788/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 1 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 5 ja 18 § sekä

lisätään asetukseen uusi 21 a § seuraavasti:

5 §
Ulkoasiainhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena ulkoasiainhallinnon virkoihin on valtion virkamieslaissa säädetyn Suomen kansalaisuuden ja kielitaidosta 6 §:ssä säädetyn lisäksi:

1) valtiosihteerillä, alivaltiosihteerillä, ulkoasiainneuvoksella, lähetystöneuvoksella ja ulkoasiainsihteerillä, että hänet on todettu päteväksi näihin virkoihin siten kuin 9 §:ssä säädetään tai että hän on saavuttanut niihin kelpoisuuden aikaisemmin voimassa olleiden perusteiden nojalla, valtiosihteerillä ja alivaltiosihteerillä lisäksi perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) avustajalla ylempi korkeakoulututkinto tai valinta- ja koulutuslautakunnan asettamien vaatimusten mukainen kokemus ulkoasiainhallinnon yleisvirassa.

3) hallinnollisella ulkoasiainsihteerillä ja hallinnollisella avustajalla korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto taikka sellainen, erityisesti ulkoasiainhallinnon tehtävissä saavutettu kyky ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää, tai kansainvälisten asiain valmennuskurssin hyväksyttävä suorittaminen;

4) lehdistöneuvoksella ja lehdistösihteerillä ylempi korkeakoulututkinto tai muuten hyvät edellytykset viran hoitamiseen;

5) kehitysyhteistyöneuvoksella ja kehitysyhteistyösihteerillä ylempi korkeakoulututkinto;

6) talousjohtajalla, kiinteistöjohtajalla ja tietohallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

7) lainsäädäntöneuvoksella ja lainsäädäntösihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

8) erityisasiantuntijalla ylempi korkeakoulututkinto tai muuten hyvät edellytykset viran hoitamiseen;

9) puolustusasiainneuvoksella ja puolustuspolitiikan erityisasiantuntijalla ylempi korkeakoulututkinto;

10) sotilasedustajalla ja apulaissotilasedustajalla yleisesikuntaupseerin tutkinto;

11) sotilasasiantuntijalla upseerin tai opistoupseerin tutkinto;

12) rajavalvonta-asiantuntijalla upseerin, opistoupseerin taikka raja- tai merivartijan tutkinto;

13) pääsihteerillä, atk-päälliköllä, laskentapäälliköllä, turvallisuuspäälliköllä, viestityspäälliköllä, koulutuspäälliköllä, erikoistutkijalla, ylitarkastajalla, taloussihteerillä, ylikielenkääntäjällä, koulutussihteerillä ja tutkijalla ylempi korkeakoulututkinto, arkistotehtävissä toimivalla tutkijalla lisäksi arkistoalan tutkinto, ja kirjastonhoitajalla ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vaadittavat kirjasto- ja tietopalvelualan opinnot;

14) tutkimussihteerillä, tarkastajalla, kamreerilla ja reviisorilla korkeakoulututkinto, arkistonhoitajalla korkeakoulututkinto ja arkistoalan tutkinto sekä informaatikolla korkeakoulututkinto tai tietoresurssien hallinnan koulutus;

15) kielenkääntäjällä korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto;

Edellä 4―15 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä vaaditaan lisäksi perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

18 §
Eri hallinnonalojen toimintaa edustustoissa koskevat taloushallinnon asiat

Edustustossa ulkoasiainhallinnosta annetun lain 25 ja 26 §:n nojalla toimiva henkilöstö muodostaa edustustossa taloushallinnollisesti erilliset asianomaisiin viranomaisiin kuuluvat yksiköt. Ulkoasiainministeriön ja asianomaisten viranomaisten tulee yhteistoiminnassa valmistella tästä johtuvat valtion talousarvion valmistelua koskevat ja muut taloushallintoon liittyvät asiat.

21 a §
Eräisiin viranomaisiin palvelussuhteessa olevat henkilöt edustustossa

Ulkoasiainhallintolain 26 §:n mukaisesti edustustossa voi toimia

1) tuomareita ja syyttäjiä kansainvälisissä oikeudenhoidon tehtävissä;

2) ulkomaalaisviraston virkamiehiä ulkomaalaishallinnon tehtävissä;

3) poliisihallinnon virkamiehiä kansainvälisen poliisitoimen tehtävissä;

4) rajavartiolaitoksen virkamiehiä rajavartiolaitoksen toimialaan kuuluvissa kansainvälisissä tehtävissä;

5) tullilaitoksen virkamiehiä kansainvälisissä tullitoimen tehtävissä;

6) teknologian kehittämiskeskuksen ulkomaanyksikön henkilöstöä; ja

7) matkailun edistämiskeskuksen ulkomailla sijaitsevan yksikön henkilöstöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2002

Ministeri
Erkki Tuomioja

Yksikönpäällikkö
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.