1122/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä kesäkuuta 2000 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (623/2000) 4 §:n 2 momentti, 35 ja 85 §,

muutetaan 5―8 §, 15 §:n 1 momentti, 16―19, 21 ja 24―30 §, 34 §:n 3 momentti, 36 §:n 1 momentti, 48 §:n 3 momentti, 49 §:n 3 momentti, 52 ja 60 §, 64 §:n 1 momentti, 65 §:n 2 momentti, 106 §:n 1 momentti ja 112 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 19 § asetuksessa 622/2001 ja 27 §:n 2 momentti asetuksessa 198/2001, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 27 a, 30 a ja 52 a § sekä asetuksella 622/2001 kumotun 42 §:n tilalle uusi 42 § seuraavasti:

5 §
Avainryhmä

Avainryhmän tehtävänä on käsitellä valmistavasti hallinnonalan toimintaa ja taloutta koskevat strategisesti tärkeät asiat sekä muut asiat, jotka puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ottaa avainryhmän käsiteltäväksi. Avainryhmään kuuluvat ulkoasiainministeri ja muut hallinnonalan ministerit, valtiosihteeri ja alivaltiosihteerit.

Avainryhmän virkamieskokoonpanoon kuuluvat ryhmän virkamiesjäsenet. Tällä kokoonpanolla avainryhmä:

1) käsittelee ja yhteensovittaa valtiosihteerin ja alivaltiosihteerien tehtäviin kuuluvia asioita; sekä

2) käsittelee valmistavasti edustuston päällikön, ministeriön linjanjohtajan ja sitä vastaavan tai ylemmän viran tai tehtävän täyttämistä koskevat asiat.

Avainryhmän puheenjohtajana toimii ulkoasiainministeri, varapuheenjohtajina muut hallinnonalan ministerit ja sihteerinä valtiosihteerin määräämä virkamies. Virkamieskokoonpanon puheenjohtajana on valtiosihteeri ja varapuheenjohtajana hallinnollisista asioista vastaava alivaltiosihteeri. Hallinnollisen osaston päälliköllä ja henkilöstöjohtajalla on oikeus olla läsnä avainryhmän kokouksissa sen käsitellessä henkilöstöasioita. Ryhmä kokoontuu ministerin tai valtiosihteerin kutsusta taikka muulla ryhmän päättämällä tavalla.

6 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä osallistuu hallinnonalan toimintaa koskevien laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittelyyn sekä käsittelee valmistavasti muut asiat, jotka johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ottaa johtoryhmän käsiteltäväksi. Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi edistää ministeriön sisäistä tiedonkulkua.

Johtoryhmään kuuluvat ulkoasiainministeri ja muut hallinnonalan ministerit, valtiosihteeri, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, Eurooppa-linjan, itälinjan, Amerikan, Aasian ja Oseanian linjan, Afrikan ja Lähi-idän linjan sekä globaaliasioiden linjan linjanjohtajat, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja ja henkilöstön nimeämä edustaja.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ulkoasiainministeri, varapuheenjohtajana muut hallinnonalan ministerit, valtiosihteeri ja alivaltiosihteerit, sekä sihteerinä valtiosihteerin määräämä virkamies. Johtoryhmä kokoontuu ministerin tai valtiosihteerin kutsusta tai muulla johtoryhmän päättämällä tavalla.

7 §
Operatiivinen johtoryhmä

Operatiivinen johtoryhmä käsittelee valmistavasti ja yhteensovittaa poliittisen osaston, kauppapoliittisen osaston, kehitysyhteistyöosaston, Eurooppa-linjan, itälinjan, Amerikan, Aasian ja Oseanian linjan, Afrikan ja Lähi-idän linjan ja globaaliasioiden linjan tehtäviin kuuluvat tärkeimmät ja laajakantoisimmat asiat sekä ryhmän harkinnan mukaan muita asioita.

Ryhmään kuuluvat osastopäälliköt ja linjanjohtajat mainitulta osastoilta ja linjoilta. Lehdistö- ja kulttuuriosaston ja oikeudellisen osaston päälliköllä on oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin. Ryhmän kokouksiin kutsutaan tarpeen mukaan kuultavaksi muitakin eri tahoja edustavia henkilöitä. Jäsenen poissaollessa varajäsenenä toimii sijainen tai muu jäsenen määräämä virkamies. Johtoryhmän puheenjohtajana toimivat ryhmän jäsenet sopimallaan tavalla vuorotellen. Johtoryhmä päättää kokouskutsuissa noudatettavasta menettelytavasta sekä varapuheenjohtajan ja sihteerin nimeämisestä.

8 §
Osaston ja linjan johtoryhmä

Osastopäällikön apuna osaston johtamisessa on osaston johtoryhmä, joka käsittelee valmistavasti merkittävimmät osaston toimintaan liittyvät asiat ja muut osastopäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmän puheenjohtajana on osastopäällikkö. Osastopäällikkö määrää varapuheenjohtajan, muut jäsenet ja sihteerin sekä mahdolliset muut johtoryhmän kokoukseen kutsuttavat virkamiehet. Johtoryhmä kutsutaan koolle osastopäällikön määräämällä tavalla.

Linjanjohtajan apuna linjan johtamisessa voi toimia linjan johtoryhmä soveltuvin osin 1 ja 2 momentissa säädetyn mukaisesti.

15 §
Organisaation perusrakenne

Ministeriössä on poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, kehitysyhteistyöosasto, hallinnollinen osasto, oikeudellinen osasto, protokollaosasto sekä lehdistö- ja kulttuuriosasto.


16 §
Poliittisen osaston organisaatio

Poliittisella osastolla on seuraavat osastopäällikön alaiset yksiköt:

1) Eurooppakirjeenvaihtajan yksikkö;

2) tutkimus- ja suunnitteluyksikkö;

3) turvallisuuspolitiikan yksikkö;

4) asevalvonnan yksikkö; sekä

5) ETYJ- ja EN-asioiden sekä siviilikriisinhallinnan yksikkö.

17 §
Kauppapoliittisen osaston organisaatio

Kauppapoliittisella osastolla on seuraavat osastopäällikön alaiset yksiköt:

1) EY:n yhteisen kauppapolitiikan yksikkö;

2) erityisten taloussuhdeasioiden yksikkö; sekä

3) yleisten taloussuhde- ja OECD-asioiden yksikkö.

18 §
Kehitysyhteistyöosaston organisaatio

Kehitysyhteistyöosastolla on osastopäällikön alainen evaluoinnin ja sisäisen tarkastuksen yksikkö.

Kehitysyhteistyöosastolla on seuraavat linjat:

1) yleisen kehityspolitiikan linja; sekä

2) tiedotuksen ja kansalaistoiminnan linja.

Yleisen kehityspolitiikan linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) suunnitteluyksikkö;

2) toimialapolitiikan yksikkö; ja

3) kehityspolitiikan yhteensovittamisen yksikkö.

Tiedotuksen ja kansalaistoiminnan linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) tiedotusyksikkö;

2) kansainvälinen rekrytointiyksikkö; ja

3) kansalaisjärjestöyksikkö.

19 §
Yhteiset linjat ja niihin kuuluvat yksiköt

Poliittisella, kauppapoliittisella ja kehitysyhteistyöosastolla on seuraavat yhteiset linjat:

1) Eurooppa-linja;

2) itälinja;

3) Amerikan, Aasian ja Oseanian linja;

4) Afrikan ja Lähi-idän linja; sekä

5) globaaliasioiden linja.

Eurooppa-linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) Länsi-Euroopan yksikkö;

2) yleisten Eu-asioiden ja yhteensovittamisen yksikkö;

3) Keski- ja Kaakkois-Euroopan yksikkö;

4) EU:n laajentumisen yksikkö; ja

5) Länsi-Balkanin yksikkö.

Itälinjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) Venäjän yksikkö;

2) Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikkö;

3) lähialueyhteistyön yksikkö; ja

4) pohjoisen ulottuvuuden yksikkö.

Amerikan, Aasian ja Oseanian linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) Aasian ja Oseanian yksikkö;

2) Pohjois-Amerikan yksikkö; ja

3) Latinalaisen Amerikan yksikkö.

Afrikan ja Lähi-idän linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikkö;

2) Itä- ja Länsi-Afrikan yksikkö; ja

3) Eteläisen Afrikan yksikkö.

Globaaliasioiden linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) yleisten globaaliasioiden yksikkö;

2) taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen yksikkö;

3) kehitysrahoitusasioiden yksikkö;

4) kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikkö;

5) ihmisoikeuspolitiikan yksikkö; ja

6) humanitaarisen avun yksikkö.

21 §
Oikeudellisen osaston organisaatio

Oikeudellisella osastolla on seuraavat osastopäällikön alaiset yksiköt:

1) yleisen EU-oikeuden yksikkö; sekä

2) EY-tuomioistuin- ja valvontayksikkö.

Oikeudellisella osastolla on seuraavat linjat:

1) kansainvälisen oikeuden linja; sekä

2) ihmisoikeussopimus- ja konsuliasioiden linja.

Kansainvälisen oikeuden linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) kansainvälisen oikeuden yksikkö; ja

2) sopimusasioiden yksikkö.

Ihmisoikeussopimus- ja konsuliasioiden linjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) ihmisoikeusvalitusten yksikkö;

2) konsuliasioiden yksikkö; sekä

3) passi- ja viisumiyksikkö.

24 §
Eurooppakirjeenvaihtajan yksikön tehtävät

Eurooppakirjeenvaihtajan yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmisteluun osallistuminen sekä yhteensovittaminen ministeriössä ja Suomen kansallisessa valmistelussa;

2) Eurooppakirjeenvaihtajan tehtävät;

3) COREU-viestinnän valvonta ja kehittäminen; sekä

4) osaston esikuntatehtävät.

25 §
Tutkimus- ja suunnitteluyksikön tehtävät

Tutkimus- ja suunnitteluyksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) osaston tehtäviin liittyvä tutkimus, analyysi ja suunnittelu;

2) osallistuminen ulkopoliittisen johdon keskeisten lausuntojen ja puheenvuorojen valmisteluun; sekä

3) ministeriön tutkimustoiminnan yleinen seuranta.

26 §
Turvallisuuspolitiikan yksikön tehtävät

Turvallisuuspolitiikan yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) yleinen turvallisuuspolitiikka;

2) EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ESDP);

3) rauhanturvatoiminta;

4) eurooppalaiset ja euroatlanttiset turvallisuusjärjestelyt; sekä

5) Euroopan asevalvontakysymykset.

27 §
Asevalvonnan yksikön tehtävät

Asevalvonnan yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) asevalvontapolitiikka ja yleiset asevalvonta-asiat;

2) monenkeskinen aseidenriisunta ja asesulku;

3) ydinsulun valvonta sekä kemiallisen ja biologisen aseen kielto;

4) puolustustarvikkeiden vientikysymykset ja puolustusmateriaalialan yhteistyö yksikön toimialalla;

5) kansainvälinen vientivalvontayhteistyö; sekä

6) suomalaisten valtionilma-alusten ja valtionalusten kulkuluvat.

27 a §
ETYJ- ja EN-asioiden sekä siviilikriisinhallinnan yksikön tehtävät

ETYJ- ja EN asioiden sekä siviilikriisinhallinnan yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ);

2) Euroopan Neuvostoa (EN) koskevien asioiden yhteensovittaminen;

3) Suomen osallistuminen ETYJ:n ja EN:n vaalivalvontaan ja muuhun vastaavaan toimintaan; sekä

4) siviilikriisinhallinta.

28 §
Kauppapoliittisen osaston tehtävät

Kauppapoliittisen osaston tehtäviin kuluvat seuraavat asiat:

1) Euroopan yhteisön kauppapolitiikka;

2) Maailman kauppajärjestöä (WTO) koskevat asiat;

3) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä (OECD) sekä muita taloudellisen alan järjestöjä ja laitoksia koskevat asiat siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen osaston tehtäviin;

4) Suomen viennin edistämistä ja yritysten kansainvälistymistä koskevan yleisen politiikan valmistelu, arviointi ja yhteensovittaminen;

5) kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta ja vientivalvonta-asioiden yhteensovittaminen;

6) suomalaisten investointien edistäminen ja suojaaminen;

7) lähialueyhteistyö;

8) taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa;

9) huoltovarmuusasiat;

10) kansainväliset sopimukset kauppapolitiikan alalla ja osaston tehtäviin kuuluvia asioita koskeva säädösvalmistelu;

11) muut Suomen kauppa- ja taloussuhteita vieraisiin valtioihin koskevat asiat siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen osaston tehtäviin.

29 §
EY:n yhteisen kauppapolitiikan yksikön tehtävät

EY:n yhteisen kauppapolitiikan yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Euroopan yhteisön kauppapolitiikan valmistelu ja yhteensovittaminen;

2) Maailman kauppajärjestöön (WTO) liittyvät asiat siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen yksikön tehtäviin;

3) WTO:n sääntöjärjestelmään liittyvät erillissopimukset ja muut instrumentit;

4) muut EY:n yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvät asiat siltä osin kuin ne eivät kuulu osaston toisen yksikön tehtäviin; ja

5) maailman henkisen omaisuuden järjestöön (WIPO) liittyvät asiat.

30 §
Erityisten taloussuhdeasioiden yksikön tehtävät

Erityisten taloussuhdeasioiden yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) investointien suojaamista ja edistämistä koskevat sopimukset;

2) verosopimukset;

3) sektorikohtaiset kauppapoliittiset asiat;

4) kauppa ja kilpailupolitiikka, investoinnit, ympäristö sekä työelämän normit;

5) kehitysmaihin liittyvät kauppapoliittiset asiat; ja

6) Euroopan energiaperuskirja.

30 a §
Yleisten taloussuhde- ja OECD-asioiden yksikön tehtävät

Yleisten taloussuhde- ja OECD-asioiden yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) OECD-asiat;

2) viennin ja investointien edistämistä sekä yritysten kansainvälistymistä koskevat asiat;

3) kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta ja yhteensovittaminen;

4) huoltovarmuusasiat;

5) globalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyvät kauppapoliittiset asiat;

6) Suomen taloussuhteita vieraisiin valtioihin koskevat asiat siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen yksikön tehtäviin; sekä

7) osaston hallintoa koskevat asiat ja johdon avustaminen.

34 §
Yleisen kehityspolitiikan linjan tehtävät yksiköittäin

Kehityspolitiikan yhteensovittamisen yksikkö:

1) EU:n kehityspolitiikka, Euroopan kehitysrahasto, EY:n ja AKT-maiden yhteistyö sekä muut EU:ssa käsiteltävät kehitysasiat, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle;

2) OECD/DAC sekä muiden avunantajien kehitysmaa- ja kehityspolitiikka; sekä

3) kehitysmaatutkimus.

36 §
Tiedotuksen ja kansalaistoiminnan linjan tehtävät yksiköittäin

Tiedotusyksikkö:

1) osaston tehtäviin ja 19 §:ssä tarkoitettujen linjojen kehitysyhteistyötehtäviin liittyvä ulkoinen tiedotustoiminta;

2) osaston tehtäviin liittyvät kirjastopalvelut ja sisäinen tiedotus; sekä

3) osaston tehtäviin liittyvien kulttuuritapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen.


42 §
Globaaliasioiden linjan tehtävät yksiköittäin

Yleisten globaaliasioiden yksikkö:

1) yleiset YK-asiat, globaalihallinta YK-järjestelmässä ja YK-asioiden yhteensovittaminen;

2) YK:n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto;

3) YK:n erityisjärjestöt WMO, ITU, UPU ja UNESCO;

4) YK:n talous ja hallinto; sekä

5) kansainvälisiä järjestöjä koskevien vaali- ja ehdokkuuskysymysten yhteensovittaminen.

Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen yksikkö:

1) YK-asiat talous- ja sosiaalisektorilla, ECOSOC sekä siihen kuuluvat komissiot ja toimikunnat;

2) YK:n operatiiviset kehitysohjelmat ja -rahastot sekä UNAIDS;

3) YK:n erityisjärjestöt FAO, ILO, UNIDO ja WHO;

4) kauppaan liittyvät globaalit kehityskysymykset, koherenssin edistäminen ja tekninen apu sekä UNCTAD ja perushyödykeasiat;

5) YK:n tutkimuslaitokset ja -ohjelmat; sekä

6) EU:n elintarvikeapu.

Kehitysrahoitusasioiden yksikkö:

1) yleiset kehitysrahoituspolitiikan kysymykset;

2) Maailmanpankkiryhmä;

3) alueelliset kehityspankit;

4) muut kehitysrahoituslaitokset; ja

5) muu kehitysrahoitusyhteistyö.

Kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikkö:

1) kansainvälinen ympäristöpolitiikka ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset;

2) ympäristöasioita koskevat kansainväliset sopimukset;

3) ympäristöasiat kansainvälisissä järjestöissä;

4) YK:n ympäristöohjelma, UNEP ja HABITAT; sekä

5) ympäristörahoitusasiat.

Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö:

1) ihmisoikeuspolitiikka ja yleiset ihmisoikeusasiat;

2) ihmisoikeuspoliittiset asiat kansainvälisissä järjestöissä;

3) pakolais-, maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittiset asiat, UNHCR; sekä

4) ihmisoikeus- ja demokratiatuki.

Humanitaarisen avun yksikkö:

1) humanitaarisen avun suunnittelu, avustuspäätökset sekä kriisien ja avustustoiminnan seuranta;

2) humanitaarinen apu kansainvälisten järjestöjen, mukaan lukien UNHCR:n, ja kotimaisten järjestöjen kautta;

3) humanitaarisen avun yhteensovittaminen EU:ssa, YK:ssa ja avunantajamaiden kanssa; sekä

4) miinoja koskeva humanitaarinen toiminta ja sen yhteensovittaminen.

48 §
Kiinteistö- ja materiaalilinjan tehtävät yksiköittäin

Materiaaliyksikkö:

1) moottoriajoneuvojen sekä muiden koneiden ja laitteiden hankinnat, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle tai edustustolle;

2) toimistotarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden hankinnat, sekä muut materiaalihankinnat, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle; sekä

3) varastointi, raskas huoltokuriiri ja materiaalikuljetukset lukuun ottamatta henkilöstön muuttokuljetuksia.

49 §
Tietohallintolinjan tehtävät yksiköittäin

Toimistopalvelujen yksikkö:

1) monistuspalvelut ja niihin liittyvät hankinnat;

2) posti- ja jakelupalvelut sekä kuriiriposti ja diplomaattinen lentorahti;

3) painatus- ja julkaisupalvelut; sekä

4) sanomaliikenteen hoito ja ministeriön päivystys.

52 §
Yleisen EU-oikeuden yksikön tehtävät

Yleisen EU-oikeuden yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) EU-oikeudellisten asioiden yhteensovittaminen ja niihin liittyvä neuvonta ministeriössä ja Suomen kansallisessa valmistelussa;

2) EU:n institutionaalista rakennetta ja päätöksentekomenettelyn kehittämistä koskevat oikeudelliset asiat;

3) EU:n sopimusoikeudelliset asiat;

4) EY:n lainsäädäntömenettelyn kehittäminen; ja

5) EU-oikeuden suhde Suomen valtiosääntöön.

52 a §
EY-tuomioistuin- ja valvontayksikön tehtävät

EY-tuomioistuin- ja valvontayksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Suomen edustaminen EY:n tuomioistuimessa ja ensimmäisen asteen tuomioistuimessa;

2) vastausten valmistelu EY-oikeuden rikkomusasioissa;

3) EY:n tuomioistuin- ja valvontamenettelyn yhteensovittaminen; sekä

4) direktiivien täytäntöönpanoilmoitukset.

60 §
Eurooppa-tiedotusyksikön tehtävät

Eurooppa-tiedotusyksikön tehtäviin kuuluu tiedottaminen EU-asioista ja muista ulkoasiainministeriön toimialaa koskevista asioista osana ministeriön kansalaistiedotusta. Tiedotusta järjestetään alueellisesti sijoittamalla tiedotushenkilöstöä yksikön palvelupisteisiin.

64 §
Alivaltiosihteeri

Alivaltiosihteereillä on seuraavat vastuualueet:

1) hallinnolliset, oikeudelliset ja protokolla-asiat;

2) ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä lehdistö- ja kulttuuriasiat;

3) kauppapoliittiset asiat; sekä

4) kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka.


65 §
Osastopäällikkö

Osastopäällikön apuna osaston toiminnan johtamisessa toimii poliittisella osastolla, kauppapoliittisella osastolla sekä lehdistö- ja kulttuuriosastolla osastopäällikön sijainen ja protokollaosastolla apulaisprotokollapäällikkö.

106 §
Kehitysyhteistyön suunnittelu, täytäntöön- pano ja valvonta

Kehitysyhteistyöosaston ja 19 §:ssä tarkoitettujen linjojen virkamiehet ratkaisevat 104 §:n mukaisesti vahvistettujen määrärahojen ja valtuuksien rajoissa vastuualueellaan asiat, jotka koskevat kehitysyhteistyön suunnittelua, täytäntöönpanoa ja valvontaa sekä niihin liittyviä sitoumuksia, sopimuksia ja toimeksiantoja, seuraavasti:

1) osastopäällikkö vieraille valtioille sekä hallitusten välisille kansainvälisille järjestöille ja kansainvälisille kehitysrahoituslaitoksille annettavaa tukea koskevat sitoumukset ja sopimukset, silloin kun kyse on ministeriön toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jollei kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu;

2) yksikön päällikkö muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut asiat.


112 §
Virkamiesten sijaisuudet

Osastopäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii poliittisella osastolla, kauppapoliittisella osastolla, lehdistö- ja kulttuuriosastolla sekä protokollaosastolla 65 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tehtävään määrätty henkilö. Muun osastopäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii osastopäällikön määräämä linjanjohtaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Yksikönpäällikkö
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.