Koulutuksen myyjä on velvollinen antamaan ostajalle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen valvontaa ja seurantaa varten.

Sopimusasiakirjojen tulkintaan ja riitojen ratkaisuun sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa ollutta lainsäädäntöä.

17 §
Hankintahinnan takaisinperintä

Jos myyjä rikkoo sopimusta, ostaja voi ryhtyä toimenpiteisiin perusteettomasti maksetun hankintahinnan takaisin perimiseksi valtiolle. Ennen takaisin perintään ryhtymistä ostajan on kuultava myyjää. Vastine tulee pyytää kirjallisesti ja asettaa vastineen antamiselle kohtuullinen määräaika. Ostajan on maksukehotuksella pyydettävä myyjää maksamaan perusteettomasti maksettu hankintahinta takaisin valtiolle. Jos myyjä ei vapaaehtoisesti maksa sille perusteettomasti maksettua hankintahintaa, ostaja voi saattaa asian hakemuksella toimivaltaisen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi hallintolainkäyttölain (586/1996) 69 §:n mukaisena hallintoriita-asiana.

Myyjän on maksettava perusteettomasti maksetulle hankintahinnalle vuotuista korkoa korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jollei palautettavaa määrää suoriteta viimeistään maksukehotuksessa määrättynä maksupäivänä, viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista viivästyskorkoa takaisinmaksupäivästä.

6 luku

Muut ehdot

18 §
Ammattisalaisuuden suojaaminen

Työsopimuslain (55/2001) 3 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksien suojaamista koskevista sopimuksista on mainittava hankintasopimuksessa, jos on tiedossa, että tällaisia sopimuksia opiskelijan kanssa tullaan edellyttämään.

19 §
Kilpailukielto

Jos hankittavalla koulutuksella pyritään suoraan sellaisten työsopimusten solmimiseen, joissa tiedetään edellytettävän työsopimuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitetun kilpailukieltosopimuksen tekemistä, on tästä mainittava hankintasopimuksessa.

20 §
Hankintasopimuksen muutokset ja niistä ilmoittaminen

Osapuolten on oma-aloitteisesti ilmoitettava toiselle osapuolelle kaikesta, mikä olennaisesti vaikuttaa sopimuksen täyttämiseen.

Kaikki sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti, ellei toisin ole sovittu.

Allekirjoitettu sopimus siihen kuuluvine liitteineen on molempia osapuolia sitova. Jos sopimukseen tehdään muutoksia, syrjäyttää muutos aiemmin sovitun. Muutokset sopimukseen vaativat molempien osapuolten suostumuksen ja ne on tehtävä kirjallisesti.

21 §
Hyvitysmaksut

Markkinaoikeuden määräämän hyvitysmaksun maksaa koulutuksen ostajana toimiva työvoimaviranomainen sille valtion tulo- ja menoarviossa osoitetulla toimintamäärärahalla.

7 luku

Opiskelijoiden valintamenettely

22 §
Hakemukset ja niiden käsittely

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen haetaan työministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella tai vastaavalla sähköisellä menettelyllä. Hakemus jätetään allekirjoitettuna tai sähköisesti varmennettuna työvoimatoimistoon. Hakemus on lähetettävä opiskelijavalinnan tekevälle koulutuksen vastuutyövoimatoimistolle.

Jos on kyse yrityksen sisäisestä koulutuksesta käytetään, työministeriön vahvistaman kaavan mukaista ryhmähakemuslomaketta tai vastaavat tiedot sisältävää muuta lomaketta tai sähköistä menettelyä.

Hakemuksen liitteeksi voidaan edellyttää opiskelijavalinnan ja koulutuksen suorittamisen kannalta tarpeelliset lisäselvitykset ja todistukset.

Kun vanki pyrkii koulutukseen rangaistuslaitoksen ulkopuolelle käydäkseen koulutuksessa vankilasta käsin, on hakemukseen liitettävä lisäksi rangaistuslaitoksen lausunto siitä, voiko hän osallistua tällaiseen koulutukseen.

Ulkomaan kansalaisiin, jotka hakevat koulutukseen, sovelletaan mitä laissa julkisesta työvoimapalvelusta säädetään Suomen kansalaisuutta vailla olevien työvoimapalveluista.

23 §
Opiskelijavalinnan yleiset edellytykset ja opiskelijoiden valinta

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen voidaan valita henkilö, joka täyttää julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 6 §:n vaatimukset, jolla on todettu koulutustarve, ja jolla on todettu olevan edellytykset koulutuksen suorittamiseen sekä tavoiteammatissa toimimiseen.

Opiskelijavalinnasta vastaavan työvoimatoimiston tulee tarkistaa, että hakija täyttää koulutuksen yleiset ja kullekin koulutukselle erikseen asetetut muut pääsyvaatimukset.

Opiskelijavalinnassa voidaan käyttää työhallinnon ulkopuolisia asiantuntijoita, haastatteluja sekä soveltuvia testimenetelmiä. Työhallinnon ulkopuolisille asiantuntijoille voidaan esittää vain sellaisia hakemusasiakirjoja, joiden esittämiseen hakijat ovat antaneet suostumuksensa. Koulutuksen yhteishankinnassa opiskelijoiden valinnassa otetaan huomioon myös työnantajan esittämät näkökohdat.

Opiskelijavalinta tulee suorittaa tasapuolisesti ja ilman syrjintää.

24 §
Valintapäätös

Valintapäätöksen tekee hankintasopimuksessa määritellyn koulutuksen yhteystyövoimatoimiston esimies tai työvoimatoimiston työjärjestyksessä määritelty virkamies.

Korkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen opiskelijaksi ottamisesta päättää koulutuspalvelun tuottaja siten kuin julkisista työvoimapalveluista annetun lain 6 luvun 7 §:ssä säädetään. Lopullisen valintapäätöksen tekee työvoimaviranomainen ottaen huomioon korkeakoulun päätöksen opiskelijaksi ottamisesta ja noudattaen opiskelijavalinnalle asettamiaan työvoimapoliittisia ehtoja.

Valintapäätöksestä tulee ilmetä koulutukseen hakeneet, valinnan perusteet ja menettelyt, sekä valituksi tulleet, varasijoille valitut sekä hylätyt hakijat ja heidän hylkäämisensä perustelut.

Ryhmähakemuksella koulutukseen hakeneiden osalta riittää valintapäätökseksi se, että valinnan tekevä työvoimaviranomainen allekirjoittamalla hakemuksen vahvistaa valinnan.

25 §
Valintapäätöksestä tiedottaminen

Valinnan tehnyt työvoimaviranomainen ilmoittaa päätöksen hakijalle, hakemuksen lähettäneelle työvoimatoimistolle ja tiedon koulutukseen hyväksytyistä ja varasijoille valituista myös koulutuspalvelujen tuottajalle.

Hylätylle hakijalle annettavan ilmoituksen tulee sisältää hakijoiden kokonaismäärän lisäksi perustelu valitsematta jäämiselle sekä lisätietojen antajan yhteystiedot.

Koulutuspalvelun tuottaja lähettää valituille kutsun ja muun koulutuksen aloittamiseen liittyvän tarpeellisen aineiston, ellei hankintasopimuksessa ole sovittu toisin.

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Maija Rask

Ylijohtaja
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.