1052/2002

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnässä annettavista tiedoista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta1997 annetun lain (1241/1997) 4 ja 11 §:n nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin verkkosähköllä toimiviin uusiin sähköuuneihin, mukaan lukien uunit, jotka ovat muun laitteen osana.

Tätä asetusta ei sovelleta:

a) uuneihin, jotka voivat käyttää myös muita energianlähteitä;

b) uuneihin, jotka eivät kuulu 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan; ja

c) siirrettäviin uuneihin, joiden paino on alle 18 kilogrammaa, jos niitä ei ole suunniteltu kiinteästi asennettaviksi kalusteuuneiksi.

Höyrytoimintojen energiankulutus, lukuun ottamatta kuuma höyry -toimintoa, ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

2 §

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat laitteet on varustettava energiamerkillä ja tuoteselosteella sekä niistä on laadittava tekninen tietoaineisto siten kuin tässä asetuksessa ja kotitalouslaitteiden energiamerkinnästä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (1038/1998) säädetään.

3 §

Energiamerkissä annettavien tietojen on perustuttava mittauksiin, jotka on suoritettu niiden yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joiden perusteella jäsenvaltiot ovat vahvistaneet mainitut yhdenmukaistetut standardit kansallisiksi standardeiksi.

Ääntä koskevien tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Tarvittaessa ne mitataan kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta annetun neuvoston direktiivin 86/594/ETY mukaisesti.

4 §

Vähittäismyyntipaikassa myytävään tai muuten kuluttajalle tarjottavaan näytteille asetettuun laitteeseen kiinnitettävän energiamerkin on oltava tämän asetuksen liitteessä 1 olevan mallin mukainen. Merkki sijoitetaan näkyvästi uunin luukkuun. Laitteissa, joissa on useita uuneja, jokaisella uunilla on oltava oma merkki, paitsi uuneilla, jotka eivät kuulu 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan.

5 §

Tuoteseloste on laadittava ja esitettävä tämän asetuksen liitteen 2 mukaisesti.

6 §

Kun laitetta tarjotaan postitse, puhelimitse, Internetin välityksellä tai muulla etämyyntitavalla, laitteesta on annettava tämän asetuksen liitteessä 3 olevat tiedot. Tätä vaatimusta sovelletaan myös keittiökokonaisuuksien kalusteuuneja tarjottaessa.

7 §

Uunin energiatehokkuusluokka määritellään tämän asetuksen liitteen 4 mukaisesti.

8 §

Laitetta koskevan teknisen tietoaineiston tulee sisältää:

a) tavarantoimittajan nimi ja osoite;

b) laitteen yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan yksiselitteisesti ja helposti tunnistaa;

c) tiedot, tarvittaessa piirustusten muodossa, laitteen tärkeimmistä ominaisuuksista ja erityisesti seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti sen energiakulutukseen;

d) selostukset mittauksista, jotka on suoritettu 3 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisesti; ja

e) mahdolliset käyttöohjeet.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämän asetuksen estämättä voidaan 30 päivään kesäkuuta 2003 saakka saattaa markkinoille, pitää kaupan tai esitellä laitteita sekä jakaa sellaisia tuoteselosteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä.

Komission direktiivi 2002/40/EY (32002L0040); EYVL N:o L 128, 15.5.2002, s. 45

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Veera Pedersen

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.