1331/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä joulukuuta annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 12 luvun 3 §:n 7 momentin nojalla:

1 luku

Työttömyysturvalautakunta

1 §
Käsiteltävät asiat

Työttömyysturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuelimenä työttömyysturvaa koskevissa asioissa.

Lautakunta toimii lisäksi muutoksenhakuelimenä aikuiskoulutustuesta annetussa laissa (1276/2000), koulutusrahastosta annetussa laissa (1306/2002), vuorotteluvapaalaissa (1305/2002), palkkaturvalaissa (866/1998), julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002), kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa (439/1999) tarkoitetuissa asioissa siten kuin näissä laeissa erikseen säädetään.

2 §
Täysistunto

Jos lautakunnassa ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, lautakunnan puheenjohtaja tai jaosto tai sen puheenjohtaja voi määrätä asian käsiteltäväksi lautakunnan täysistunnossa.

Täysistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on lisäksi, että läsnä on vähintään yksi työnantajajäsen ja yksi työntekijä- ja toimihenkilöjäsen.

3 §
Lautakunnan kokoontuminen

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunnan jaosto kokoontuu jaoston puheenjohtajan kutsusta.

4 §
Asioiden käsitteleminen

Lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtivat esittelijät.

Asiat käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Asiat päätetään lautakunnan täysistunnossa ja jaoston kokouksessa esittelystä.

Lautakunnan puheenjohtaja huolehtii lautakunnalle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoitamisesta. Hänen on erityisesti valvottava oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

Lautakunnan ja sen jaoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja esittelijä varmentaa. Päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään.

Lautakunnan päätökset allekirjoittaa esittelijä.

5 §
Lautakunnan kokoonpanon täydentäminen

Jos lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee toimikauden aikana, määrätään hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vastaavasti uusi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:ssä säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen.

6 §
Hallintojaosto

Lautakunnan hallintoasiat käsitellään hallintojaostossa. Sen puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä varapuheenjohtajat ja yksi lakimiesjäsen, jonka lautakunta valitsee, sekä yksi edustaja työnantajajärjestöjen ehdottamien jäsenien ja yksi työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdottamien jäsenien keskuudestaan valitsemista jäsenistä.

Hallintojaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja molemmat työmarkkinajäsenet ovat kokouksessa läsnä.

7 §
Lautakunnan henkilökunta

Lautakunnassa on toimistopäällikkö, esittelijöitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi lautakunnassa voi olla työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Toimistopäällikön nimittää sosiaali- ja terveysministeriö. Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa työttömyysturvalautakunta.

8 §
Henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena lautakunnan virkoihin on:

1) toimistopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys sosiaalivakuutukseen ja hallinnollisiin tehtäviin; ja

2) esittelijän virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

9 §
Virkavapaus

Jos kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden toimistopäällikölle myöntää lautakunta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä toimistopäällikölle päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää toimistopäällikön viran hoitamisesta yli vuoden kestävän virkavapauden aikana ja lautakunta lyhyemmän virkavapauden aikana.

10 §
Palkkiot

Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja asiantuntijat saavat palkkiota sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

11 §
Työjärjestys

Muita määräyksiä lautakunnan toiminnasta voidaan antaa työjärjestyksellä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa.

2 luku

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.