710/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus turvallisuusselvitysten hakemismenettelystä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusselvityksistä 8 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (177/2002) 29 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Perusmuotoisen turvallisuusselvityksen hakeminen

Perusmuotoista turvallisuusselvitystä haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on sisällytettävä:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) mukainen yritys- ja yhteisötunnus ja yhteystiedot;

2) selvityksen kohteena olevan henkilön nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, syntymäkotikunta, kotikunta, yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti;

3) selvitys tehtävästä, jossa selvityksen kohteena oleva henkilö työskentelee tai jossa hän tulisi työskentelemään;

4) selvitys salassa pidettävistä tiedoista, joita selvityksen kohteena oleva henkilö käsittelee, tai joita hän tulisi käsittelemään;

5) tarvittaessa selvitys tiloista, joihin selvityksen kohteena olevalla henkilöllä on pääsy, tai joihin hänellä tulisi olemaan pääsy; sekä

6) selvityksen kohteena olevan henkilön allekirjoittama suostumus selvityksen tekemiseen ja vakuutus siitä, että hän on saanut tiedon turvallisuusselvityksen tarkoituksesta ja sen käyttämisestä sekä oikeudestaan saada tieto selvityksen sisällöstä.

Hakemukseen on liitettävä:

1) turvallisuusselvityksen kohteena olevan henkilön ansioluettelo sekä jäljennös kyseisen henkilön passin tietosivusta, jos turvallisuusselvityksen kohteena oleva henkilö ei ole Suomen kansalainen;

2) kuvaus koulutusohjelman sisällöstä jos selvitystä pyydetään koulutukseen hakeutuvasta henkilöstä;

3) tarvittaessa selvitys siitä, mihin Suomea sitovaan valtiosopimukseen tai muuhun kansainväliseen velvoitteeseen selvityksen hakeminen perustuu; sekä

4) ensimmäistä kertaa perusmuotoista turvallisuusselvitystä haettaessa sekä tarvittaessa sen jälkeen kirjallinen selvitys siitä, miten turvallisuusselvityksen hakija on toteuttanut turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät muut ennalta estävät toimenpiteet.

Turvallisuusselvityksen laatija voi vaatia hakijaa esittämään muitakin turvallisuusselvityksen laatimiseen liittyviä selvityksiä.

2 §
Laajan turvallisuusselvityksen hakeminen

Laajaa turvallisuusselvitystä haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on sisällytettävä:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja yhteystiedot;

2) selvityksen kohteena olevan henkilön nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, syntymäkotikunta, kotikunta, yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti;

3) tarvittaessa selvityksen kohteena olevan henkilön vanhemman, lapsen ja avio- tai avopuolison nimi, henkilötunnus tai syntymäaika sekä kyseisen henkilön allekirjoittama suostumus selvityksen tekemiseen;

4) selvitys tehtävästä, jossa selvityksen kohteena oleva henkilö työskentelee tai jossa hän tulisi työskentelemään;

5) selvitys salassa pidettävistä tiedoista, joita selvityksen kohteena oleva henkilö käsittelee, tai joita hän tulisi käsittelemään;

6) tarvittaessa selvitys tiloista, joihin selvityksen kohteena olevalla henkilöllä on pääsy, tai joihin hänellä tulisi olemaan pääsy; sekä

7) selvityksen kohteena olevan henkilön allekirjoittama suostumus selvityksen tekemiseen ja vakuutus siitä, että hän on saanut tiedon turvallisuusselvityksen tarkoituksesta ja sen käyttämisestä sekä oikeudestaan saada tieto selvityksen sisällöstä.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvityksen kohteena olevan henkilön ansioluettelo sekä jäljennös kyseisen henkilön passin tietosivusta, jos turvallisuusselvityksen kohteena oleva henkilö ei ole Suomen kansalainen;

2) selvityksen kohteena olevan henkilön täyttämä turvallisuusselvityksistä annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilötietoilmoitus, jonka tulee sisältää myös tiedot taloudellisista sidonnaisuuksista;

3) tarvittaessa selvitys siitä, mihin Suomea sitovaan valtiosopimukseen tai muuhun kansainväliseen velvoitteeseen selvityksen hakeminen perustuu; sekä

4) ensimmäistä kertaa laajaa turvallisuusselvitystä haettaessa sekä tarvittaessa sen jälkeen kirjallinen selvitys siitä, miten turvallisuusselvityksen hakija on toteuttanut turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät muut ennalta estävät toimenpiteet.

Turvallisuusselvityksen laatija voi vaatia hakijaa esittämään muitakin turvallisuusselvityksen tekemiseen liittyviä selvityksiä.

3 §
Suppean turvallisuusselvityksen hakeminen

Suppeaa turvallisuusselvitystä haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on sisällytettävä:

1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja yhteystiedot;

2) selvityksen kohteena olevan henkilön nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, syntymäkotikunta, kotikunta, yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti;

3) selvityksen kohteena olevan henkilön tehtävänimike ja selvitys tehtävästä, jossa hän työskentelee tai jossa hän tulisi työskentelemään;

4) selvitys tiloista, joihin selvityksen kohteena olevalla henkilöllä on tai olisi pääsy sekä selvitys työtehtävistä, joita kyseinen henkilö siellä hoitaa tai hoitaisi; sekä

5) selvityksen kohteena olevan henkilön allekirjoittama suostumus selvityksen tekemiseen ja vakuutus siitä, että hän on saanut tiedon turvallisuusselvityksen tarkoituksesta ja sen käyttämisestä sekä oikeudestaan saada tieto selvityksen sisällöstä.

Hakemukseen on liitettävä:

1) turvallisuusselvityksen kohteena olevan henkilön ansioluettelo sekä jäljennös kyseisen henkilön passin tietosivusta, jos turvallisuusselvityksen kohteena oleva henkilö ei ole Suomen kansalainen;

2) ensimmäistä kertaa suppeaa turvallisuusselvitystä haettaessa sekä tarvittaessa sen jälkeen kirjallinen selvitys siitä, miten turvallisuusselvityksen hakija on toteuttanut turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät muut ennalta estävät toimenpiteet.

Turvallisuusselvityksen laatija voi vaatia hakijaa esittämään muitakin turvallisuusselvityksen tekemiseen liittyviä tietoja ja selvityksiä.

4 §
Muiden ennalta estävien turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen liittyvä selvitys

Edellä 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa sekä 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa selvityksessä on mainittava selvityksen hakijan:

1) toimiala ja toimialan tai sen osan merkitys valtion turvallisuudelle sekä kansantaloudelle;

2) salassa pidettävien tietojen merkitys hakijan toiminnalle ja näiden tietojen tosiasialliset suojaustoimenpiteet;

3) noudattaman tietoturvapolitiikan keskeinen sisältö;

4) palveluksessa olevan henkilöstön työtehtävät, joihin turvallisuusselvitysmenettely esitetään ulotettavan;

5) toimenpiteet turvallisuusselvitysten luotettavan säilyttämisen ja käsittelemisen varmistamiseksi;

6) arvio vuosittain pyydettävien turvallisuusselvitysten lukumäärästä; sekä

7) turvallisuusselvityksiä koskeviin asioihin liittyvä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Edellä 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa selvityksessä mainittava selvityksen hakijan:

1) kohteen tai sen osan merkitys yleiselle turvallisuudelle, terveydelle, valtion turvallisuudelle tai julkiselle taloudelle;

2) kohteen suojauspolitiikan keskeinen sisältö;

3) toimenpiteet turvallisuusselvitysten luotettavan säilyttämisen ja käsittelemisen varmistamiseksi;

4) arvio vuosittain pyydettävien turvallisuusselvitysten lukumäärästä; sekä

5) turvallisuusselvityksiä koskeviin asioihin liittyvä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön on lisäksi liitettävä edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun selvitykseen:

1) selvitys hakijan toiminnasta, kotipaikasta, keskushallinnon tai päätoimipaikan sijainnista sekä sivuliikkeen rekisteröinnistä Suomessa;

2) hakijan vuosikertomus;

3) hakijan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase tai muu luotettava selvitys hakijan liikevaihdosta tai suojattavan edun suuruudesta; sekä

4) hakijan noudattama tietoturvapolitiikka.

Turvallisuusselvityksen antaja voi vaatia hakijaa sisällyttämään selvitykseen muitakin turvallisuusselvityksen tekemiseen liittyviä tietoja ja selvityksiä.

5 §
Turvallisuusselvityksen tekemiseen liitettävät ehdot

Turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön on turvallisuusselvityksen hakemisen yhteydessä hyväksyttävä seuraavat ehdot:

1) hakija sitoutuu antamaan selvityksen kohteena olevalle henkilölle ilmoituksen selvityksen sisällöstä, jos hakijalle on annettu tieto selvityksen sisällöstä suullisesti; sekä

2) hakija sitoutuu antamaan vuosittain turvallisuusselvityksen laatijalle selvityksen turvallisuusselvitysten käsittelystä, käytöstä, säilytyksestä ja hävittämisestä sekä arvion seuraavana vuonna pyydettävien selvitysten määrästä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylitarkastaja
Janne Kerkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.