1070/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetäänoikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta 25 päivänä marraskuuta 2002 annetun lain (973/2002) 15 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään:

1) kiinteistövarallisuuden hankinnasta valtion omistukseen;

2) kiinteistövarallisuuden vuokraamisesta tasavallan presidentin kanslian, valtioneuvoston kanslian, ministeriön, valtion viraston tai laitoksen taikka valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston käyttöön tasavallan presidentin kanslialta, toiselta ministeriöltä, valtion liikelaitokselta, rahastolta taikka valtion toiselta virastolta tai laitokselta taikka ulkopuoliselta;

3) valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja hallinnan siirrosta;

4) valtion kiinteistövarallisuuden hoitamisesta ja käytöstä;

5) valtion kiinteistövarallisuuden rekisteröinnistä;

6) valtion kiinteistövarallisuuden vuokraamisesta muille valtion virastoille ja laitoksille sekä ulkopuolisille.

Vuokraamisella tarkoitetaan tässä asetuksessa asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) ja liikehuoneistojen vuokrauksesta annetun lain (482/1995) mukaista vuokraamista sekä maanvuokralain (258/ 1966) mukaista vuokraamista vuokrattaessa valtiolle kiinteistövarallisuutta.

Tämä asetus ei koske eduskunnan toimielimiä tai sen virastoja tai laitoksia, Suomen Pankkia tai Kansaneläkelaitosta. Tämä asetus ei liioin, lukuun ottamatta 8 §:ää ja 9 §:n 4 momenttia, koske valtion liikelaitoksia.

2 §
Haltijavirastot

Tasavallan presidentin kanslialla, ulkoasiainministeriöllä, rajavartiolaitoksella, valtiovarainministeriöllä, puolustusministeriöllä, opetusministeriöllä, Museovirastolla, Suomenlinnan hoitokunnalla, Helsingin yliopistolla, Joensuun yliopistolla, maa- ja metsätalousministeriöllä, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella, Metsäntutkimuslaitoksella, liikenne- ja viestintäministeriöllä, Tiehallinnolla, Ratahallintokeskuksella, merenkulkulaitoksella ja ympäristöministeriöllä (haltijavirasto) voi olla hallinnassaan oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua kiinteistövarallisuutta.

Valtion taidemuseolla, yliopistoilla ja korkeakouluilla (haltijavirasto) voi olla hallinnassaan valtion omistamia asunto-osakeyhtiöiden osakkeita.

3 §
Päätösvalta hankinnassa

Ministeriö päättää:

1) hankinta-arvoltaan vähintään 5 miljoonan euron kiinteistövarallisuuden hankinnasta valtion omistukseen;

2) sitoutumisesta vuokrasopimukseen, jos sopimuksesta ja muista vuokraukseen liittyvistä menoista (vuokramenot) koko sopimuskaudella aiheutuu valtiolle menoja yhteensä vähintään 5 miljoonaa euroa.

Vuokramenoihin kuuluvat sekä pääomavuokra että jatkuvan hoidon aiheuttamat menot samoin kuin vuokrauksesta aiheutuvat arvonlisäveromenot.

4 §
Hankintamenettely

Sen lisäksi, mitä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 38 §:n 1 momentissa säädetään, viraston tai laitoksen on siitä riippumatta, onko se haltijavirasto, ennen kuin päätetään kiinteistövarallisuuden hankinnasta tai vuokraamisesta sen käyttöön, selvitettävä:

1) mahdollisuudet käyttää hyväksi valtion jo omistamaa kiinteistövarallisuutta;

2) hankinnan tai vuokraamisen vuoksi vapautuvan valtion omistaman kiinteistövarallisuuden käyttö;

3) hankittavan tai vuokrattavan kiinteistövarallisuuden käyttö- ja muut kustannukset; sekä

4) vaihtoehtoiset tavat tyydyttää tarve kiinteistövarallisuuden käyttöön ja niiden kustannukset.

Lahjoitusvarallisuuden vastaanottamisesta valtiolle ja sen käytöstä säädetään erikseen.

5 §
Hoitaminen ja käyttö

Haltijaviraston on huolehdittava hallinnassaan olevaan valtion kiinteistövarallisuuteen liittyvien oikeuksien valvomisesta ja velvollisuuksien täyttämisestä sekä hoidettava varallisuutta huolellisesti sen luonne ja käyttötarkoitus huomioon ottaen.

6 §
Hallinnan siirto

Jollei haltijavirastolla ole perusteltua käyttöä valtion kiinteistövarallisuudelle, haltijaviraston tulee siirtää varallisuuden hallinta sen hallinnan ja käytön uudelleen järjestämiseksi valtiovarainministeriölle tai maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriön kanssa on sovittava etukäteen hallinnan siirrosta ja sen ajankohdasta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä.

7 §
Virastojen oikeus luovuttaa ja vuokrata valtion kiinteistövarallisuutta

Ministeriö voi luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta ja vuokrata valtion maaomaisuutta sen mukaan kuin siitä säädetään oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetussa laissa.

Virasto tai laitos voi luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta ulkopuoliselle, jos:

1) noudatetaan, mitä oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 4, 5 ja 12 §:ssä säädetään;

2) valtioneuvosto on siirtänyt sille oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 6 §:n 4 momentin nojalla ministeriön päätösvaltaa; sekä

3) virasto tai laitos on 2 §:ssä tarkoitettu haltijavirasto.

Haltijavirasto voi lyhytaikaisesti vuokrata muuta valtion kiinteistövarallisuutta kuin valtion maaomaisuutta muille valtion virastoille ja laitoksille sekä ulkopuolisille.

8 §
Rekisteröinti

Haltijaviraston, valtion liikelaitoksen ja valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston on viipymättä ilmoitettava Suomen valtion omistukseen tullut kiinteistövarallisuus rekisteröitäväksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, osakerekistereihin sekä muihin rekistereihin, joihin se lain mukaan on rekisteröitävä, Suomen valtion nimiin ja hallinnassaan olevaksi.

Haltijatiedot merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin muistutustietoina.

Jos valtion kiinteistövarallisuuden hallinta siirretään valtion sisällä toiselle haltijavirastolle, liikelaitokselle tai rahastolle, saavan haltijaviraston, liikelaitoksen tai rahaston tulee viipymättä ilmoittaa haltijatiedoissa tapahtunut muutos rekisteröitäväksi 1 momentissa tarkoitettuihin rekistereihin.

Haltijaviraston, liikelaitoksen ja rahaston on huolehdittava, että rekisteritiedot ovat ajan tasalla.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan valtion kiinteis-tövarallisuuden hallinnosta 3 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus (159/1995).

Mitä 7 §:n 3 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos vuokrasopimus on tehty ennen asetuksen voimaantuloa.

Haltijaviraston, valtion liikelaitoksen ja valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tulee tarkastaa ja huolehtia, että sen hallinnassa olevan valtion kiinteistövarallisuuden omistaja- ja haltijatiedot ovat ajan tasalla vuoden 2003 loppuun mennessä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Kirsti Vallinheimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.