1276/2002

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 4 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia suoritteita ovat:

1) raskauden keskeyttämistä, steriloimista tai kastroimista koskevassa asiassa annetut päätökset;

2) tuomioistuimen tai muun valtion viranomaisen pyytämät asiantuntijalausunnot;

3) muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun terveydenhuollon asian käsittely ja siihen annettu ratkaisu tai päätös; sekä

4) sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta annettavat 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetut palvelut lukuun ottamatta osuutta, jonka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut ovat:

1) lupa elimien tai kudoksen irrottamiseen 59 euroa;

2) ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteelliseen talteen ottamiseen tai käyttöön annettavat laitoskohtaiset toimintaluvat 59 euroa;

3) määräys toimia lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa 59 euroa;

4) sairaalan hyväksyminen raskauden keskeyttämissairaalaksi 59 euroa;

5) lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) 11 §:ssä tarkoitettu lupa alkiotutkimukseen 59 euroa;

6) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) 4, 5 ja 8 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön laillistaminen62 euroa,

muussa ETA-valtiossa suoritetun koulutuksen perusteella 262 euroa, ja

kun päätös annetaan oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella 28 euroa;

7) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu lupa 227 euroa. Kun kyse on aiemmin myönnetyn luvan voimassaoloajan jatkamisesta 84 euroa;

8) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin johtavan säädetyn koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen62 euroa,

oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuvasta päätöksestä 28 euroa ja

jos hyväksyminen ja rekisteröiminenperustuu koulutukseen, josta ei ole säädetty, 204 euroa;

9) ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus 50 euroa tai keskusrekisterin ote 25 euroa;

10) päätökset tutkimuslupa-asioissa 135 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 40 euroa; sekä

11) viraston tai virastolle esitetystä asiakirjasta otettava jäljennös ja sen oikeaksi todistaminen 2 euroa sivulta, kuitenkin enintään 20 euroa asiakirjalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu maksu peritään myös silloin, kun siinä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) tieto- ja informaatiojärjestelmiin liittyvä tietopalvelu silloin, kun kysymyksessä ei ole vähäinen opastus- tai neuvontapalvelu;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset;

4) julkaisut;

5) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

6) valokopio- ja muut jäljennökset; sekä

7) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, kun se ei sisälly 1―4 kohdissa tarkoitetusta aineistosta perittävään hintaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finanssisihteeri
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.