1171/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään tullilaitoksesta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (228/1991) 3 ja 6 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 902/2002, ja 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 281/2000:

1 §
Pääjohtajan vastuu, tehtävät ja ratkaisu- vallan käyttäminen

Johtaessaan tullilaitosta pääjohtaja vastaa sen toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä erityisesti tulostavoitteiden saavuttamisesta samoin kuin laitoksen toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Pääjohtajan tulee seurata tullilaitoksen toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja päättää

1) tullilaitoksen yleisistä toimintalinjoista sekä toimintaa ja taloutta koskevista yksityiskohtaisista tulostavoitteista valtiovarainministeriön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) tullilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta;

3) Tullihallituksen määräysvaltaan kuuluvista tullitoimipaikoista; sekä

4) muista tullilaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Pääjohtaja allekirjoittaa tullilaitoksen tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

2 §
Tullihallituksen tulosyksikön, tullilaborato- rion ja tullipiirin päällikön vastuu ja tehtävät

Tullihallituksen tulosyksikön, tullilaboratorion ja tullipiirin päällikkö vastaavat pääjohtajalle tulosyksikölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että heidän johtamaansa toimintaa hoidetaan asianmukaisesti ja tuloksellisesti. Heidän tulee seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

3 §
Neuvottelukunta

Tullihallituksessa on tullilaitoksen strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee tullilaitoksen kehittämissuuntia, toimintalinjoja ja suunnittelua. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään yhdeksän muuta jäsentä, joista yksi edustaa laitoksen henkilöstöä. Valtiovarainministeriö nimeää Tullihallituksen esityksestä neuvottelukunnan jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

4 §
Tullilaboratorion ja tullipiirin päällikkyys

Tullilaboratorion päällikkönä on laboratorionjohtaja ja tullipiirin päällikkönä pääjohtajan määräämä tullineuvos, tullijohtaja tai johtaja.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyshallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Tullineuvoksen, laboratorionjohtajan, tullijohtajan, johtajan ja virka-asemaltaan vastaavan virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §
Virkojen täyttäminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Valtiovarainministeriö määrää pääjohtajan sijaisen tämän esityksestä.

Tullineuvoksen, laboratorionjohtajan, johtajan ja apulaisjohtajan nimittää pääjohtaja.

Tullihallituksen muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei tätä toimivaltaa ole tullilaitoksen työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle. Tullilaboratorion ja tullipiirien muut virkamiehet nimittää tai työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa mainittujen toimintayksikköjen päällikkö, jollei toimivaltaa ole niiden työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.

7 §
Valtionoikeuden valvonta

Tullihallitus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä sekä muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tullilaitosta koskevissa asioissa.

Tullihallitusta edustaa tulliasiamies tai muu pääjohtajan määräämä tullilaitoksen virkamies.

Tullipiirin päällikkö tai tullipiirin tulliasiamies on oikeutettu edustamaan valtiota tullipiiriä koskevissa asioissa, joissa Tullihallituksen edustaja ei esiinny.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annettu asetus tullilaitoksesta (371/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finanssineuvos
Sakari Alasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.