1119/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Opetusministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei toisin säädetä.

Tämän asetuksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 3 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

2 §
Maksulliset suoritteet

Suoritteista peritään valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja omakustannusarvoa vastaavia tai kiinteitä taikka 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein määräytyviä maksuja.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteä maksu peritään tämän asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetusministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto-, toimisto- ja tietoliikennepalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset;

5) selvitykset ja tutkimukset; sekä

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

5 §
Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat muut sellaiset opetusministeriön julkisoikeudelliset suoritteet, joita ei mainita 3 §:ssä.

Maksuttomia ovat myös 4 §:ssä luetellut suoritteet silloin, kun ne liittyvät ministeriön neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta 1 päivänä maaliskuuta 1996 annettu opetusministeriön päätös (130/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sellaisesta 1 ja 3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten tai maksuperustepäätösten mukaan.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Heikki Rosti

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.