729/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun nuorisotyölain (235/1995) nojalla:

1 luku

Nuorisojärjestöjen valtionavustukset

1 §
Valtionavustukseen oikeutetut valtakunnalliset nuorisojärjestöt

Nuorisotyölain (235/1995) 8 §:ssä tarkoitetuiksi valtakunnallisiksi nuorisojärjestöiksi, jotka voivat saada toimintaansa valtionavustusta, voidaan hyväksyä sellaiset valtakunnalliset nuorisojärjestöt ja niiden piirijärjestöt sekä valtakunnalliset nuorisotyön palvelujärjestöt, joiden pääasiallisena tehtävänä on harjoittaa nuorisotoimintaa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) valtakunnallisella nuorisojärjestöllä rekisteröityä järjestöä:

a) jonka toiminta-alueena on koko maa tai joka on paikallisyhdistysten tai rekisteröityjen piirijärjestöjen rekisteröity keskusjärjestö; ja

b) jolla on vähintään 3 000 henkilöjäsentä ja jonka kokonaisjäsenmäärästä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita taikka jonka piirijärjestöjen tai niiden jäsenjärjestöjen, kuten paikallisyhdistysten, yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on vähintään 3 000 ja jonka jäsentenkokonaisjäsenmäärästä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita;

2) valtakunnallisen nuorisojärjestön piirijärjestöllä rekisteröityä järjestöä, jonka jäsenet ovat paikallisia nuorisoyhdistyksiä ja jonka toimialueen opetusministeriö hyväksyy;

3) valtakunnallisen nuorisotyön palvelujärjestöllä rekisteröityä järjestöä, jonka toiminnan pääsiallisena tarkoituksena on tuottaa nuorisotyön tai -toiminnan yleistä kehittämistä edistävää julkaisu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa taikka muita nuorisotyön tai -toiminnan yleistä kehittämistä edistäviä palveluja.

3 §
Avustettavaksi järjestöksi hyväksyminen

Tullakseen hyväksytyksi nuorisotyölain nojalla avustettavaksi järjestöksi tai nuorisotyön palvelujärjestöksi järjestön on lähetettävä sitä koskeva hakemus opetusministeriölle. Hakemuksen yhteydessä on esitettävä opetusministeriön määräämä selvitys järjestön organisaatiosta, jäsenistöstä, toiminnasta ja taloudesta.

2 luku

Valtakunnalliset nuorisokeskukset

4 §
Valtakunnalliset nuorisokeskukset

Valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla tarkoitetaan niitä kuntien, nuorisojärjestöjen, nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja muiden yhteisöjen omistamia keskuksia, jotka opetusministeriö nuorisotyölain nojalla hyväksyy avustettaviksi seuraavilla perusteilla:

1) keskus on tiloiltaan ja varustukseltaan valtakunnalliseen käyttöön soveltuva;

2) keskus palvelee ensisijaisesti valtakunnallista nuorisotoimintaa, leirikoulutoimintaa, luontokoulutoimintaa ja nuorisomatkailua;

3) keskus tuottaa nuorisotyöhön ja -toimintaan, leirikouluihin, luontokouluihin ja nuorisomatkailuun liittyviä palveluja; sekä

4) keskus on luonteeltaan yleishyödyllinen ja sen ylijäämä käytetään keskuksen ja sen palvelujen kehittämiseen.

5 §
Valtionavustuksen käyttötarkoitus

Avustusta valtakunnallisille nuorisokeskuksille voidaan myöntää valtion talousarvioon vuosittain otetun määrärahan rajoissa keskuksen rakentamisesta, hankkimisesta, perusparantamisesta ja varustamisesta aiheutuviin perustamiskustannuksiin sekä keskuksen toimintamenoihin.

3 luku

Toimikunta

6 §
Toimikunnan asettaminen, kokoonpano ja toimikausi

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja valtakunnallisten nuorisotyön palvelujärjestöjen valtionavustuksia valmistelevassa toimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Valtioneuvosto kutsuu toimikunnan jäseniksi nuorisotoimintaan perehtyneitä henkilöitä nuorisojärjestöjä kuultuaan.

Toimikunnan toimikausi on neljä vuotta.

Toimikunta on opetusministeriön alainen asiantuntijaelin. Toimikunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja ja määräaikaisia työryhmiä asioiden valmistelua varten.

7 §
Toimikunnan tehtävät

Toimikunnan tehtävänä on:

1) tehdä opetusministeriölle nuorisotyölain 8 a §:ssä tarkoitettu esitys valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja valtakunnallisille nuorisotyön palvelujärjestöille myönnettävien tulosperusteisten avustusten jaosta;

2) tehdä esitykset avustusjärjestelmän kehittämiseksi sekä tarvittaessa järjestää valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja valtakunnallisille nuorisotyön palvelujärjestöille avustusjärjestelmäänliittyvää koulutusta.

8 §
Muut toimikuntaa koskevat säännökset

Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Opetusministeriön edustajilla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimikunnalla on sihteeri, jonka opetusministeriö ottaa toimikunnan toimikaudeksi. Nuorisoasiain neuvottelukunnan sihteeri voi toimia myös toimikunnan sihteerinä. Toimikunnan toimistotehtävät hoidetaan opetusministeriössä.

Toimikunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetusministeriö. Toimikunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään.

3 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) 24 päivänä maaliskuuta 1995 annettu nuorisotyöasetus (410/1995); sekä

2) nuorisojärjestöjen valtionavustusta valmistelevasta avustustoimikunnasta 15 päivänä kesäkuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (873/1995).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10 §
Valtionavustuskelpoisuuden jatkuminen

Valtakunnallinen nuorisojärjestö, sen piirijärjestö tai valtakunnallisen nuorisotyön palvelujärjestö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on hyväksytty valtionavustukseen oikeutetuksi nuorisojärjestöksi, on edelleen oikeutettu valtionavustukseen.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.