1250/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan L-luokan ajoneuvojen sekä polkupyörien rakenteeseen ja varusteisiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuihin sotilasajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain (1090/2002) nojalla toisin säädetä.

3. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään erikseen moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta sekä vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja kokoamisesta osista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvotyypin ajoneuvon tai järjestelmän, osan taikka erillisen teknisen yksikön täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset; tyyppihyväksyntöjä ovat EY-tyyppihyväksyntä, E-tyyppihyväksyntä ja piensarjatyyppihyväksyntä;

b) tyyppihyväksyntädirektiivillä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä 1 olevan 0 kohdan mukaisesti;

c) erityisdirektiivillä tyyppihyväksyntädirektiivin nojalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston, Euroopan neuvoston tai Euroopan komission direktiiviä, joka koskee ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää;

d) EY-tyyppihyväksynnällä tyyppihyväksyntädirektiivin mukaisesti annettua ajoneuvon tyyppihyväksyntää ja erityisdirektiivin mukaisesti annettua ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää;

e) Geneven sopimuksella Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehtyä moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta (SopS 70/76);

f) E-säännöllä Geneven sopimukseen liitettyä sääntöä;

g) E-tyyppihyväksynnällä E-säännön mukaista ajoneuvon järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää; kun tämän asetuksessa viitataan E-sääntöön, tarkoitetaan sääntöä sellaisena kuin se on alkuperäisenä tai muutettuna ajoneuvon tai varusteen käyttöönottoajankohtana;

h) direktiiviä tai E-sääntöä vastaavalla ajoneuvolla, järjestelmällä, osalla ja erillisellä teknisellä yksiköllä sellaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä, jota ei ole tyyppihyväksytty, mutta joka täyttää direktiivin tai E-säännön tekniset vaatimukset;

i) FMVSS-standardin vaatimuksia vastaavalla rakenneosalla sellaista ajoneuvon rakenneosaa, joka täyttää Amerikan Yhdysvaltojen liittovaltion asettaman turvallisuusstandardin vaatimukset;

j) globaalisopimuksella Genevessä 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehtyä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja/tai niissä käytettäviin osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevaa sopimusta (SopS 54/2001);

k) maailmanlaajuisella hyväksynnällä ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan hyväksyntää globaalisopimukseen liitetyn säännön mukaisesti;

l) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

3 §
Tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisten teknisen yksikön merkintä

1. EY-tyyppihyväksyntä osoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksella taikka ajoneuvoon, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tehdyllä hyväksyntämerkinnällä, jossa on erityisdirektiivin numero ja suorakulmion kehystämänä e-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus.

2. E-tyyppihyväksyntä osoitetaan ajoneuvoon, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tehdyllä hyväksyntämerkinnällä, jossa on renkaan ympäröimänä E-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus ja, jos sääntö sitä edellyttää, säännön numero.

4 §
Direktiivin ja E-säännön vaatimusten tunnustaminen etukäteen

Ajoneuvo, järjestelmä, osa ja erillinen tekninen yksikkö katsotaan hyväksyttäväksi myös, jos se täyttää sitä koskevassa erityisdirektiivissä tai E-säännössä taikka erityisdirektiivin tai E-säännön myöhemmässä muutoksessa asetetut vaatimukset ennen niiden pakollista soveltamista tyyppihyväksyntävaatimuksena tai vaatimuksena direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta.

2 luku

Ajoneuvojen perus- ja alaluokitus

5 §
Ajoneuvojen perusluokitus

Kaksi- ja kolmipyöräisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja nelipyörien perusluokituksesta säädetään ajoneuvolaissa.

6 §
Trial- ja enduromoottoripyörä

1. Trialmoottoripyöriksi katsotaan ajoneuvot, joilla on seuraavat ominaisuudet:

a) istuimen enimmäiskorkeus 700 mm;

b) vähimmäismaavara 280 mm;

c) polttoainesäiliön enimmäiskapasiteetti 4 litraa;

d) vähimmäisvälityssuhde suurimmalla vaihteella (ensisijainen suhde x välityssuhde x lopullinen suhde) vähintään 7,5;

2. Enduromoottoripyöriksi katsotaan ajoneuvot, joilla on seuraavat ominaisuudet;

a) istuimen vähimmäiskorkeus 900 mm;

b) vähimmäismaavara 310 mm;

c) kokonaisvälityssuhde suurimmalla vaihteella (ensisijainen suhde x välityssuhde x lopullinen suhde) vähintään 6,0.

3 luku

Direktiiveihin tai E-sääntöihin pohjautuvat vaatimukset

7 §
Yleiset rakenne- ja varustevaatimukset

1. Ajoneuvolain 25 ja 26 §:ssä säädetään ajoneuvojen laitteista ja varusteista sekä 28 §:ssä haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen rajoittamisesta. Poikkeuksista säädetään tässä asetuksessa ja sen liitteissä. Ajoneuvolain 27 §:ssä tarkoitetusta valtuudesta Ajoneuvohallintokeskukselle poikkeusten myöntämiseen ajoneuvoja koskevista vaatimuksista säädetään 6 luvussa.

2. Sellaista tunnusta ja merkkivalaisinta, joka ajoneuvoryhmää koskevissa säännöksissä säädetään pakolliseksi tai sallituksi tiettyyn ajoneuvoon tai ajoneuvoryhmään, ei saa asentaa muuhun ajoneuvoon.

3. Ajoneuvossa ei saa olla mitään, mikä kuljettajan paikalta estää näkemästä ajotietä eteen ja sivuille tai mikä haittaa kuljettajan toimintaa.

8 §
Direktiivien ja E-sääntöjen mukaiset vaatimukset

1. L-luokan ajoneuvojen sekä niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tulee tyyppihyväksynnässä ja ensi kertaa käyttöön otettaessa täyttää liitteessä 1 olevat EY- tai E-tyyppihyväksyntää tai direktiivin tai E-säännön vastaavuutta koskevat vaatimukset.

2. Piensarjatyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa voidaan soveltaa liitteessä 2 olevia poikkeuksia liitteessä 1 olevista vaatimuksista.

9 §
Pienitehoisen mopon vaatimustenmukaisuus

Pienitehoinen mopo saa poiketa renkaita, matkustajan kädensijoja, luvattoman käytön estäviä laitteita, tehoa ja vääntömomenttia, valaisimia ja heijastimia sekä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnuksia koskevista vaatimuksista siten kuin niitä koskevissa direktiiveissä erikseen säädetään.

10 §
Eräiden yhdysvaltalaisten, kanadalaisten ja japanilaisten standardien mukaisen ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

1. Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan tai olleen, perintönä tai testamentilla saadun sekä tullihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun L-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän liitteessä 1 säädetyt tyyppihyväksyntää tai vaatimustenvastaisuutta koskevat vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää kaikkien ajoneuvon mallivuotta koskevien FMVSS- tai CMVSS- standardien taikka japanilaisten ajoneuvoja koskevien turvallisuussääntöjen ja yhdysvaltalaisten, kanadalaisten tai japanilaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen mukaiset vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun ajoneuvon valaisimien lukumäärän ja etuvalaisimien värin tulee vastata liitteessä 1 olevassa 32 kohdassa tarkoitetussa kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevassa direktiivissä 93/92/ETY tai L3e-luokan ajoneuvojen valaisinten asennusta koskevassa E-säännössä n:o 53 taikka L1e-luokan ajoneuvojen valaisinten asennusta koskevassa E-säännössä n:o 74 olevia vaatimuksia ja liitteessä 1 olevassa 33 kohdassa tarkoitetun moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia koskevassa direktiivissä 76/758/ETY olevia vaatimuksia.

4 luku

L-luokan ajoneuvoja koskevat kansalliset vaatimukset

11 §
Vilkkuva varoitusvalaisin

1. Hälytysajoneuvona käytettävän moottoripyörän varoitusvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä.

2. Milloin varoitusvalaisimen eri suunnista havaituksi tuleminen sitä edellyttää, näitä valaisimia saa olla useita.

12 §
Pysäytysvalaisin

Pysäytysvalaisimen tulee syttyä ja sammua 1―2 kertaa sekunnissa. Pysäytysvalaisimen valovoiman valaisimen referenssiakselin suunnassa ja siitä vähintään 5° poikkeavassa suunnassa tulee olla vähintään 500 kandelaa. Valaisimen tulee olla sijoitettu ajoneuvon pituussuuntaiselle keskiviivalle tai vasemmalle puolelle.

13 §
Varoituskolmio

Varoituskolmion tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 27 mukaisesti.

14 §
Hälytysajoneuvon äänimerkinantolaite

Hälytysajoneuvona käytettävässä moottoripyörässä tulee olla äänenkorkeudeltaan vaihtelevaa tai jaksottaista ääntä antava äänimerkinantolaite, jonka äänen voimakkuus on seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna suurempi kuin 104 dBA. Tällaista laitetta ei saa asentaa muuhun moottoripyörään.

15 §
Suojakypärä

Tieliikennelain 89 §:ssä tarkoitettuja tyypiltään hyväksyttyjä suojakypäriä ovat E-säännön n:o 22/04 mukaisesti hyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät.

5 luku

Polkupyörä

16 §
Polkupyörää koskevien säännösten soveltaminen

Tässä luvussa olevia säännöksiä sovelletaan ajoneuvolain 19 §:ssä määriteltyyn polkupyörään, jonka istuinkorkeus istuimen matalimmassa säätöasennossa on 0,635 metriä tai enemmän. Tässä luvussa olevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös potkupyörään.

17 §
Jarrut

1. Polkupyörässä tulee olla ainakin yksi tehokas jarrulaite. Tavaran tai useamman kuin yhden henkilön kuljetukseen tarkoitetussa polkupyörässä, perävaunulla varustetussa polkupyörässä ja polkupyörässä, jossa on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee kuitenkin olla kaksi erillistä tehokasta jarrulaitetta.

2. Jarrulaitteiden jarrutustehon ja lujuuden tulee täyttää standardin SFS 5200 tai ISO 4210 jarruja koskevat vaatimukset.

18 §
Ohjauslaite

Jos polkupyörän ohjaustangon ja etuhaarukan yhdistävä ohjainkannatin on säädettävissä, sen tulee olla varustettu pysyvällä merkinnällä vähimmäissyvyydestä, johon ohjainkannatin on asetettava etuhaarukan laakeriputkeen. Vähimmäissyvyysmerkinnän tulee olla putken alapäästä mitattuna etäisyydellä, joka on 2,5 kertaa ohjainkannatinputken ulkohalkaisija.

19 §
Heijastimet

1. Polkupyörässä tulee olla etu-, sivu-, poljin- ja takaheijastimet. Sivuheijastimet on oltava polkupyörän sekä etu- että takaosassa kummallakin sivulla. Poljinheijastimia tulee kussakin polkimessa olla kaksi ja poljettaessa niistä toisen tulee olla suunnattu eteen- ja toisen taaksepäin. Urheilu- tai kilpakäyttöön rakennetussa, tiellä käytettävässä polkupyörässä, jonka omamassa on enintään 10 kg ja jossa on vähintään 12 vaihdetta, ei kuitenkaan vaadita etu-, sivu- eikä poljinheijastimia polkupyörää valoisaan aikaan ajettaessa.

2. Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen sekä poljin- ja sivuheijastimien ruskeankeltaisia. Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.

3. Etu- ja takaheijastimen tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella tiestä.

4. Etu-, sivu- ja takaheijastimen tulee olla hyväksytyt liitteessä 1 olevassa 33 kohdassa mainitun direktiivin tai E-säännön luokkaan IV A. Poljinheijastimien tulee täyttää sanotun direktiivin tai E-säännön luokan I A punaisen heijastimen heijastusvaatimukset.

5. Polkupyörässä saa olla turvaviiriin kiinnitetyt, eteenpäin suunnatut valkoiset tai keltaiset ja taaksepäin suunnatut keltaiset tai punaiset heijastimet. Turvaviiri saa olla käännettävissä pyörän pitkittäissuuntaan.

6. Polkupyörässä saa olla tässä pykälässä vaadittujen heijastimien lisäksi eteenpäin suunnattuja valkoisia, sivullepäin suunnattuja keltaisia ja taaksepäin suunnattuja punaisia heijastimia. Tässä pykälässä vaadittujen heijastimien lisäksi eteenpäin ja taaksepäin suunnatut sallitut heijastimet saavat olla asennettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen ja enintään 1,30 metrin korkeudelle tiestä.

20 §
Valaisimet

1. Ajettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentin mukaisissa olosuhteissa tulee polkupyörässä olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Polkupyörässä saa olla taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Valaisimet saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen.

2. Valaisimien tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,30 metrin korkeudella tiestä.

21 §
Äänimerkinantolaite

Polkupyörässä tulee olla äänimerkinantolaitteena soittokello.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

22 §
Poikkeukset vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyttöön tarkoitetulle ajoneuvolle

Ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä poikkeuksia vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon erikoislaitteille ehdolla, etteivät poikkeukset vaaranna merkittävästi turvallisuutta.

23 §
Ajoneuvohallintokeskukselta haettavat ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä:

a) myöntää määräaikaisen vain Suomessa voimassa olevan poikkeuksen ajoneuvotyypille, yksittäiselle ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle, jolle ei vielä ole myönnetty tässä asetuksessa vaadittua hyväksyntää, jos ajoneuvotyyppi, ajoneuvo, järjestelmä osa tai tekninen yksikkö on testattu Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ja täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset;

b) hyväksyä vähintään neljä vuotta ennen rekisteröintiä maahan tuodun rekisteröimättömän ajoneuvon, jota ei ole käytetty, otettavaksi käyttöön maahantuontiajankohtana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti;

c) uudistaa määräajaksi taikka määrätylle henkilölle tai yhteisölle myönnetyn poikkeuksen uudeksi määräajaksi taikka toiselle henkilölle tai yhteisölle.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää yksittäiselle ajoneuvolle poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä myöntää joko yksittäiselle tai useammalle nopeuskilpailussa käytettävälle L-luokan ajoneuvolle, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, ajoneuvoa kilpailussa käytettäessä sekä matkalla kilpailuun tai katsastukseen voimassa olevan määräaikaisen poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

4. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista poikkeavan tyyppihyväksynnän vammaisen kuljettajan tai matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon vammaisen erityistarpeisiin varustetuille järjestelmille, osille ja erillisille teknisille yksiköille.

24 §
Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskuksen on varmistettava, ettei valmistussarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävien poikkeusten enimmäismäärää ylitetä. Ajoneuvohallintokeskus merkitsee tiedon myönnetystä poikkeuksesta ajoneuvoja koskevaan rekisteriin ja ajoneuvon rekisteröinnistä annettavaan todistukseen.

2. Ajoneuvohallintokeskus ilmoittaa kuukauden kuluessa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille myönnettyjen poikkeuksien keston ja syyt yhdessä tyyppihyväksyntädirektiivin 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen tietojen kanssa. Ajoneuvohallintokeskus lähettää joka vuosi komissiolle luettelon myönnetyistä poikkeuksista ja niiden syistä.

25 §
Poikkeukset uutta teknologiaa soveltaville ajoneuvoille, osille tai erillisille teknisille yksiköille

1. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää luonteeltaan yhden tai useamman erityisdirektiivin yhteen tai useampaan vaatimukseen soveltumattomia tekniikoita tai ratkaisuja käyttäen valmistetuille ajoneuvoille, osille tai erillisille teknisille yksiköille poikkeuksen, jos poikkeus ei merkittävästi haittaa ympäristöä tai vaaranna liikenneturvallisuutta.

2. Ajoneuvohallintokeskus lähettää kuukauden kuluessa jäljennöksen poikkeuksesta ja sen liitteistä muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja toimittaa viipymättä komissiolle kertomuksen, joka sisältää:

a) syyn, miksi kyseisistä tekniikoista tai ratkaisuista johtuu, että ajoneuvo, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei sovellu jonkin erityisdirektiivin vaatimuksiin;

b) kuvauksen esille tulevista turvallisuus- ja ympäristönsuojelukysymyksistä sekä toteutetut toimenpiteet;

c) kuvauksen testeistä ja niiden tuloksista, jotka osoittavat jonkin 1 momentissa tarkoitetun erityisdirektiivin vaatimuksia vastaavan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason;

d) ehdotukset vastaavien erityisdirektiivien muutoksiksi tai tarvittaessa uusiksi erityisdirektiiveiksi.

26 §
Raportointi myönnetyistä poikkeuksista

Ajoneuvohallintokeskus toimittaa liikenne- ja viestintäministeriölle joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä luettelon 22-25 §:n nojalla myönnetyistä poikkeuksista.

27 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

3. Vuonna 1993 tai sen jälkeen muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun tai otettavan ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää ne vaatimukset:

a) jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa; tai

b) joita liitteissä olevien taulukoiden mukaisesti sovelletaan ajoneuvon käyttöönottopäivänä.

4. Ennen vuotta 1993 muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien sellaisten E-sääntöjen tai erityisdirektiivien vaatimukset, joita Geneven sopimukseen liittynyt valtio tai ETA-valtio sai soveltaa ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana; tai

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset, muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskien vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

5. Jos vuonna 1993 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon rakennetta tai varusteita muutetaan tämän asetuksen tultua voimaan, muutos on tehtävä siten, että muutettu ajoneuvo täyttää 3 momentin b kohdassa tarkoitetut tai myöhemmät vaatimukset. Jos ennen vuotta 1993 käyttöön otetun ajoneuvon rakennetta muutetaan, muutetun ajoneuvon on täytettävä ajoneuvon käyttöönottoajankohtana voimassa olleet tai myöhemmät vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY (32002L0024); EYVL N:o L 124, 9.5.2002, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/51/EY (32002L0051); EYVL N:o L 252, 20.9.2002, s. 20

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.