986/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen ainesosana olevan lihan ilmoittamisesta pakkausmerkinnöissä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön 26 päivänä marraskuuta 2001 annettu komission direktiivi 2001/101/EY myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta.

2 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee elintarvikkeen ainesosana olevan lihan ilmoittamista pakkausmerkinnöissä. Asetusta ei sovelleta sellaisenaan kaupan pidettävän paloitellun lihan tai ruhonosien pakkausmerkintöihin.

Makkaroiden koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä säädetään erikseen.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

lihalla ihmisravinnoksi hyväksyttyjä nisäkkäiden ja lintujen luurankolihaksia sekä pallealihaa ja puremalihaksia. Lihaan luonnostaan liittyvän rasvan ja sidekudoksen kokonaispitoisuudet eivät saa ylittää jäljempänä säädettyjä määriä; ja

koneellisesti erotetulla lihalla sellaista lihaa, joka saadaan erottamalla luista mekaanisesti niihin luurankolihasten irtileikkaamisen jälkeen jäljelle jäänyt liha.

4 §
Rasvan ja sidekudosten enimmäismäärät ainesosana ilmoitettavassa lihassa

Muiden nisäkkäiden kuin sikojen ja kaniinien lihan kokonaisrasvapitoisuus saa olla enintään 25 % ja sidekudospitoisuus enintään 25 %.

Sian lihan kokonaisrasvapitoisuus saa olla enintään 30 % ja sidekudospitoisuus enintään 25 %.

Kaniinin ja lintujen lihan kokonaisrasvapitoisuus saa olla enintään 15 % ja sidekudospitoisuus enintään 10 %.

5 §
Lihapitoisuuden laskennallinen tarkistaminen

Jos ainesosana käytetyn lihan rasva- ja/tai sidekudospitoisuudet ovat korkeammat kuin edellä 4 §:ssä säädetään, ilmoitettavaa lihapitoisuutta on vastaavasti pienennettävä, ja rasva ja/tai sidekudos on ilmoitettava erikseen ainesosaluettelossa.

6 §
Eläinlajin ilmoittaminen

Ainesosana käytetystä lihasta on aina ilmoitettava eläinlaji tai eläinlajit, josta liha tai seoksessa olevat lihalajit ovat peräisin.

7 §
Eläimestä peräisin olevien muiden ainesosien ilmoittaminen

Koneellisesti erotettu liha, elimet ja muut lihan määritelmän ulkopuolelle jäävät eläimestä peräisin olevat ainesosat on ilmoitettava omilla nimillään ainesosaluettelossa. Tällöin on myös ilmoitettava eläinlaji, josta ainesosa on peräisin.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Elintarvikkeiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, pitäminen kaupan on kiellettyä 1.7.2003 lukien. Elintarvikkeet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, voidaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että niiden merkinnät täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Komission direktiivit 2001/101/EY (CELEX 32001L0101); EYVL N:o L 310, 28.11.2001, s. 19 ja 2002/86/EY (CELEX 32002L0086); EYVL N:o L 305, 7.11.2002, s. 19

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2002

Ministeri
Jari Vilén

Ylitarkastaja
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.