1245/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090 /2002) ja ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1099/1998) 2 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1102/2002:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettujen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia, valvontakatsastuksia ja teknisiä tienvarsitarkastuksia.

2. Tätä asetusta sovelletaan sotilasajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain nojalla toisin säädetä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) jälkitarkastuksella määräaikaiskatsastuksessa tai valvontakatsastuksessa hylätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsastuksesta samassa katsastustoimipaikassa suoritettavaa katsastusta;

b) hyötyajoneuvolla linja-autoa (M2- ja M3-luokka), kuorma-autoa (N2- ja N3-luokka) ja perävaunua, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia (O3- ja O4-luokka);

c) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

3 §
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvolain 51 §:ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot), kevyitä nelipyöriä (L6e-luokan ajoneuvot), nelipyöriä (L7e-luokan ajoneuvot) sekä muita auton perävaunuja kuin kevyitä perävaunuja (O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot).

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetut ajoneuvot on esitettävä määräaikaiskatsastukseen seuraavasti:

ajoneuvoluokka: määräaikaiskatsastus on suoritettava:
a) linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka), erikoisautot, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot (M1-luokka) sekä sairasautot ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä
b) perävaunut, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia (O3- ja O4-luokka) ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä; kytkentäkatsastuksessa tiettyyn vetoautoon kytketty perävaunu saadaan kuitenkin tuoda määräaikaiskatsastukseen yhtä aikaa vetoauton kanssa
c) pakettiautot (N1-luokka) ja sairasautoja lukuun ottamatta erikoisautot, joiden kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä
d) yksityiseen liikenteeseen käytettävät henkilöautot ja muut M1-luokan ajoneuvot kuin sairasautot, kevyet nelipyörät (L6e-luokka) sekä nelipyörät (L7e-luokka) ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä, toisen kerran viiden vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä
e) perävaunut, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia (O2-luokka) ensimmäisen kerran kalenterivuoden loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta, ja sen jälkeen kahden vuoden välein kalenterivuoden loppuun mennessä
f) 1 päivänä tammikuuta 1960 tai sen jälkeen käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvot kahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä
g) ennen 1 päivää tammikuuta 1960 käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvot neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä

3. Rekisteröintikatsastus, joka on suoritettu enintään kuusi kuukautta ennen 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräaikaiskatsastusajan päättymistä tai enintään kuusi kuukautta mainitussa momentissa tarkoitetun määräaikaiskatsastusajan päättymisen jälkeen, oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä seuraavan määräaikaiskatsastusajan päättymiseen.

4 §
Määräaikaiskatsastusaika

1. Ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastukseen katsastusaikana, joka käsittää 3 §:n 2 momentin a-d kohdassa tarkoitetun viimeisen katsastuspäivän ja sitä edeltävän neljän kuukauden ajanjakson taikka ajanjakson kalenterivuoden alusta mainitun momentin e-g kohdassa tarkoitettuun viimeiseen katsastuspäivään. Mainitussa a kohdassa tarkoitettujen linja- ja kuorma-autojen sekä sellaisten erikoisautojen katsastusaika, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, sekä mainitussa b kohdassa tarkoitettujen perävaunujen katsastusaika käsittää kuitenkin viimeisen katsastuspäivän ja sitä edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson.

2. Jos ajoneuvo on todistettavasti pidetty tilapäisesti poissa liikenteestä tai ulkomailla 1 momentissa tarkoitetun katsastusajan ja jos todistus tai muu luotettava selvitys liikenteestä poissaolosta tai ulkomaillaolosta pidetään ajossa mukana, kunnes määräaikaiskatsastus on suoritettu, ajoneuvo voidaan 1 momentista poiketen esittää määräaikaiskatsastukseen viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo otetaan liikenteeseen tai tuodaan Suomeen.

3. Jos ajoneuvon käyttöönottopäivää ei ole merkitty rekisteriotteeseen, määräaikaiskatsastuksen ajankohtaa määritettäessä ajoneuvo katsotaan otetuksi käyttöön seuraavan taulukon mukaisen kuukauden viimeisenä päivänä:

rekisteritunnuksen viimeinen numero käyttöönottokuukausi
1 tammikuu
2 helmikuu
3 maaliskuu
4 huhtikuu
5 kesäkuu
6 elokuu
7 syyskuu
8 lokakuu
9 marraskuu
0 joulukuu

4. Jos 3 §:n 2 momentin e kohdassa tarkoitetun perävaunun määräaikaiskatsastus laiminlyödään, katsastusaikaa seuraavan vuoden tammikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana suoritettu määräaikaiskatsastus merkitään vastaamaan edellisen vuoden määräaikaiskatsastusta.

5 §
Oikeus käyttää katsastamatonta ajoneuvoa

1. Katsastamattoman ajoneuvon käyttökiellosta säädetään ajoneuvolain 8 ja 51 §:ssä. Ellei ajoneuvoa ole 3 tai 4 §:ssä tarkoitettuna aikana hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä muulloin kuin tuotaessa ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen tai ellei 14 §:stä muuta johdu.

2. Ajoneuvolain 75 tai 85 §n mukaisesti käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi sille erikseen varattuna aikana katsastukseen.

6 §
Määräaikaiskatsastuksen sisältö

1. Määräaikaiskatsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero. Ajoneuvon rekisteriotteeseen merkityt tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan. Määräaikaiskatsastus sisältää ajoneuvon teknisen tarkastuksen sekä auton, kevyen nelipyörän ja nelipyörän pakokaasupäästöjen tarkastuksen.

2. Ajoneuvon teknisessä tarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen toteamiseksi, että:

a) ajoneuvo ja sen varusteet ovat niitä koskevien säännösten mukaisessa kunnossa;

b) ajoneuvo on liikenteessä turvallinen;

c) ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja.

3. Ajoneuvosta on tarkastettava vähintään moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 1999/52/EY, 2001/9/EY ja 2001/11/EY, liitteessä II mainitut kohteet.

7 §
Jarrujen tarkastus

1. Ajoneuvon jarrujen perustarkastus suoritetaan vähintään 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti. Lukkiutumattomin jarruin tai kuormituksen mukaan säätyvin jarruventtiilein varustetulle O3- ja O4-luokan perävaunun vetämiseen varustetulle N3-luokan ajoneuvolle sekä O3- ja O4-luokan perävaunulle suoritetaan lisäksi Ajoneuvohallintokeskuksen antaman ohjeen mukainen laaja jarrutarkastus yhdistelmän jarrujen sovittamiseksi ja jarrusuhteen määrittämiseksi.

2. Katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon esitettäväksi jarrutarkastukseen määräämällään tavalla kuormattuna, jos siihen on erityistä syytä.

8 §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

1. Ottomoottorilla varustetulle ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myöhemmin, sekä dieselmoottorilla varustetulle ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1980 tai myöhemmin, suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 8.2 kohdan mukaisesti tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle ajoneuvolle.

2. Ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen pakokaasupäästöjen raja-arvot ovat seuraavat:

ajoneuvon käyttöönottoaika tai moottorityyppi joutokäynnillä vähintään 2000 rpm pyörintänopeudella
CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
ennen 1.10.1986 4,5 1 000 - - -
1.10.1986 tai sen jälkeen 3,5 600 - - -
varustettu kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla 0,5 100 0,3 100 1±0,03

3. Jos ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla varustetun ajoneuvon joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen ja korotetun joutokäyntinopeuden lambdan raja-arvot 2 momentin mukaisista raja-arvoista poikkeavasti, raja-arvoina käytetään valmistajan ilmoittamia arvoja ja mittaus suoritetaan valmistajan ilmoittamalla tavalla.

4. Jollei dieselkäyttöisen ajoneuvon valmistaja tai maahantuoja ole tyyppihyväksynnässä ilmoittanut savutuksen raja-arvoa ajoneuvossa käytetylle moottorille, absorptiokertoimen raja-arvona käytetään vapaasti hengittävälle moottorille 2,5 m-1 ja ahtimella varustetulle moottorille 3,0 m-1. Ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön ennen vuotta 1990 ja jota ei ole tyyppihyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaisesti, raja-arvona on kuitenkin 7,0 Bosch-yksikköä.

5. Ottomoottorikäyttöiselle M1- ja N1-luokan ajoneuvolle, joka on varustettu moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 98/69/EY ja 1999/102/EY, mukaisella sisäisellä valvontajärjestelmällä, joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen mittauksen asemesta suoritetaan ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus.

6. Sisäisellä valvontajärjestelmällä varustetulle ajoneuvolle voidaan 2 ja 3 momentissa tarkoitetun, pakokaasupäästöjen raja-arvoihin perustuvan joutokäynnillä suoritettavan mittauksen asemesta suorittaa sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus.

9 §
Ajoneuvoihin kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamisen valvonta

Ajoneuvoihin kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamisen valvonnasta määräaikaiskatsastuksessa säädetään erikseen.

10 §
Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen

1.Määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä säädetään ajoneuvolain 52 ja 55 §:ssä. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos rekisteriotteeseen ja ajoneuvoja koskevaan rekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat. Tällöin ajoneuvo on määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa muutoskatsastukseen. Katsastusta keskeyttämättä saadaan määräaikaiskatsastuksessa kuitenkin oikaista ajoneuvon rekisteritietojen vähäinen, todennäköisesti rekisteröinnissä syntynyt virhe sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei edellytä muutoskatsastusta.

2. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä myös, jos tietoyhteys ajoneuvoja koskevaan rekisteriin ei ole käytettävissä taikka jos katsastusta ei sään tai vastaavien olojen vuoksi taikka muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.

3. Jos ajoneuvon katsastus joudutaan keskeyttämään 2 momentissa tarkoitetusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden viikon ajan 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun katsastusajan päättymisestä.

11 §
Hyväksyminen ja hylkääminen määräaikaiskatsastuksessa

1. Ajoneuvon hyväksymisestä ja hylkäämisestä määräaikaiskatsastuksessa säädetään ajoneuvolain 54 §:ssä.

2. Sen lisäksi, mitä ajoneuvolain 54 §:ssä säädetään, ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikaiskatsastuksessa, jos siinä ei ole havaittu 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II tarkoitetuissa hylkäysperusteissa mainittua vikaa tai puutteellisuutta. Ajoneuvo on hyväksyttävä myös, jos siinä todetusta viasta tai puutteellisuudesta aiheutuu vain vähäistä vaaraa tai haittaa ja vika tai puutteellisuus on korjattavissa yksinkertaisella säätötoimenpiteellä tai osan vaihtamisella. Tällaisia vikoja tai puutteellisuuksia saa kuitenkin olla enintään kolmessa tarkastuskohteessa.

12 §
Ajokieltoon määrääminen määräaikaiskatsastuksessa

1. Ajoneuvon määräämisestä ajokieltoon säädetään ajoneuvolain 56 §:ssä.

2. Ajoneuvolain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi merkittäväksi haitaksi ympäristölle katsotaan ajoneuvon CO-päästöjen yli 6,0 prosentin tai absorptiokertoimen yli 4 m-1 taso.

3. Määräaikaiskatsastuksessa määrätty ajokielto osoitetaan tarralla, jonka ajoneuvon katsastaja kiinnittää tuulilasiin tai muuhun helposti havaittavaan paikkaan ajoneuvossa. Tarraa ei saa poistaa ajoneuvosta ennen kuin ajoneuvo on määräaikaiskatsastuksessa hyväksytty tai ajoneuvolain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetun merkittävän ympäristöhaitan vuoksi määrätty ajokielto poistettu.

13 §
Jälkitarkastuksen sisältö

1. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne tarkastuskohteet, joissa määräaikaiskatsastuksessa on todettu vikoja tai puutteellisuuksia.

2. Jos jälkitarkastuksessa ajoneuvon muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tarkastuskohteissa epäillään olevan sellainen vika tai puutteellisuus, jonka vuoksi ajoneuvo olisi ajoneuvolain 56 §:n tai tämän asetuksen 12 §:n nojalla määrättävä ajokieltoon, jälkitarkastuksessa on tarkastettava myös tällainen tarkastuskohde.

14 §
Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa

1. Määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa, jota ei ole määrätty ajokieltoon, saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämisestä. Jos ajoneuvoa ei kahden kuukauden kuluessa 3 tai 4 §:ssä tarkoitetun ajan päättymisestä hyväksytä jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen.

2. Katsastustoimipaikka voi antaa määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoon määrätylle ajoneuvolle todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

15 §
Määräaikaiskatsastuksesta annettavat todistukset

1. Ajoneuvon hyväksymisestä määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvon hyväksyneestä katsastustoimipaikasta ja hyväksymispäivästä tehdään merkintä rekisteriotteen tekniseen osaan. Lisäksi rekisteriotteeseen merkitään 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähäiset viat ja puutteellisuudet, jotka eivät ole johtaneet ajoneuvon hylkäämiseen määräaikaiskatsastuksessa, sekä päivämäärä, johon mennessä ne on korjattava. Rekisteriotteeseen tehdään merkintä myös ajokiellosta ja sen poistamisesta. Määräaikaiskatsastuksen suorittaneen henkilön on allekirjoitettava tiedot.

2. Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksesta laaditaan tarkastuskortti, johon merkitään vähintään 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II mainitut tarkastuskohteet pääluokittain ja niissä mahdollisesti havaitut viat ja puutteellisuudet. Tarkastuskorttiin merkitään ajoneuvon hyväksyminen, hylkääminen ja ajokieltoon määrääminen katsastuksessa sekä katsastuksen keskeyttäminen. Lisäksi tarkastuskorttiin merkitään Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeen mukaiset tiedot. Ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan tarkastuskortin kaksoiskappale tai katsastuksen sisältöä vastaava tarkastuskortti.

3. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin linja-auton ja kuorma-auton omistajalle, haltijalle tai ajoneuvon katsastukseen tuoneelle annetaan pyynnöstä pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2 mukainen kansainvälinen katsastustodistus. Tällaisen todistuksen on velvollinen antamaan myös Ajoneuvohallintokeskus tai muukin kuin ajoneuvon katsastanut katsastustoimipaikka.

16 §
Määräaikaiskatsastuksesta rekisteriin tehtävät merkinnät

Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikan on ilmoitettava ajoneuvoja koskevaan rekisteriin tieto:

a) ajoneuvon hyväksymisestä ja hylkäämisestä katsastuksessa sekä hyväksymispäivästä ja hylkäämispäivästä;

b) ajokieltoon määräämisestä ja ajokiellon poistamisesta katsastuksessa sekä ajokiellon määräämispäivästä ja ajokiellon poistamispäivästä;

c) katsastuksen keskeyttämisestä ja keskeyttämispäivästä;

d) katsastuksen suorittaneesta katsastustoimipaikasta ja henkilöstä.

17 §
Pakokaasupäästöjen, jarrujärjestelmien vetokytkimien ja opeudenrajoittimien tarkastuksen suorittaja

1. Autokorjaamo tai muu paikka (tarkastuspaikka), jolla on käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto sekä pätevä ja asiantunteva henkilöstö tarkastuksen suorittamiseksi, saa 2 momentissa säädetyin edellytyksin suorittaa:

a) pakokaasupäästöjen tarkastuksen;

b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän paineilma- ja sähköjarrujärjestelmien suorituskyvyn ja jarrutehon tarkastuksen sekä siihen kuuluvan jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen;

c) perävaunun vetokytkimen tarkastuksen;

d) nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksen.

2. Pakokaasupäästöjen, vetokytkimen ja nopeudenrajoittimen tarkastuspaikan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Ajoneuvohallintokeskukselle, joka valvoo tarkastusten suorittamista. Edellä 1 momentin b kohdassa tarkoitetun tarkastuksen saa suorittaa vain tarkastuspaikka, joka on liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 3 §:ssä tarkoitettu A-luvan haltija.

3. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on annettava tarkastuksen tuloksen osoittava allekirjoitettu ja nimen selvennyksellä varustettu todistus esitettäväksi katsastuksessa. Todistuksessa on lisäksi oltava vähintään ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot tarkastuspaikasta sekä päiväys ja tarkastajan allekirjoitus. Pakokaasupäästöjen tarkastuksesta on ilmoitettava myös mittauksessa käytetyt pyörintänopeudet. Jos pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen tai nopeudenrajoittimen tarkastuksen suorittamisesta on katsastukseen mennessä kulunut enemmän kuin kolme kuukautta tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, tarkastus suoritetaan katsastuksen yhteydessä. Jos Ajoneuvohallintokeskus on ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, ettei tarkastuspaikan suorittamia tarkastuksia hyväksytä, tarkastuspaikan antamaa todistusta ei pidetä hyväksyttävänä.

4. Katsastuksessa voidaan suorittaa pakokaasupäästöjen ja paineilma- ja sähköjarrujärjestelmien tarkastuksia sekä nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksia tarkastuspaikan mittausten tai tarkastusten oikeellisuuden toteamiseksi, jolloin katsastuksessa suoritettu tarkastus on ratkaiseva. Katsastuksessa voidaan tarkastaa myös perävaunun vetokytkimen toimintakelpoisuus.

18 §
Valvontakatsastus

1. Sen lisäksi, mitä valvontakatsastuksesta säädetään ajoneuvolain 75 ja 85 §:ssä, valvontakatsastukseen sovelletaan, mitä tämän asetuksen 6-16 §:ssä säädetään. Valvontakatsastukseen ei kuitenkaan sovelleta 10 §:ssä mainittua ajoneuvolain 52 ja 55 §:ää, eikä ajoneuvon hyväksymisestä valvontakatsastuksessa ilmoiteta 16 §:n 1 kohdan mukaisesti ajoneuvoja koskevaan rekisteriin. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi määrätä valvontakatsastuksen tarkastuskohteet. Valvontakatsastukseen määräämisestä tehdään merkintä rekisteriotteeseen.

2. Ajoneuvo on hylättävä valvontakatsastuksessa, jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä.

3. Valvontakatsastus ei korvaa määräaikaiskatsastusta. Jos valvontakatsastukseen määrätylle ajoneuvolle voidaan 3 tai 4 §:n mukaan suorittaa määräaikaiskatsastus, ajoneuvon hyväksyminen määräaikaiskatsastuksessa korvaa valvontakatsastuksen.

19 §
Tekninen tienvarsitarkastus

1. Ajoneuvon tekninen tienvarsitarkastus voi sisältää yhden tai useamman seuraavista:

a) pysähtyneenä olevan ajoneuvon kunnon silmämääräinen tarkastus;

b) ajoneuvon teknisen kunnon, katsastusten suorittamisen ja muiden säännösten mukaisuuden osoittavien asiakirjojen tarkastus;

c) ajoneuvon teknisen kunnon tarkastus.

2. Edellä 1 momentin c kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen sovelletaan, mitä Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY 4 artiklassa säädetään. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittajan on otettava huomioon kuljettajan mahdollisesti esittämä viimeisin määräaikaiskatsastusta koskeva todistus ja äskettäin laadittu teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja voi lisäksi ottaa huomioon kuljettajan esittämän muunkin ajoneuvon kuntoa osoittavan todistuksen. Jos todistus tai raportti osoittaa, että jokin tarkastuskohde on tarkastettu kolmen edellisen kuukauden aikana, kyseistä kohdetta ei tarkasteta uudelleen ilman perusteltua syytä.

3. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrännyt ajan, jonka kuluessa ajoneuvossa todettu puutteellisuus on korjattava, puutteellisuudesta ja sen korjausajasta on tehtävä merkintä rekisteriotteeseen.

20 §
Raportti teknisestä tienvarsitarkastuksesta

1. Hyötyajoneuvon kuljettajalle annettavasta raportista on käytävä ilmi vähintään 19 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin liitteessä I tarkoitetut asiat.

2. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun raporttilomakkeen kaavan ja vastaa siitä, että lomakkeita on teknisten tienvarsitarkastusten suorittajien saatavissa.

21 §
Katsastamattoman ja epäkuntoisen ajo-neuvon käytön estäminen

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt rakenteeltaan, varusteiltaan tai kunnoltaan puutteellisen taikka katsastamattoman ajoneuvon käytön liikenteessä ja määrännyt ajoneuvon ajokieltoon, hänen on tehtävä rekisteriotteeseen ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteriote tai haltuunsa ottamat rekisterikilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan, jonka on viipymättä merkittävä ajokielto ajoneuvoja koskevaan rekisteriin tai ilmoitettava siitä Ajoneuvohallintokeskukselle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteriote ja rekisterikilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, jollei ole olemassa muuta ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitettua perustetta, jonka vuoksi rekisteriote ja rekisteri-kilvet on otettu tai voidaan mainitun 84 §:n mukaan ottaa pois. Katsastustoimipaikan on merkittävä ajokiellon päättyminen rekisteriotteeseen ja ajoneuvoja koskevaan rekisteriin tai ilmoitettava ajokiellon päättymisestä Ajoneuvohallintokeskukselle.

2. Jos ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, poliisi-, tulli- ja rajavartiomies voi antaa todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen säilytettäväksi tai korjattavaksi lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

3. Jollei viranomaisen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla haltuunsa ottamaa rekisteriotetta tai haltuunsa ottamia rekisterikilpiä noudeta katsastustoimipaikasta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta, rekisteriotteen ja rekisterikilpien kanssa menetellään siten kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää.

22 §
Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskeva tietojen vaihto ja muu yhteistyö

1. Poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen on viipymättä ilmoitettava Ahvenanmaan maakunnassa tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyn tai käyttöön otetun hyötyajoneuvon vakavista vioista ja puutteellisuuksista Ajoneuvohallintokeskukselle.

2. Ajoneuvohallintokeskus, poliisi, tullilaitos, rajavartiolaitos ja tarkastuksia suorittavat katsastustoimipaikat sopivat keskenään teknisten tienvarsitarkastusten tilastoinnista ja teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevien muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta Ajoneuvohallintokeskukselle.

3. Ajoneuvohallintokeskus toimittaa 19 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin 6 artiklassa tarkoitetut tiedot komissiolle sekä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ETA-valtioille.

23 §
Ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyiltä ajonevoilta edellytettävä katsastus

1. Ahvenanmaan maakunnassa tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon tulee olla katsastettu siten kuin 6 §:n 3 momentissa tarkoitetussa direktiivissä säädetään, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomessa.

2. Edellä 15 §:n 3 momentissa mainittuun sopimukseen liittyneessä muussa valtiossa kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon tulee olla katsastettu siten kuin mainitussa sopimuksessa ja siihen liitetyissä säännöissä määrätään, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomessa.

24 §
Rangaistussäännös

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaarantamisesta säädetään rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 §:ssä.

25 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Asetuksen 23 §:n 2 momenttia sovelletaan vasta 27 päivästä tammikuuta 2003 ja 6 §:ää sekä 7 §:n säännöksiä nopeudenrajoittimien toiminnan tarkastuksesta ja tarkastajista vasta 9 päivästä maaliskuuta 2003.

26 §
Siirtymäsäännökset

Pakokaasupäästöjen raja-arvoihin perustuvan 8 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun joutokäynnillä suoritettavan tarkastuksen asemesta 1 päivästä tammikuuta 2004 suoritetaan 8 §:n 5 momentissa tarkoitettu sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus seuraaville ajoneuvoille:

a) 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut bensiiniä polttoaineena käyttävät M1-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvot;

b) 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut bensiiniä polttoaineena käyttävät N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvot sekä M1-luokan ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg;

c) 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttävät M1-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvot;

d) 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttävät N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvot sekä M1-luokan ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/30/EY (32000L0030); EYVL N:o L 203, 10.8.2000, s. 1

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.