1176/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus verohallinnosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) ja 19 päivän elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 281/2000:

1 §
Pääjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallan käyttämisestä

Johtaessaan verohallinnon toimintaa ja taloutta pääjohtaja vastaa niiden asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä erityisesti tulostavoitteiden saavuttamisesta samoin kuin toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Pääjohtajan tulee seurata verohallinnon toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja päättää

1) verohallinnon yleisistä toimintalinjoista sekä toimintaa ja taloutta koskevista yksityiskohtaisista tulostavoitteista valtiovarainministeriön vahvistamien tulostavoitteiden pohjalta;

2) verohallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta; sekä

3) muista verohallinnon kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Pääjohtaja allekirjoittaa verohallinnon tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

2 §
Veroviraston päällikön tulosvastuu

Veroviraston päällikkö vastaa pääjohtajalle verovirastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvaa toimintaa ja taloutta hoidetaan asianmukaisesti ja tuloksellisesti. Heidän tulee osaltaan seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

3 §
Verohallituksen neuvottelukunta

Verohallituksessa on viraston strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee verohallinnon kehittämissuuntia ja toimintalinjoja. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi on verohallinnon henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Valtiovarainministeriö nimeää Verohallituksen esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

4 §
Verotuksen oikaisulautakunta

Verovirasto pyytää kuntien ehdotukset verotuksen oikaisulautakunnan jäseniksi. Kunnan on ilmoitettava ehdottamansa henkilö verovirastolle ja maakunnan liitolle, jonka on annettava verovirastolle lausuntonsa kuntien ehdottamista jäsenistä. Kunnan ehdotus lautakunnan jäseneksi ja maakunnan liiton lausunto on annettava hyvissä ajoin ennen lautakunnan toimikauden alkua. Lounais-Suomen veroviraston on varattava Ahvenanmaan maakuntahallitukselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen Ahvenanmaan verotoimiston verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten määräämistä.

Verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajan tehtävä on ennen siihen määräämistä ilmoitettava julkisesti haettavaksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Verotuksen oikaisulautakunnan järjestäytymisestä kuten jaostojen lukumäärästä, tehtäväjaosta niiden kesken, jaostojen puheenjohtajista ja niiden jäsenistä päättää oikaisulautakunta soveltaen, mitä verohallintolain (1557/1995) 4 §:n 4 momentissa säädetään. Oikaisulautakunta päättää, ketkä oikaisulautakunnan jäsenistä yhdessä puheenjohtajan kanssa ratkaisevat verohallintolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.

Verotuksen oikaisulautakunnan ja sen jaoston kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Oikaisuvaatimus ja siihen annettu päätös perusteluineen muodostavat pöytäkirjan liitteen.

5 §
Veroasiamies

Verovirasto määrää yhden tai useamman veroviraston virkamiehen tai muun henkilön verovirastoon veroasiamiehenä valvomaan valtion oikeutta verotuksessa. Kunta määrää yhden tai useamman henkilön veroasiamiehenä valvomaan kunnan, seurakuntien sekä Kansaneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa. Kunnan on ilmoitettava verovirastolle antamastaan veroasiamiehen määräyksestä.

Veroasiamies ratkaisee hänen tehtäväkseen määrätyt veronsaajien oikeuden valvontaa koskevat asiat, ellei muualla toisin säädetä. Sama veroasiamies voi valvoa eri veronsaajien oikeutta.

Verovirasto avustaa kunnan määräämää veroasiamiestä hänelle kuuluvissa toimistotehtävissä.

6 §
Veroasiamiehen tehtävät

Veroasiamiehen tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla säädetään tai määrätään, pyytää verovirastossa, verotuksen oikaisulautakunnassa, hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa todistajankuulustelua sekä edustaa valtiota, kuntaa, seurakuntaa ja Kansaneläkelaitosta todistajankuulustelussa.

Veroasiamies käyttää lisäksi puhevaltaa lainvoiman saaneen päätöksen purkamista tai menetetyn määräajan palauttamista koskevissa asioissa.

7 §
Veroviraston tehtävät

Veroviraston tehtävänä on verotuksen toimittaminen verohallintolain 2 §:n mukaisesti ja sen mukaan kuin muualla erikseen säädetään.

Veroviraston tulee suorittaa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtävät sekä muut tehtävät, jotka Verohallitus sille antaa tai sille erikseen määrätään. Lisäksi veroviraston asiana on tehdä Verohallitukselle esityksiä sellaisista toimialaansa kuuluvista asioista, jotka ovat valtiovarainministeriön tai Verohallituksen käsiteltäviä.

8 §
Verovirastoa koskevia erityissäännöksiä

Verohallintolain 13 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu liikevaihto on 12 kuukauden tilikaudelta vähintään 50 miljoonaa euroa.

Verohallintolain 13 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu toimivallan siirtoa koskeva määräys on julkaistava säädöskokoelmassa.

9 §
Veroviraston toimipisteiden sijainti

Veroviraston yksiköiden ja muiden toimipisteiden sijainnin määrää verovirasto.

10 §
Virkojen sijoittaminen ja virkavapaudet

Verohallitus tekee verohallinnon virkojen perustamista, siirtämistä ja lakkauttamista koskevat päätökset pääjohtajan virkaa lukuun ottamatta.

Verohallitus ja verovirasto tekevät omalta osaltaan ne päätökset, jotka valtion virkamieslain (750/1994), valtion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaehtosopimuslain (644/1970) mukaan tekee asianomainen virasto.

11 §
Kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan, verohallituksen ylijohtajan, johtajan ja apulaisjohtajan sekä veroviraston päällikön ja tulosyksikön päällikkönä toimivan virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on käytännössä osoitettu johtamistaito.

Kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi:

1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja johtamiskokemus;

2) verohallituksen ylijohtajalla, johtajalla ja apulaisjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) veroviraston päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) veroviraston tulosyksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on verohallinnon virassa, säilyttää oikeutensa hakea ja säädettyjen perusteiden mukaan saada sellaisia tässä asetuksessa mainittuja tai niitä vastaavia virkoja, joihin hänellä oli kelpoisuus ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

12 §
Nimittäminen

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan. Valtiovarainministeriö määrää pääjohtajan sijaisen hänen esityksestään.

Verohallitus nimittää veroviraston päällikön. Asianomainen virasto nimittää muut virkamiehet ja ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei tätä toimivaltaa ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

13 §
Työnantajavirkamiesten palkkauksen vahvistaminen

Verohallitus vahvistaa valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:ssä tarkoitettujen verohallinnon työnantajavirkamiesten palkkaukset.

14 §
Palkkiot

Verohallitus määrää verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja asiantuntijoiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten perusteet.

15 §
Verotuskustannusten perintä ja oikaisu

Verojen tilittämiseen toimivaltainen viranomainen perii vuosittain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun verontilitysten yhteydessä verohallintolain 11 §:ssä tarkoitetuilta muilta veronsaajilta kuin valtiolta näiden osuudet Verohallituksen vahvistamista verotuskustannuksista. Verotuskustannusten määrä ja yksittäisen veronsaajan osuus niistä on ilmoitettava perimisen yhteydessä.

Jos verohallintolain 11 §:ssä tarkoitettu muu veronsaaja kuin valtio ei tyydy osuuteensa kustannuksista, sen on tehtävä kustannusten valtiolle perimistä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimus Verohallitukselle kustannusten perimistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Verohallituksen oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä saa valittaa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1995 annettu verohallintoasetus (1707/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finanssineuvos
Sakari Alasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.