790/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1995 annetun torjunta-aineasetuksen (792/1995) 5, 16 ja 17 §, sellaisina kuin niistä on 16 § osaksi asetuksessa 272/1997, seuraavasti:

5 §
Uudelleen hyväksyminen

Hyväksymisen voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa. Uudelleen hyväksymistä on haettava viimeistään vuotta ennen voimassa olevan hyväksymisen päättymistä. Jos torjunta-aineelle on haettu uudelleen hyväksymistä säädetyssä määräajassa eikä torjunta-ainelautakunta ole käsitellyt hakemusta ennen hyväksymisen voimassaolon päättymistä, hyväksyminen on kuitenkin edelleen voimassa kuusi vuotta 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräajan jälkeen, jos mainittuna kuuden vuoden määräaikana tässä tarkoitetun hakemuksen käsittelyssä ei muuta päätetä.

Uudelleen hyväksymisestä on muutoin voimassa, mitä tässä luvussa säädetään rekisteröinnin hakemisesta ja hakemuksen käsittelystä. Torjunta-ainelautakunnan tulee tarkastaa, ovatko hyväksymisen edellytykset edelleen olemassa.

16 §
Torjunta-ainelautakunnan kokoonpano

Torjunta-ainelautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä, paitsi puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, on henkilökohtainen varajäsen.

Torjunta-ainelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla torjunta-aineasioissa puolueettomiksi katsottavia. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää valtioneuvosto lautakunnan asettamisen yhteydessä. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, Kasvintuotannon tarkastuskeskusta, sosiaali- ja terveysministeriötä, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, Elintarvikevirastoa ja Suomen ympäristökeskusta.

Torjunta-ainelautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän varajäsenistään on kokouksessa läsnä.

Torjunta-ainelautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle voidaan maksaa maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien perusteiden mukainen kuukausipalkkio.

Torjunta-ainelautakunnassa voi olla sivutoimisia sihteereitä.

17 §
Asioiden käsittely

Lautakunnan päätös on tehtävä äänestämällä, jos lautakunta ei ole ratkaisusta yksimielinen. Äänestyksessä voittaa mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Äänestämisestä on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä äänestämisestä yleisissä tuomioistuimissa säädetään.

Torjunta-ainelautakunta vahvistaa itselleen työjärjestyksen, jossa annetaan määräykset asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Niille torjunta-aineille, joiden hyväksymisen voimassaolo päättyy vuonna 2003, uudelleen hyväksymistä on edelleen haettava viimeistään kuusi kuukautta ennen voimassa olevan hyväksymisen päättymistä.

Jos torjunta-aineen hyväksymisen voimassaolo on lakannut tämän asetuksen tullessa voimaan ja torjunta-aineelle on ennen tämän asetuksen voimaan tuloa haettu uudelleen hyväksymistä, mutta lautakunta ei ole asiaa tämän asetuksen voimaan tullessa ratkaissut, hakemukseen sovelletaan, mitä 5 §:ssä säädetään. Torjunta-aineeseen, jonka hakija on pyytänyt Kasvintuotannon tarkastuskeskusta poistamaan torjunta-ainerekisteristä, ei sovelleta 5 §:ää. Tätä torjunta-ainetta voi edelleen markkinoida ja käyttää Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tästä antamassa päätöksessä mainittuun päivämäärään asti.

Tämän asetuksen 16 §:n 4 momentissa mainittu palkkio voidaan maksaa taannehtivasti 1 päivästä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Leo Forss

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.