1115/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2002

Verohallituksen päätös veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 8 §:n 1 momentin, 10 §:n 2 ja 3 momentin, 13 §:n 3 ja 4 momentin sekä 17 §:n 2 ja 3 momentin nojalla

muuttanut veroilmoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun Verohallituksen päätöksen (VHp 1442/01) 2 §:n 1 momenttia, 4 §:n 2 momenttia, 11 §:n 3 momenttia ja 13 §:n 2 momenttia seuraavasti:

2 §
Veroilmoituspaikka

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus tai veroehdotus sekä asuntoyhteisön muu ilmoitus annetaan tai lähetetään postitse siihen verovirastoon, joka on palautuskuoreen merkitty tai muuhun verovirastoon. Mainittu verovirasto toimittaa ilmoituksen tarvittaessa edelleen verotusmenettelystä annetun lain 6 §:ssä tarkoitetulle verotuksen toimittamiseen toimivaltaiselle verovirastolle.

Osakeyhtiön, osuuskunnan, elinkeinoyhtymän, asunto- ja kiinteistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus voidaan antaa myös sähköisesti Verohallituksen hyväksymän ilmoituspalveluiden välittäjän kautta.

Suomeen muuttaneen henkilön veroilmoitus toimitetaan tarvittaessa edelleen sille verovirastolle, jonka alueelle verovelvollinen on Suomeen muutettuaan ensiksi asettunut. Yhteisön veroilmoitus Ahvenanmaalla ansaitusta tulosta toimitetaan tarvittaessa edelleen Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimistolle.

4 §
Veroilmoituksen antamisen ajankohta

Veroilmoitus sekä asuntoyhteisön muu ilmoitus on kultakin verovuodelta annettava viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31 päivänä, jollei jäljempänä toisin määrätä.

Verovelvollinen tai yhtymä, joka harjoittaa maataloutta tai metsätaloutta, saa antaa veroilmoituksensa viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Veroehdotusmenettelyyn kuuluva metsätalouden harjoittaja voi jättää 2 C -lomakkeen veroehdotuksen palautuksen yhteydessä.

Elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinoyhtymällä, jonka tilikausi on päättynyt lokakuun 1 päivänä tai sen jälkeen, on oikeus antaa veroilmoituksensa viimeistään huhtikuun 1 päivänä. Viimeistään mainittuna päivänä veroilmoituksensa antaa myös valtio, kunta, kuntayhtymä, evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksisen kirkon seurakunta.

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

11 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettuasuntoyhteisö

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa ei ole muutoin kuin vaadittaessa velvollinen antamaan veroilmoitusta muulta kuin ensimmäiseltä verovuodelta, jos

1) yhteisön omistamassa rakennuksessa on vain vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyvää tilaa (asuntoyhteisö),

2) asuntoyhteisö on verovuonna saanut vain vastiketuloja, rahastosuorituksia, käyttömaksuja, muita vähäisiä kiinteistöön liittyviä korvauksia tai vähäisiä korkotuloja ja

3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen alle 30,00 euroa.

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapauttamisen edellytyksenä on myös, että myöhemmältä verovuodelta annettavaan veroilmoitukseen liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta niiltä edellisen veroilmoituksen antamisen jälkeisiltä tilikausilta, joilta veroilmoitusta ei ole annettu.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu asuntoyhteisön muu ilmoitus on annettava jokaiselta verovuodelta.

13 §
Voimaantulo- ja soveltamissäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2002 toimitettavaa verotusta varten annettaviin ilmoituksiin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2002

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Toimistotarkastaja
Elina Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.