1258/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 7 §:n 2 momentin ja 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee vaurioituneen M1- sekä L3e- ja L4e-luokan ajoneuvon kunnostamista ja kokoamista osista sekä tällaisen ajoneuvon katsastamista ja merkitsemistä rekisteriin.

2. Asetus ei koske sellaista ajoneuvon kunnostamista, jossa kunnostetun ajoneuvon osista vähemmän kuin 35 prosenttia on peräisin muualta kuin 2 §:ssä tarkoitetusta kanta-ajoneuvosta. Käytettynä maahantuodun ajoneuvon kunnostamista asetus kuitenkin koskee, kun kunnostetun ajoneuvon osista vähintään 25 prosenttia on peräisin muualta kuin 2 §:ssä tarkoitetusta kanta-ajoneuvosta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) kanta-ajoneuvolla ajoneuvoyksilöä, josta peräisin olevat osat muodostavat kunnostetusta tai kootusta ajoneuvosta enemmän kuin 50 prosenttia;

b) korjatulla ajoneuvolla liikennevahingon, korroosion tai muun syyn johdosta vaurioitunutta ja sen jälkeen kunnostettua ajoneuvoa, jolla on kanta-ajoneuvo; korjattu ajoneuvo on myös osista koottu ajoneuvo, jolla on kanta-ajoneuvo;

c) rakennetulla ajoneuvolla kunnostettua tai osista koottua ajoneuvoa, jolla ei ole kanta-ajoneuvoa; sekä

d) varaosalla ajoneuvon kunnostamisessa tai kokoamisessa käytettyä osaa, joka ei ole aikaisemmin ollut käytössä siinä ajoneuvossa.

3 §
Ajoneuvon osien osuudet

1. Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien osuudet ajoneuvosta ovat tämän asetuksen liitteen mukaiset.

2. Jos liitteessä tarkoitetusta osakokonaisuudesta käytetään vain osa, katsastustoimipaikka määrää osuuden arvioimalla.

4 §
Ajoneuvon kunnostaminen ja kokoaminen

Vaurioituneen ajoneuvon kunnostaminen tai ajoneuvon kokoaminen osista tulee suorittaa huolella käyttäen vähintään kunnostettavan tai koottavan ajoneuvon ikää ja kuntoa vastaavia varaosia. Kunnostetun tai kootun ajoneuvon lujuuden tulee vastata samanikäisen, vaurioitumattoman ajoneuvon lujuutta.

5 §
Työn valvonta

1. Korjattuna ajoneuvona katsastettavan ajoneuvon kanta-ajoneuvo tulee ennen ajoneuvon kunnostus- tai muutostyön taikka osista kokoamistyön aloittamista esittää katsastustoimipaikalle yksilöintiä varten. Ajoneuvon valmistuttua se on esitettävä rekisteröinti- tai muutoskatsastukseen samalle katsastustoimipaikalle.

2. Ennen ajoneuvon kunnostus- tai muutostyön taikka osista kokoamistyön aloittamista katsastustoimipaikalla suoritettu kanta-ajoneuvon yksilöinti on voimassa kaksi vuotta.

3. Ajoneuvo, jota ei ennen kunnostus-, muutos- tai osista kokoamistyön aloittamista esitetä katsastustoimipaikalle yksilöitäväksi, hyväksytään liikenteeseen ainoastaan rakennettuna ajoneuvona.

4. Ajoneuvon katsastajalla on työn kestäessä oikeus tarkastaa, että työ tehdään asianmukaisesti ja luotettavasti.

6 §
Selvitys osien alkuperästä

1. Korjatun ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa on esitettävä luotettava selvitys siitä, mitkä osat ovat peräisin kanta-ajoneuvosta. Muiden kuin kanta-ajoneuvosta peräisin olevien osien alkuperästä on, jos katsastustoimipaikka katsoo sen tarpeelliseksi, myös esitettävä luotettava selvitys, kuten kauppalasku, tulliselvitys tai muu vastaava.

2. Rakennetun ajoneuvon kokoamisessa käytettyjen osien alkuperästä on samoin esitettävä luotettava selvitys. Selvitys on annettava vähintään tämän asetuksen liitteen mukaisen jaotuksen tarkkuudella.

3. Osien alkuperää koskeva selvitys tehdään Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla lomakkeella, johon liitetään selvitykset osien alkuperästä. Lomakkeen tulee olla ajoneuvon tai osien omistajan tai muun luotettavan henkilön oikeaksi todistama.

7 §
Kunnostetun tai kootun ajoneuvon valmistenumero

1. Korjattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon valmistenumerolla. Jos valmistenumero kunnostuksen yhteydessä vahingoittuu tai joudutaan poistamaan, valmistenumeron tarkastamisesta on sovittava katsastustoimipaikan kanssa ennen kunnostustyön aloittamista.

2. Jos kunnostukseen käytetyssä osassa on muu kuin kanta-ajoneuvon valmistenumero, katsastustoimipaikka mitätöi tämän numeron yliviivaamalla siten, että se on edelleen luettavissa. Mitätöinti osoitetaan molemmille puolille valmistenumeroa katsastustoimipaikan tekemällä toimipaikan osoittavalla meistoksella.

3. Jos kanta-ajoneuvon valmistenumero joudutaan meistämään uudestaan, katsastustoimipaikka varmentaa numeron sen molemmille puolille tehdyllä toimipaikan osoittavalla meistoksella.

4. Katsastustoimipaikka antaa rakennetulle ajoneuvolle uuden valmistenumeron, joka meistetään ajoneuvon koriin tai runkoon. Tarkastettuaan numeron katsastustoimipaikka varmentaa numeron sen molemmille puolille tehdyllä katsastustoimipaikkaa osoittavalla meistoksella.

5. Katsastustoimipaikkaa osoittavan meistoksen tulee olla ilmoitettu Ajoneuvohallintokeskukselle ennen meistoksen käytön aloittamista.

8 §
Rekisteriin merkitseminen

1. Korjattu ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon merkkisenä ja mallisena. Käyttöönottoajankohdaksi merkitään kanta-ajoneuvon käyttöönottoajankohta. Muut rekisteritiedot tarkistetaan vastaamaan korjattua ajoneuvoa. Korjaukseen käytettyjen osien alkuperää koskevat selvitykset liitetään katsastuskirjaan. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään tieto vaihdetuista osista ja niiden prosenttiosuuksista sekä huomautus "KORJATTU AJONEUVO".

2. Jos korjatun ajoneuvon kunnostustyössä on käytetty muita kuin samasta ajoneuvomallista tai samaan mallisarjaan kuuluvasta ajoneuvosta peräisin olevia osia ja jos kanta-ajoneuvon rakenteeseen tai teknillisiin ominaisuuksiin on tehty oleellisia muutoksia, katsotaan korjattua ajoneuvoa muutetun. Tällainen ajoneuvo merkitään rekisteriin kanta-ajoneuvon merkkisenä ja mallisena tai tarvittaessa mallin muunnoksena. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään tieto vaihdetuista osista ja niiden prosenttiosuuksista sekä huomautus "KORJATTU JA MUUTETTU AJONEUVO".

3. Rakennettu ajoneuvo merkitään rekisteriin omavalmiste-merkkisenä tai rekisteriin ilmoittajan erikseen ajoneuvolle ilmoittamana omamerkkisenä ja omatekoisena ajoneuvomallina. Rekisteriotteen huomautuksia ja erikoisehtoja kohtaan merkitään tieto, minkä merkkisistä ajoneuvoista pääosa rakennetun ajoneuvon osista on peräisin. Jos rakennetun ajoneuvon osista enemmän kuin 50 prosenttia on peräisin tietynmerkkisestä ajoneuvomallista ja rakennetun ajoneuvon rekisteriin ilmoittajalla on tavaramerkkilain (7/1964) mukainen oikeus ajoneuvon merkin käyttämiseen, rakennettu ajoneuvo saadaan merkitä rekisteriin sen merkkisenä ja mallisena tai mallin muunnoksena, millaisesta ajoneuvomallista enemmän kuin 50 prosenttia ajoneuvon osista on peräisin. Rakennetun ajoneuvon käyttöönottopäiväksi merkitään rakennetun ajoneuvon ensirekisteröintipäivä. Rekisteriin ja rekisteriotteeseen merkitään huomautus "RAKENNETTU AJONEUVO" tai "RAKENNETTU JA MUUTETTU AJONEUVO"

4. Uuden valmistenumeron merkitsemisestä ja valmistenumeron mitätöimisestä sekä vaihdettujen tai muutettujen osien osuudesta tehdään asianmukainen merkintä ajoneuvorekisterin tietoihin.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista 14 päivänä helmikuuta 1997 annettu liikenneministeriön päätös (167/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Kari Saari

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.