1287/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 23 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1284/2002 ja 1285/2002:

1 §
Tuen enimmäismäärä

Energiapuun haketukseen myönnetään tukea edellyttäen, että nuoren metsän hoitotyö tai energiapuun korjuu, josta saatavan puun haketukseen tukea haetaan, on rahoitettu kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla. Tukea voidaan myöntää 1,70 euroa haketettua irtokuutiometriä kohti.

2 §
Tuen myöntäminen

Tukea myönnetään hakemuksesta yksityiselle maanomistajalle tai muulle kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetulle hakijalle, joita ovat lämpöyrittäjä ja haketusurakoitsija sekä nuoren metsän hoitotöitä organisoiva ja haketta välittävä metsänhoitoyhdistys tai muu riittävän ammattitaidon metsäasioissa omaava yhteisö taikka ammatinharjoittaja.

Tuen hakijan on laadittava energiapuun haketuksesta toteutusselvitys.

3 §
Tuen hakeminen

Tukea haetaan sen jälkeen, kun hakkeen käyttäjä on vastaanottanut energiakäyttöön ostamansa hakkeen. Tukihakemus voi koskea yhdeltä tai useammalta nuoren metsän hoitokohteelta korjatusta puusta haketettua energiapuuerää.

4 §
Voimassaoloaika

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä (1312/2001).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Metsäneuvos
Jouko Paloniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.