1152/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta 12 päivänä tammikuuta 1990 annetun lain (27/1990) 2 ja 5 §:n sekä 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain 2 ja 5 § laissa 904/2002 sekä valtion virkamieslain 8 §:n 2 momentti laissa 281/2000, seuraavasti:

1 §

Ylijohtaja johtaa tutkimuskeskuksen toimintaa ja taloutta. Ylijohtaja vastaa tutkimuskeskuksen toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä erityisesti tulostavoitteiden saavuttamisesta samoin kuin toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Ylijohtajan tulee seurata tutkimuskeskuksen toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Ylijohtaja päättää Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetussa laissa säädetyn lisäksi

1) tutkimuskeskuksen yleisistä toimintalinjoista sekä tutkimuskeskuksen toimintaa ja taloutta koskevista yksityiskohtaisista tulostavoitteista valtiovarainministeriön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta; sekä

3) muista tutkimuskeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Ylijohtaja allekirjoittaa tutkimuskeskuksen tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

2 §

Kelpoisuusvaatimuksena tutkimuskeskuksen ylijohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys taloudellisiin tutkimustehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

3 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Tutkimuskeskuksen muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, ellei sitä työjärjestyksessä ole annettu muun virkamiehen tehtäväksi.

Valtiovarainministeriö määrää tutkimuskeskuksen ylijohtajan esityksestä tämän sijaisen.

4 §

Tutkimuskeskuksessa on viraston toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämissuuntia, toimintalinjoja ja tutkimuskeskuksen toimialan strategista suunnittelua ja tekee niitä koskevia aloitteita sekä antaa tutkimuskeskuksen ja valtiovarainministeriön pyynnöstä tutkimuskeskuksen toimialueen kehittämiseen liittyviä lausuntoja. Neuvottelukuntaan kuuluu ylijohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi on tutkimuskeskuksen henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Valtiovarainministeriö nimeää tutkimuskeskuksen esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1996 annettu asetus (1332/1996) Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylijohtaja
Martti Hetemäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.