663/2002

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2002

Laki nuorisotyölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun nuorisotyölain (235/1995) 8 ja 9 § sekä

lisätään lakiin uusi 8 a ja 12 a § seuraavasti:

8 §
Valtionavustukset

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi yleisavustuksina valtakunnallisille nuorisojärjestöille tulosperusteisesti. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa yhteisiä tulosperusteita ovat toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus. Kunkin järjestön tuloksellisuus arvioidaan sen toiminta-ajatuksen toteutumisessa. Lisäksi yleisavustusten myöntämiseen vaikuttavat hakijan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkitys sekä opetusministeriön hankkimat nuoria koskevat tutkimukset ja selvitykset. Tulosperusteista voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Valtionavustuksen myöntämisestä päättää opetusministeriö.

Valtionavustusta myönnettäessä hyväksyttävinä menoina ei pidetä välitystoiminnasta, tulonhankkimisesta ja liiketoiminnasta aiheutuvia menoja eikä järjestön toiselle tässä pykälässä tarkoitetulle järjestölle myymistä tavaroista tai palveluista saaduilla tuloilla katettuja menoja.

Sellaisille järjestöille, joiden toiminnasta tai avustamisesta säädetään erikseen tai joille myönnettävää valtionavustusta varten on erillinen määräraha valtion talousarviossa, ei tämän lain nojalla myönnetä valtionavustuksia.

Opetusministeriö hyväksyy tämän lain nojalla avustettavat järjestöt. Harkitessaan järjestön hyväksymistä ministeriön tulee ottaa huomioon järjestön harjoittama nuorisotoiminta, toiminta-alue ja jäsenmäärä. Edellä mainituista hyväksymisperusteista voidaan poiketa kielellisen tai muun vähemmistön keskuudessa tai toimialallaan valtakunnallisesti edustavaksi katsottavan nuorisotoimintaa harjoittavan järjestön osalta. Tarkempia säännöksiä hyväksymismenettelystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

8 a §
Toimikunta

Edellä 8 §:ssä tarkoitettujen valtionavustusten jakoa koskevan esityksen opetusministeriölle tekee erikseen nimettävä toimikunta. Toimikunnan asettamisesta ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

9 §
Valtakunnalliset nuorisokeskukset

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi valtakunnallisten nuorisokeskusten rakentamisen ja toiminnan avustamiseen.

Toiminta-avustukset myönnetään pääosin tulosperusteisesti nuorisokäytön ja keskusten toiminta-ajatusten perusteella. Toimintansa aloittaville keskuksille voidaan avustus myöntää kuitenkin arvioon perustuen.

Opetusministeriö hyväksyy hakemuksesta keskukset tämän lain perusteella avustettaviksi. Keskusten tulee olla luonteeltaan yleishyödyllisiä ja niiden mahdollinen ylijäämä on käytettävä keskuksen ja sen palvelujen kehittämiseen.

Avustuksen hyväksymisperusteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

12 a §
Viittaussäännös

Edellä 8, 9 ja 10 §:ssä tarkoitettuun valtionavustukseen sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn valtionavustuksen käytössä ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuksen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu nuorisojärjestöjen valtionavustusta valmisteleva avustustoimikunta jatkaa tässä laissa tarkoitettuna toimikuntana toimikautensa loppuun.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 21/2002
SiVM 3/2002
EV 81/2002

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.