1207/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan alkoholijuomista ja väkiviinasta22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1344/1994) 12 §:n 1, 3 ja 4 momentti,

muutetaan 13 §, 20―22 §, 23 § 2 ja 3 momentti ja 27 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 22 § osaksi asetuksessa 460/1995 sekä 23 §:n 2 ja 3 momentti ja 27 a § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 10 §, jolloin nykyinen 10 § siirtyy asetuksella 681/1996 kumotun 11 §:n tilalle uudeksi 11 §:ksi, seuraavasti:

10 §

Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan myöntää ja vähittäismyyntipaikan tai alkoholiyhtiön alkoholijuomamyymälän hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta myyntipaikan sijaintikunnan lääninhallitus.

13 §

Vähittäismyynti voidaan aloittaa sen jälkeen, kun luvan myöntävä viranomainen on ilmoittanut hyväksyneensä myyntipaikan.

Ennen kuin vähittäismyyntipaikassa tehdään sen toiminnan tai valvonnan kannalta merkittäviä muutoksia, on vähittäismyyntiluvan haltijan tai alkoholiyhtiön ilmoitettava siitä luvan myöntävälle viranomaiselle. Muutokset voidaan ottaa käyttöön vasta, kun viranomainen on ilmoittanut ne hyväksyneensä.

20 §

Alkoholijuomien anniskeluluvan myöntää kirjallisesta hakemuksesta anniskelupaikan sijaintikunnan lääninhallitus. Liikennevälineessä tapahtuvaan anniskeluun luvan myöntää luvanhakijan kotipaikan lääninhallitus, tai jos luvanhakijalla ei ole Suomessa kotipaikkaa, Etelä-Suomen lääninhallitus.

21 §

Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus taikka henkilötunnus tai syntymäaika ja yhteystiedot;

2) oikeushenkilön hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten nimet ja yhteystiedot sekä henkilötunnukset tai syntymäajat;

3) vastaavaksi hoitajaksi ja tämän sijaisiksi ehdotettujen henkilöiden nimi, henkilötunnus tai syntymäaika ja yhteystiedot; sekä

4) anniskelupaikan anniskeluajat, sijainti ja yhteystiedot.

Hakemukseen on liitettävä:

1) oikeushenkilön yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt sekä viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase;

2) vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten suostumus tehtävään ja heidän ammattitaitonsa osoittavat asiakirjat;

3) henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma;

4) anniskelualueen rajaamista koskeva suunnitelma piirustuksineen; sekä

5) lupaviranomaisen tarpeelliseksi katsomat muut luvan myöntämisen edellytyksiä koskevat selvitykset hakijan taloudellisesta tilanteesta, organisaatiosta, henkilökunnasta, vastaavista hoitajista, asiakaspaikkamäärästä sekä anniskelupaikasta ja -alueesta.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvan myöntämisen edellytyksiä, luvan rajoittamista taikka valvonnan ja järjestyksenpidon kannalta tarpeellisten ehtojen asettamista koskevia lisäselvityksiä.

22 §

Anniskelualuetta voidaan muuttaa luvanhaltijan ilmoituksen perusteella paitsi, jos

1) anniskelulupa on myönnetty tilapäisesti,

2) anniskelualuetta laajennetaan ulkotiloissa tai

3) anniskelualuetta laajennetaan toiseen rakennukseen.

Ilmoitus anniskelualueen muutoksesta tulee toimittaa lupaviranomaiselle vähintään kolme viikkoa ennen muutoksen suunniteltua käyttöönottoa. Lupaviranomaisen tulee kahden viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoittaa, hyväksytäänkö ilmoitus.

Jos muutosta ei voida 1 momentin mukaan toteuttaa ilmoituksella, muutoksen käyttöönottaminen edellyttää lupaviranomaisen luvan.

Ilmoituksen ja lupahakemuksen tulee sisältää edellä 21 §:ssä tarkoitetut anniskelualuetta koskevat tiedot ja liitteet.

Lupaviranomainen voi kieltää muutoksen käyttöönottamisen tai määrätä sille rajoituksia tai ehtoja alkoholilain 21 c ja d §:n nojalla.

23 §

Edellä 1 momentin estämättä anniskelupaikan sijaintikunnan lääninhallitus voi erikseen säädettävin edellytyksin antaa luvan alkoholijuomien anniskeluajan jatkamiseen ennen kello yhdeksää ja kello puoli kahden jälkeen.

Lupaa anniskeluajan jatkamiseksi haetaan kirjallisesti lääninhallitukselta. Hakemukseen on liitettävä selvitys anniskelun jatkamisen tarpeellisuudesta sekä muu lääninhallituksen tarpeelliseksi katsoma selvitys.


27 a §

Anniskeluluvan haltijan määräys vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista tulee olla nähtävillä anniskelupaikassa. Jos vastaavan hoitajan sijaisia on useita, tulee määräyksestä käydä ilmi sijaisuusjärjestys. Vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu ammattitaito tulee voida lupaviranomaisen pyynnöstä selvittää anniskelupaikassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Asetuksen 23 §:n 2 ja 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2004.

Asetuksen 10 ja 20 §:ää sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2005. Sitä ennen yksinomaan käymisteitse valmistetun enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäismyynti- ja anniskeluluvan myöntää asetuksen voimaan tullessa lupaviranomaisena vähittäismyynti- tai anniskelupaikan sijaintikunnan lääninhallitus. Liikennevälineessä tapahtuvaan anniskeluun luvan myöntää luvanhakijan kotipaikan lääninhallitus, tai jos luvanhakijalla ei ole Suomessa kotipaikkaa, Etelä-Suomen lääninhallitus. Muun vähittäismyynti- ja anniskeluluvan myöntää ja vähittäismyyntipaikan tai alkoholiyhtiön alkoholijuomamyymälän hyväksyy asetuksen voimaan tullessa lupaviranomaisena sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

Jos asia on tullut vireille Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksessa, se käsittelee asian loppuun.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.