1241/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista avohoidon ja laitoshoidon määrittelemiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 42 a §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 116/1995, lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/1969) 4 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 117/1995, 5 päivänä helmikuuta 1988 annettu vammaistukilain (124/1988) 4 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 118/1995, 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/1978) 7 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 119/1995, 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 24 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 120/1995, kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (610/1991) 3 a §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 121/1995, 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 122/1995, 5 päivänä elokuuta 1983 annetun lastensuojelulain (683/1983) 46 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 123/1995, 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/1972) 18 §:n, sellaisena kuin se on laissa 124/1995, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 18 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 125/1995, 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 35 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 126/1995 nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tässä asetuksessa määritetään perusteet, joiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu on avo- tai laitoshoitoa. Lisäksi asetuksessa säädetään perusteista, joiden mukaan laitoshoito on julkista tai jatkuvaa. Asetuksella säädetään myös neuvottelumenettelystä Kansaneläkelaitoksen ja kunnan välillä sekä tähän liittyvästä lausuntomenettelystä.

2 §
Soveltamisala

Tämän asetuksen mukaiset perusteet avohoidon ja laitoshoidon määrittämiselle koskevat kuntia sekä kuntayhtymiä niiden järjestäessä sosiaali- tai terveyspalveluja tai niiden muuttaessa palveluiden luonnetta.

Lisäksi perusteet koskevat Kansaneläkelaitosta sen ratkaistessa vakuutetun oikeutta niihin Kansaneläkelaitoksen etuuksiin, joissa etuuden myöntäminen tai myönnetyn etuuden määrä edellyttää rajanvetoa avo- ja laitoshoidon sekä yksityisen ja julkisen laitoshoidon välillä.

3 §
Toiminnan määrittelyn perusteet

Sosiaali- tai terveydenhuollon toiminta on avohoitoa tai laitoshoitoa liitteessä määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Samoin yksityisen ja julkisen laitoshoidon rajanveto ja laitoshoidon jatkuvuus määräytyvät liitteen mukaisesti.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kunnalla myös kuntayhtymää.

4 §
Kunnan ilmoitusvelvollisuus

Kunnan on ilmoitettava lähimpään Kansaneläkelaitoksen toimistoon jokaisesta uudesta tai toiminnan sisällön osalta muuttuneesta laitoksesta, laitoshoidon ostopalvelusta, ja asumispalveluja järjestävästä avohoidon toimintayksiköstä.

5 §
Kansaneläkelaitoksen ilmoitusvelvollisuus

Jos Kansaneläkelaitos pitää etuusasian ratkaisuun vaikuttavaa sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköä laitoksena tai yksityisen toimintayksikön järjestämää laitoshoitoa julkisena, sen on ilmoitettava asiasta toimintayksikköä ylläpitävälle kunnalle tai toimintayksikön sijaintikunnalle.

Edellä 1 momentista poiketen muuta kuin yksityistä toimintayksikköä koskevaa ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos toimintayksikkö on sairaala, terveyskeskuksen vuodeosasto, vanhainkoti, kehitysvammaisten erityishuollon keskuslaitos tai päihdehuollon huoltola.

Jos Kansaneläkelaitos etuuspäätöstä valmisteltaessa katsoo perustelluksi poiketa ratkaisulinjastaan, jonka samassa toimintayksikössä hoitoa saaville vakuutetuille vastaavasta asiasta tehdyt ratkaisut muodostavat, asiasta on ilmoitettava vakuutetun kotikunnalle.

6 §
Neuvotteluvelvollisuus ja -menettely

Jos Kansaneläkelaitoksen toimisto tai kunta katsoo, että 4 tai 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen mukainen toiminta ei ole ilmoituksen mukaista avo- tai julkista laitoshoitoa, on Kansaneläkelaitoksen toimiston tai kunnan tehtävä ilmoituksen tekijälle vaatimus asiaa koskevan neuvottelun järjestämisestä. Vaatimus on tehtävä kahden viikon kuluessa siitä, kun Kansaneläkelaitoksen toiminto tai kunta on vastaanottanut ilmoituksen.

Jos Kansaneläkelaitoksen toimisto tai kunta on esittänyt 1 momentissa tarkoitetun vaatimuksen, Kansaneläkelaitoksen toimiston ja kunnan on neuvoteltava keskenään siitä, onko toimintayksikön järjestämä sosiaali- tai terveyspalvelu julkista laitoshoitoa.

Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada neuvottelumenettelyä varten asian ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja säädetään kansaneläkelain 46 d §:ssä, kansaneläkelaitoksen kuntoutuksesta annetun lain 9 §:n 3 momentissa, sairausvakuutuslain 68 §:n 3 momentissa, perhe-eläkelain 37 §:n 1 momentissa, eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:ssä, lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n 1 momentissa sekä vammaistukilain 8 §:ssä.

7 §
Kuuleminen

Jos edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu neuvottelu koskee yksityisen palveluntuottajan toimintayksikköä, asianomaista palveluntuottajaa on kuultava neuvottelujen yhteydessä.

Jos Kansaneläkelaitos on tehnyt 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, neuvotteluissa on kuultava asianomaista toimintayksikköä.

Toimintayksikön asiakkaille on tarvittaessa varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Jos neuvottelussa on kysymys siitä, pidetäänkö vakuutetulle annettua hoitoa julkisena, vakuutetulle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Kuulemisesta voidaan kuitenkin luopua, jos sitä voidaan pitää ilmeisen tarpeettomana.

8 §
Lausunnon pyytäminen sosiaali- ja terveys- ministeriöltä

Jos kunta ja Kansaneläkelaitos ovat 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa neuvotteluissa eri mieltä siitä, onko kysymyksessä julkinen laitoshoito, kunnan ja Kansaneläkelaitoksen on yhdessä tai erikseen pyydettävä asiasta sosiaali- ja terveysministeriön lausunto. Kansaneläkelaitos ratkaisee asian lausunnon saatuaan.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.