711/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2002

Puolustusministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemisesta puolustusministeriön hallinnonalalla

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusselvityksistä 8 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (177/2002) 29 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Perusmuotoisen turvallisuusselvityksen hakeminen

Perusmuotoista turvallisuusselvitystä koskevaan hakemukseen on sisällytettävä:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot;

2) selvityksen kohteena olevan henkilön nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, syntymäkotikunta, kotikunta, yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti;

3) selvitys tehtävästä, jossa selvityksen kohteena oleva henkilö työskentelee tai jossa hän tulisi työskentelemään;

4) selvitys salassa pidettävistä tiedoista, joita selvityksen kohteena oleva henkilö käsittelee tai joita hän tulisi käsittelemään;

5) tarvittaessa selvitys tiloista, joihin selvityksen kohteena olevalla henkilöllä on pääsy tai joihin hänellä tulisi olemaan pääsy;

6) turvallisuusselvityksistä annetun lain (177/2002) 6 §:n 1 momentissa ja 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus ja vakuutus.

Hakemukseen on liitettävä:

1) turvallisuusselvityksen kohteena olevan henkilön ansioluettelo sekä jäljennös kyseisen henkilön passin tietosivusta, jos selvityksen kohteena oleva henkilö ei ole Suomen kansalainen;

2) kuvaus koulutusohjelman sisällöstä, jos selvitystä pyydetään koulutukseen hakeutuvasta henkilöstä;

3) tarvittaessa selvitys siitä, mihin Suomea sitovaan valtiosopimukseen tai muuhun kansainväliseen velvoitteeseen selvityksen hakeminen perustuu.

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan antaa myös lomakkeella, jota käytetään haettaessa virkaa tai tehtävää taikka hakeuduttaessa koulutukseen.

2 §
Laajan turvallisuusselvityksen hakeminen

Laajaa turvallisuusselvitystä koskevaan hakemuksen on sisällytettävä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Jos selvitys ulotetaan koskemaan myös selvityksen kohteena olevan henkilön turvallisuusselvityksistä annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua läheistä, hakemukseen on sisällytettävä myös läheisen nimi, henkilötunnus tai syntymäaika sekä suostumus.

Hakemukseen on liitettävä 1 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi selvityksen kohteena olevan henkilön täyttämä turvallisuusselvityksistä annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilötietoilmoitus, jonka tulee sisältää myös tiedot taloudellisista sidonnaisuuksista.

3 §
Suppean turvallisuusselvityksen hakeminen

Suppeaa turvallisuusselvitystä koskevaan hakemukseen on sisällytettävä 1 §:n 1 momentin 1―3 ja 6 kohdassa tarkoitetut tiedot ja lisäksi selvitys tiloista, joihin selvityksen kohteena olevalla henkilöllä on tai olisi pääsy, sekä työtehtävistä, joita kyseinen henkilö siellä hoitaisi, ja henkilön tehtävänimike.

Hakemukseen on liitettävä 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4 §
Selvitys ennalta estävien turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisesta

Pääesikunta voi vaatia turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua turvallisuusselvityksen hakijaa esittämään kirjallisen selvityksen siitä, miten hakija on toteuttanut turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät ennalta estävät toimenpiteet ja tässä tarkoituksessa antamaan tiedot:

1) hakijan toimialasta ja toimialan tai sen osan merkityksestä valtion turvallisuudelle sekä kansantaloudelle;

2) salassa pidettävien tietojen merkityksestä hakijan toiminnalle ja näiden tietojen tosiasiallisista suojaustoimenpiteistä;

3) hakijan noudattamista tietoturvallisuusperiaatteista;

4) hakijan palveluksessa olevan henkilöstön työtehtävistä, joihin turvallisuusselvitysmenettely esitetään ulotettavaksi;

5) toimenpiteistä turvallisuusselvitysten luotettavan säilyttämisen ja käsittelemisen varmistamiseksi;

6) vuosittain pyydettävien turvallisuusselvitysten arvioidusta lukumäärästä;

7) turvallisuusselvityksiä koskevia asioita käsittelevästä yhteyshenkilöstä ja tämän yhteystiedot.

Suppeaa turvallisuusselvitystä haettaessa pääesikunta voi vaatia sisällyttämään 1 momentissa tarkoitettuun selvitykseen myös tietoja turvallisuusselvityksen hakijan:

1) kohteen tai sen osan merkityksestä yleiselle turvallisuudelle, terveydelle, valtion turvallisuudelle tai julkiselle taloudelle;

2) kohteen suojauksen keskeisestä sisällöstä.

Turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön on liitettävä edellä 1 momentissa tarkoitettuun selvitykseen:

1) tiedot hakijan toiminnasta, kotipaikasta, keskushallinnon tai päätoimipaikan sijainnista sekä sivuliikkeen rekisteröinnistä Suomessa;

2) hakijan vuosikertomus;

3) hakijan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase tai muu luotettava selvitys hakijan liikevaihdosta tai suojattavan edun suuruudesta;

4) tiedot hakijan noudattamista tietoturvallisuusperiaatteista.

5 §
Muut tiedot ja selvitykset

Pääesikunta voi vaatia hakijaa esittämään 1―4 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi muitakin turvallisuusselvityksen tekemistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

6 §
Turvallisuusselvityksen tekemiseen liitettävät ehdot

Turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön on turvallisuusselvityksen hakemisen yhteydessä hyväksyttävä seuraavat ehdot;

1) yhteisö tai säätiö sitoutuu antamaan selvityksen kohteena olevalle henkilölle ilmoituksen selvityksen sisällöstä, jos tieto on annettu sille suullisesti;

2) yhteisö tai säätiö sitoutuu antamaan vuosittain pääesikunnalle selvityksen turvallisuusselvitysten käsittelystä, käytöstä, säilyttämisestä ja hävittämisestä sekä arvion seuraavana vuonna pyydettävien selvitysten määrästä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta vuonna 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2002

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.