1311/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutusrahaston säännöiksi

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 joulukuuta 2002 koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) nojalla:

1 §
Koulutusrahaston tehtävät

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on myöntää ja maksaa aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukainen aikuiskoulutustuki sekä tukea työelämän tutkintojärjestelmän kehittämistä myöntämällä ammattitutkintostipendejä ja suorittaa muut koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) mukaiset tehtävät.

Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä.

2 §
Hallintoneuvosto

Rahaston hallintoneuvostossa on kaksitoista jäsentä, joista kuusi edustaa työnantajia ja kuusi palkansaajia. Jäsenille nimitetään henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jos hallintoneuvoston jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, täytetään paikka toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toisen tulee edustaa työnantajia ja toisen palkansaajia. Puheenjohtajuus on vuorovuosin työnantajien ja palkansaajien edustajilla.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajuus määräytyy siten, että samanaikaisesti toisen puheenjohtajana on työnantajien edustaja ja toisen palkansaajien edustaja.

3 §
Päätöksenteko hallintoneuvostossa

Hallintoneuvoston varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.

Hallintoneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään kaksi hallintoneuvoston jäsentä pyytää sitä kirjallisesti ilmoitetun asian vuoksi. Kokouskutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä on läsnä.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Äänten jakautuessa vaalissa tasan, ratkaistaan tulos arvalla.

4 §
Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo rahaston hallituksen toimintaa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa:

1) esitellään tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,

2) esitellään tilintarkastajan lausunto rahaston hallinnosta ja tileistä,

3) päätetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa:

1) päätetään rahaston talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,

2) päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet,

3) valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi,

4) valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö seuraavaksi kalenterivuodeksi,

5) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5 §
Hallitus

Hallintoneuvosto nimittää hallituksen jäsenet työnantajien ja palkansaajien edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista neljä edustaa työnantajia ja neljä palkansaajia. Jäsenille nimitetään henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kalenterivuosi. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, täytetään paikka toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, Puheenjohtajaksi valitaan vuorovuosina työnantajia ja palkansaajia edustava henkilö.

6 §
Päätöksenteko hallituksessa

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kaksi työnantajia ja palkansaajia edustavaa jäsentä on läsnä.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Äänten jakautuessa vaalissa tasan, ratkaistaan tulos arvalla.

7 §
Hallituksen tehtävät

Hallitus johtaa ja kehittää rahaston toimintaa, Hallituksen tehtävänä on muun ohella:

1) laatia vuosittain rahaston talousarvio,

2) laatia vuosittain rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus,

3) päättää rahaston varojen sijoittamisesta,

4) päättää toimihenkilöiden valinnasta, vapauttamisesta ja työehdoista,

5) nimetä rahaston toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa,

6) päättää rahaston osalta etuuksia koskevien säädösten soveltamisen periaatteista ja valvoa etuuksien myöntämistä,

7) päättää muut periaatteellista laatua olevat tai muuten tärkeät asiat.

8 §
Rahaston nimen kirjoittaminen

Rahaston nimen kirjoittavat hallituksen määräämä tai määräämät henkilöt.

9 §
Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus

Rahaston on kirjanpidossaan noudatettava soveltuvin osin, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään.

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomuksen, on laadittava tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

Rahaston tilintarkastuksen toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin tilintarkastuslain (936/1994) säännöksiä.

Tilintarkastaja toimittaa rahaston tilintarkastuksen vuosittain tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja antaa hallintoneuvostolle tilintarkastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä.

10 §
Valvonnassa tarpeellisten tietojen toimittaminen

Rahaston tulee lähettää vakuutusvalvontavirastolle tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

Rahaston tulee antaa vakuutusvalvontavirastolle muutkin sen pyytämät tiedot rahaston valvontaa varten.

11 §
Ammattitutkintostipendin myöntäminen

Ammattitutkintostipendin myönnetään koulutusrahastosta annetun lain 5 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittaneelle henkilölle. Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään sitä päivää, jolloin hakijan tutkintotodistus on päivätty.

12 §
Ammattitutkintostipendin suuruus

Ammattitutkintostipendi on kertakorvaus näyttötutkinnon suorittamisesta.

13 §
Ammattitutkintostipendin hakeminen

Ammattitutkintostipendi haetaan rahaston vahvistamalla lomakkeella.

14 §
Varat

Rahaston varoja on hoidettava tuloa tuottavasti ja turvaavasti.

Rahastolla on maksuvalmiuden turvaamiseksi tasausrahasto, jonka suuruudesta päättää hallintoneuvosto ja käytöstä hallitus.

15 §
Sääntöjen muuttaminen

Hallintoneuvosto päättää hallituksen esityksen perusteella rahaston sääntöjen muuttamisesta ja tekee muutosta koskevan esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle.

16 §
Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Ennen sääntöjen voimaantuloa voidaan ryhtyä sääntöjen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.