968/2002

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 17 päivänä tammikuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (31/2002) 58 §:n 2 momentti ja asetuksen liite 1, sekä

lisätään asetuksen 5 §:n 1 momenttiin uusi 24 kohta sekä asetukseen uusi 32 a § seuraavasti:

5 §
Tuettavat kohteet

Tukea voidaan myöntää tässä asetuksessa säädetyin tavoin:


24) vesihuoltoa koskeviin investointeihin.


32 a §
Vesihuolto

Tukea vuoden 2002 poikkeuksellisesta kuivuudesta johtuviin tarkoituksenmukaisiin maatilan vesihuoltoinvestointeihin voidaan myöntää, jos investointitarve aiheutuu pääasiallisesti maatilan tuotannollisista tarpeista.

Tukea voidaan myöntää kiinteistökohtaisiin vesihuoltoratkaisuihin kuten kaivojen ja muiden vedenottamoiden, pumppujen ja pumppaamoiden, vesisäiliöiden, veden käsittelylaitteiden ja rakennusten ulkopuolisten vesijohtojen hankinta- ja rakentamiskustannuksiin.

Tukea voidaan myöntää myös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevalle kiinteistölle vesihuoltoverkostoon liittymiseksi tarpeellisen vesijohdon hankinta- ja rakentamiskustannuksiin. Tukea ei myönnetä vesihuoltolaitoksen liittymismaksuun.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on pyydettävä alueelliselta ympäristökeskukselta lausunto siitä, johtuuko investointitarve vuoden 2002 poikkeuksellisesta kuivuudesta ja onko investointi tarkoituksenmukainen.

58 §
Avustuksena myönnettävä tuki

Avustusta ei saa myöntää, jos se olisi vähemmän kuin 840 euroa. Investointeihin, joista säädetään 26―29 sekä 31 ja 32 a §:ssä ja 36 §:n 1 momentin 2 kohdassa sekä 3 luvussa, voidaan kuitenkin myöntää edellä sanottua pienempiäkin avustuksia, ei kuitenkaan alle 500 euron avustuksia. Jos kysymys on lammastalouden elollisen tai elottoman irtaimiston tai jalostusnaudan hankinnasta, edellä mainittuja avustuksen vähimmäismääriä ei sovelleta.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2002.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Hannu Porkola

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.