669/2002

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan maanmittauslaitoksesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1631/1993) 5―7 § ja niitä edeltävä väliotsikko, sellaisena kuin niistä 6 § on asetuksessa 1034/1994, sekä

muutetaan 9 ja 10 §, sellaisena kuin niistä 9 § on osaksi mainitussa asetuksessa 1034/1994, seuraavasti:

9 §

Pääjohtajan tehtävänä on:

1) päättää maanmittauslaitoksen yleisistä toimintalinjoista ja laitoksen kannalta merkittävistä kehittämishankkeista;

2) päättää maanmittauslaitoksen talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

3) päättää maanmittauslaitoksen toiminnal-lisista tavoitteista;

4) päättää maanmittauslaitoksen oikeussäännön antamisesta; ja

5) ratkaista asiat, joissa keskushallinto on valitusviranomaisena.

Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle kuuluvat muut kuin 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaisee pääjohtaja taikka ylijohtaja, maanmittausneuvos tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä tai muussa määräyksessä annettu.

Maanmittaustoimistolle ja valtakunnalliselle tuotanto- ja palveluyksikölle kuuluvat asiat ratkaisee toimintayksikön päällikkö tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on asianomaisen toimintayksikön työjärjestyksessä tai muussa määräyksessä annettu.

Pääjohtaja, ylijohtaja, maanmittausneuvos, johtaja, maanmittausjohtaja tai muu esimiesasemassa oleva virkamies voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

10 §

Keskushallinnolle valitusviranomaisena kuuluvat asiat ratkaistaan oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneen keskushallinnon virkamiehen esittelystä.

Asianomaisen toimintayksikön työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut kuin 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaistaan esittelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Maanmittausneuvos
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.