780/2002

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista 12 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (282/2002) 61 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Vastaavan hoitajan koulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu vastaavan hoitajan koulutus koostuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisen turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon kolmen osan laajuisesta opetuskokonaisuudesta. Kaikille koulutettaville pakollisia osia ovat vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteita sekä rikos- ja prosessioikeutta käsittelevät osat taikka näitä sisällöllisesti vastaavat osat. Koulutettavan tulee lisäksi suorittaa valintansa mukaan kolmantena osana yksi turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon muu osa.

2 §
Väliaikaisen vartijan koulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu väliaikaisen vartijan koulutus koostuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen vartijan ammattitutkinnon vartijan työn perusteet -osasta tai sitä sisällöllisesti vastaavasta osasta. Väliaikaisen vartijan koulutuksen tulee olla pituudeltaan vähintään 40 opetustuntia. Opetustunnin pituus tulee olla vähintään 45 minuuttia.

Koulutuksessa käsiteltävistä opetusaiheista, opetussisällöistä ja tuntijakaumasta säädetään tämän asetuksen liitteessä.

3 §
Vartijan koulutus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vartijan koulutus koostuu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen vartijan ammattitutkinnon vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssi -osista taikka näitä sisällöllisesti vastaavista osista. Vartijan koulutuksen tulee olla pituudeltaan vähintään 100 opetustuntia, josta väliaikaisen vartijan koulutus muodostaa 40 tuntia. Opetustunnin pituus tulee olla vähintään 45 minuuttia.

Koulutuksessa käsiteltävistä opetusaiheista, opetussisällöistä ja tuntijakaumasta säädetään tämän asetuksen liitteessä.

Vartijan koulutukseen saa osallistua vain väliaikaiseen vartijan koulutukseen liittyvän kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö.

4 §
Väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksen järjestämistapa

Väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutuksessa annettavan opetuksen tulee olla pääosin luentomuotoista ja siihen tulee sisältyä käytännön harjoituksia.

5 §
Väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutukseen liittyvä koe

Väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutukseen liittyvän kokeen tulee sisältää monivalintakysymyksiä ja perusteltuja vastauksia edellyttäviä kysymyksiä. Tullakseen hyväksytyksi koulutettavan on saavutettava 60 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta 2 tai 3 §:n mukaista koulutusta. Koe voidaan uusia aikaisintaan kolmantena päivänä hylätystä suorituksesta lukien.

6 §
Väliaikaisen vartijan ja vartijan koulutukseen osallistuvan oikeudet ja velvollisuudet

Koulutettavan tulee osallistua säännöllisesti väliaikaisen vartijan tai vartijan opetussuunnitelman mukaiseen koulutukseen. Jos koulutettava on olennaisesti poissa koulutuksesta tai muutoin olennaisesti laiminlyö koulutukseen osallistumisen on koulutus katsottava keskeytyneeksi.

Edellä 5 §:ssä tarkoitettuun kokeeseen saa osallistua vain koulutettava, joka on osallistunut kyseiseen koulutukseen.

7 §
Todistus

Koulutuksen järjestäjän on viivytyksettä annettava koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistus vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi, vartijaksi tai väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymistä varten.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta vuonna 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylitarkastaja
Janne Kerkelä

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.