1025/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä elokuuta 1993 annetun asetuksen (774/1993) 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 4, 4 a, 5, 7 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat valtioneuvoston asetuksessa 1035/2001, seuraavasti:

3 §
Käräjäoikeus

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä, jollei jäljempänä toisin säädetä, peritään 65 euroa. Jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa.

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:

1) avioeroasia:

a) 65 euroa;

b) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 40 euroa;

2) holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) mainittu asia:

a) 30 euroa;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 105 euroa;

3) avioehtoasia, avioliittolain (234/1929) 35 §:n 4 momentissa, 45 §:n 1 momentissa tai 105 §:ssä, avioliittolain voimaanpanosta annetun lain (235/1929) 4 §:n 3 momentissa tai eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain (379/1929) 16 §:ssä tarkoitettu asia taikka lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukainen asia:

a) 45 euroa;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 120 euroa;

4) testamentin tallettamista koskeva asia 25 euroa;

5) lainhuudatusasia:

a) 60 euroa;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 150 euroa;

c) selvennyslainhuutoa koskeva asia 25 euroa;

6) kiinnitysasia:

a) kiinnityksen vahvistamista koskeva asia 40 euroa;

b) kiinnityksen muuttamista tai uuden panttikirjan antamista koskeva asia 25 euroa;

c) panttikirjaksi vaihtamista koskeva asia 25 euroa;

d) kun samalla hakemusasiakirjalla haetaan usean kiinnityksen vahvistamista tai muuttamista taikka usean saamistodisteen vaihtamista panttikirjaksi, ensimmäisestä kiinnityksestä a―c alakohdassa tarkoitettu maksu ja muista 10 euroa kappaleelta;

e) panttikirjaksi vaihtamisen yhteydessä haetusta kiinnityksen muuttamisesta ei peritä eri maksua;

7) erityisen oikeuden kirjaamista ja muuta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kirjausta koskeva asia:

a) erityisen oikeuden kirjaamista tai siirtoa koskeva asia 60 euroa;

b) erityisen oikeuden kirjauksen muuttamista koskeva asia 25 euroa;

c) muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kirjausta koskeva asia 25 euroa;

8) konkurssiasia:

a) konkurssiin asettamista koskeva asia 95 euroa;

sekä lisäksi konkurssin alettua

b) tuomioon päättyvä konkurssiasia 340 euroa;

c) muu kuin konkurssiin päättyvä konkurssiasia 95 euroa;

d) erikseen hakemuksesta käsiteltävä muu konkurssiasia, ei kuitenkaan saatavien ilmoittamista koskeva asia, 95 euroa;

e) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa riitauttajalta;

9) saneerausmenettelyä koskeva asia:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 95 euroa;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 435 euroa;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 95 euroa;

10) sulautumisasia 190 euroa.


4 §
Haastemies

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään toimitusmaksua 25 euroa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

4 a §
Tiedoksianto ulkomaille

Asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tiedoksi annettavaksi peritään toimitusmaksua 25 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jossa peritään oikeudenkäyntimaksu tai hakemusmaksu.

Tiedoksiannosta ulkomailla aiheutuneet erilliset kustannukset peritään siten kuin 8 §:ssä säädetään.

5 §
Hovioikeus

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksua 65 euroa.

Maksua ei peritä varatuomarin arvonimen myöntämisestä koskevan asian käsittelystä.

7 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta eri tilauksen perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä, joka todistetaan oikeaksi, peritään ote- tai jäljennösmaksuna 2 euroa sivulta. Asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 65 euroa asiakirjalta.

Asiakirjan oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään ensimmäiseltä sivulta yksi euro ja kultakin seuraavalta sivulta 50 senttiä. Saman sivun seuraavista kopioista peritään 10 senttiä. Asianosaiselta perittävä jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 65 euroa asiakirjalta.

Telekopiona tai sähköpostitse toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu. Telekopiona tai sähköpostitse toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

Postitse toimitettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua vähintään 5 euroa.

8 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3 momentin 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdan b alakohdassa, 5 kohdan b alakohdassa sekä 8―10 kohdassa mainituissa asioissa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisenä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 60 euroa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt hänen velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, ne valmistetaan hänen kustannuksellaan. Tällöin peritään jäljennösmaksua 7 §:ssä säädetyn määräisenä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään sen tilaajalta nauha- tai tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 15 euroa nauhalta tai tallenteelta.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen, virkamiehen tai toimihenkilön tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.