766/2002

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tehtävien siirto

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää valtiovarainministeriön kanssa 11 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn sopimuksen nojalla liitteessä olevan luettelon mukaiset tehtävät tullilaitoksen hoidettavaksi.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden tehtävien siirtämisestä tullilaitoksen hoidettavaksi 7 päivänä elokuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (603/1998).

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Liite

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULLILAITOKSEN HOIDETTAVAKSI SIIRTÄMÄT TEHTÄVÄT

1) jälkitarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 4045/1989), lukuun ottamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisia tukitoimia;

2) tukeen avustusjärjestöille kotimaassa (neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/1987) liittyvät kirjanpidon ja jakelutilanteiden tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 3149/1992 9 ja 10 artikla);

3) teollisuusvoitukeen liittyvän komission asetuksen (EY) N:o 2571/1997 4, 8, 9, 10, 12, 23 ja 25 artiklan mukaan tehtävät

a) välituotteiden valmistajien sekä merkkiaineettoman voin, voiöljyn, kerman ja välituotteen loppukäyttäjien hyväksymistarkastukset (10 artikla),

b) välituotteiden valmistajien ja vähintään 45 tonnia vuodessa merkkiaineettomia tuotteita käyttävien loppukäyttäjien vähintään kerran kuukaudessa tehtävät tarkastukset (23 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 4 kohdan a alakohta),

c) voiöljyn ja välituotteiden valmistajien, merkkiaineen lisääjien, voiöljyn uudelleen pakkaajien sekä vähintään 45 tonnia vuodessa merkkiaineettomia tuotteita käyttävien loppukäyttäjien täydentävät tarkastukset (23 artiklan 2 kohdan kolmas kappale, 3 kohdan b alakohta ja 4 kohdan b alakohta),

d) hyväksyttyjen tarjousten tekijöiden ja välituotteiden jälleenmyyjien kirjanpidon ja myyntisopimusten tarkastukset (8 artiklan 3 kohta ja 12 artikla),

e) tullinimikkeen, asetuksenmukaisen menettelyn ja koostumuksen määrittäminen loppu- ja välituotteiden resepteistä ja näytteistä (4, 8 ja 9 artikla), ja

f) käyttömäärä- ja hintatilastojen kerääminen vähintään kerran kuukaudessa tehtävien tarkastusten yhteydessä (10 artiklan 2 kohdan e alakohta ja 25 artiklan 2 kohta);

4) kaseiini- ja kaseinaattitukeen liittyvät kirjanpidon ja tukihakemusten tietojen tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 2921/1990 5 artikla ja neuvoston direktiivi 83/417/ETY);

5) kaseiinin ja kaseinaattien käyttöön juustonvalmistuksessa liittyvät kirjanpidon tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 2204/1990 3 artikla ja komission asetus (ETY) N:o 2742/1990 3 artikla);

6) koulumaitotukeen liittyvät tuotteidentoimittajien kirjanpidon tarkastukset meijerin ja kaupan alan yritysten osalta (neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1999, komission asetus (EY) N:o 2707/2000 14 artikla ja maa- ja metsätalousministeriön asetus 595/2001);

7) rehuseostukeen liittyvät rehuseosten valmistajien hyväksymistarkastukset ja kirjanpidon tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 2799/1999 9 ja 14-17 artikla);

8) maitovalmisteiden interventioon liittyvät varastojen kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 2771/1999 5 artikla, komission asetus (EY) N:o 214/2001 3 artikla ja komission asetus (EY) N:o 2148/1996);

9) maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistukien kirjanpidon tarkastukset (neuvoston asetus (EY) N:o 2826/2000, komission asetus (EY) N:o 94/2002, neuvoston asetus (EY) N:o 2702/1999 ja komission asetus (EY) N:o 2879/2000);

10) sulatejuustojen yhdistetyn sisäisen jalostuksen ja vientitukijärjestelmän edellyttämät tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 174/1999 17 artikla);

11) naudanlihan interventioon liittyvät varastojen kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 562/2000 30 artiklan ja komission asetus (EY) N:o 2148/1996 4 ja 5 artikla);

12) naudanlihan erityisvientituen valvontaan liittyvät tehostetut fyysiset tarkastukset ja asiakirjatarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 32/1982 2 ja 3 artikla sekä komission asetus (ETY) N:o 1964/1982 4, 5 ja 7 artikla);

13) sian-, naudan- ja lampaanlihan yksityiseen varastointiin liittyvät varastojen kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 3444/90 13 artikla, komission asetus (EY) N:o 907/2000 23, 26 ja 27 artikla ja komission asetus (ETY) N:o 3446/90 13 artikla);

14) jalosteiden reseptijärjestelmän mukaiset reseptien kirjanpidon tarkastukset ja laboratoriotutkimukset (komission asetus (EY) N:o 1520/2000 3 ja 16 artikla );

15) tärkkelyksen tuotantotukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset, käytännön tarkastukset sekä tuenhakijoiden rekisteröitymistarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 1722/1993 4, 9 ja 10 artikla);

16) non-food -tukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset (neuvoston asetus (EY) N:o 2461/1999 21 artikla);

17) kemianteollisuudessa käytetyn sokerin tuotantotuen kirjanpidon tarkastukset ja tuenhakijoiden rekisteröitymistarkastukset (neuvoston asetus (EY) N:o 1265/2001 2, 3 ja 17 artikla);

18) sokerin puhdistamotuen kirjanpidon tarkastukset, varastojen inventointitarkastukset sekä raakasokerin polarisaatiomittaukset (neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 4 kohta ja 38 artikla sekä komission asetus (EY) N:o 1646/2001);

19) rypälemehun jalostustukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset, rypälemehun käytön valvonta ja asiakirjojen hyväksyminen (neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999 36 artikla ja komission asetus (EY) N:o 1623/2000 7 artikla);

20) hedelmien ja vihannesten interventio (neuvoston asetus (EY) N:o 2200/1996 ja komission asetus (EY) N:o 659/1997):a) tuotteiden alkoholiksi jalostamisen, denaturoinnin, käyttötarkoituksen ja teollisen käytön valvonta paikan päällä (komission asetus (EY) N:o 1492/1997 5 artikla),

b) tuotteiden ilmaisjakeluun liittyvät tuotteiden määräpaikan ja niiden loppukäytön asiakirjatarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 659/1997 18 artikla), ja

c) tuotteiden käyttöön rehuteollisuuden raaka-aineeksi liittyvät jalostusprosessin tarkastukset paikan päällä (komission asetus (EY) N:o 659/1997 17 artikla);

21) hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuotantotukeen (neuvoston asetus (EY) N:o 2201/1996) liittyvät raaka-aineiden määrien, hintojen ja laadun valvonta sekä lopullisten tuotteiden valvonta (neuvoston asetus (EY) N:o 449/2001 15-19 artikla);

22) oliivien yhteisöön tuontiin liittyvien todistusten antaminen (komission asetus (ETY) N:o 104/1991 1 artikla);

23) hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytetyn sokerin, glukoosin ja glukoosisiirapin määrien tarkastukset valmistajan raaka-aineita koskevan kirjanpidon perusteella (komission asetus (EY) N:o 2315/1995 3 artikla ja komission asetus (EY) N:o 1591/1995 2a artikla);

24) muonitusvarastojen kautta tapahtuvan muonituksen ja muun muonituksen tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 800/1999 42 ja 43 artikla);

25) ennakkorahoitukseen liittyvät tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 565/1980 4 artiklan 3 kohta sekä komission asetus (EY) N:o 800/1999 28 ja 29 artikla);

26) interventiovarastoista peräisin olevien tuotteiden käyttö- ja/tai määräpaikan tarkastamiseen liittyvät kirjanpidon ja asiakirjojen tarkastukset sekä fyysiset tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 3002/1992 2 artikla);

27) Venäjän federaation alueelle maanteitse vietäviä naudan- ja sianlihatoimituksia koskevaan tiedotusjärjestelmään liittyvät tehtävät (komission asetus (EY) N:o 2584/2000);

28) vientitukien fyysiset tarkastukset (neuvoston asetus (ETY) N:o 386/1990);

29) tavaran käytön ja/tai määräpaikan vahvistamiseksi tarvittavien T 5 –valvontakappaleiden hoitamiseen liittyvät komission asetuksen (ETY) N:o 2454/1993 mukaiset tehtävät, jos yllä kohdissa 1-28 luetelluissa asetuksissa T 5 –valvontakappaleiden käyttöä tullilaitoksen hoidettavaksi siirrettyjen tehtävien osalta vaaditaan;

30) sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksuun liittyvät tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 314/2002 10 artikla);

31) kuukausittaisten sokerin varasto- ja myyntimäärien ilmoitusten tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 314/2002 9 ja 10 artikla); sekä

32) sokerin nk. carry-over -varastovelvoitteen täyttymisen tarkastus (neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001 14 artikla ja komission asetus (ETY) N:o 65/1982).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.