1123/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat hakemukset, jotka koskevat:

1) muuta oleskelulupaa kuin jäljempänä 2―4 §:ssä mainitut;

2) ensimmäistä Suomesta käsin haettua työlupaa;

3) kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä

4) pyynnöstä annettavaa todistusta.

2 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuttuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat hakemukset, jotka koskevat:

1) paikallispoliisilta ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskelulupaa;

2) paikallispoliisilta ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä työlupaa;

3) oleskeluluvan tai työluvan voimassaoloajan jatkamista;

4) oleskeluluvan tai työluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan;

5) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa;

6) muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan voimassaoloajan pidentämistä; sekä

7) viisumia.

3 §
Alennetut julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat hakemukset, jotka koskevat:

1) kansalaisuuden saamista hakemuksen perusteella;

2) kansalaisuuden saamista ilmoituksen perusteella;

3) vastausta kansalaisuutta koskevaan tiedusteluun;

4) Euroopan talousaluesopimukseen perustuvaa oleskelulupaa; tai

5) ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi kuuluvaa oleskelulupaa, kun hakija ei ole vielä Suomessa; sekä

6) Suomessa syntyneen lapsen ensimmäistä oleskelulupaa.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua oleskelulupaa tai työlupaa koskevasta hakemuksesta ei peritä henkilöltä, joka otetaan Suomeen:

1) pakolaisuuden;

2) suojelun tarpeen;

3) tilapäisen suojelun tarpeen; tai

4) painavan humanitaarisen syyn perusteella.

Maksua ei myöskään peritä edellä kohdissa 1―4 lueteltujen henkilöiden perheenjäseneltä, joka hakee oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Maksua oleskelulupahakemuksesta ei peritä, jos se koskee mukana hakevaa, vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään vanhemman oleskelulupaan, vaikka hakemuksen ratkaisee edustuston sijasta ulkomaalaisvirasto.

Maksua ei peritä edellä 3 §:n 1―2 kohdissa luetelluista hakemuksista tai ilmoituksista lapselta, joka on mukana vanhempansa hakemuksessa.

Maksua viisumista, oleskeluluvasta tai työluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista ulkomaalaisvirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävät maksut ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus- suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

6 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen.

Maksua ei palauteta, jos hakija peruu hakemuksensa sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä, maksu palautetaan.

Jos henkilö saa Suomen kansalaisuuden, hakemuksen käsittelyaikana jätetyistä, vireillä olevien kansalaisuuspäätöksen yhteydessä rauetettavien hakemuksien käsittelymaksuista palautetaan puolet.

Maksut palautetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

7 §
Ulkomaalaisviraston toimivalta

Ulkomaalaisvirastolla on toimivalta tuottamiensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta liitteenä olevassa maksutaulukossa mainittuja maksuja.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä joulukuuta 2001 annettu sisäasiainministeriön asetus ulkomaalaisviraston maksullisista suoritteista (1417/2001).

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Lainsäädäntöneuvos
Jorma Kantola

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.