621/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 1 momentin 10 kohdan b ja c alakohta, 7 §:n 1 momentin 10 kohdan b ja c alakohta, 9 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti ja 42 §:n 8 kohta sekä,

lisätään 1 §:n 1 momentin 8 kohtaan uusi i alakohta, 10 kohtaan uusi n alakohta, 6 §:n 1 momentin 7 kohtaan uusi f alakohta ja momentin 9 kohtaan uusi i alakohta seuraavasti:

1 §
Luvanvaraisuus

Seuraavilla ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla toiminnoilla on oltava ympäristölupa:


8) mineraalituotteiden valmistus:


i) muu kuin a―h alakohdassa tarkoitettu mineraaleja sulattava laitos, mukaan lukien mineraalikuituja valmistava laitos, jonka sulatuskapasiteetti on suurempi kuin 20 tonnia vuorokaudessa;


10) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:


b) lihanjalostuslaitos, taikka muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuodessa;

c) kalastustuotteita käsittelevä laitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia vuodessa;


n) muu kuin a―m alakohdassa tarkoitettu kasvisperäistä raaka-ainetta käyttävä elintarvikkeiden käsittely- ja jalostuslaitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotanto on enemmän kuin 300 tonnia vuorokaudessa neljännesvuosittain laskettavan keskiarvon perusteella;


6 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsiteltävät lupa-asiat

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa sekä tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:stä tai edellä 5 §:stä muuta johdu:


7) mineraalituotteiden valmistus:


f) muu kuin a―e alakohdassa tarkoitettu mineraaleja sulattava laitos, mukaan lukien mineraalikuituja valmistava laitos, jonka sulatuskapasiteetti on suurempi kuin 20 tonnia vuorokaudessa;


9) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:


i) muu kuin a―h alakohdassa tarkoitettu kasvisperäistä raaka-ainetta käyttävä elintarvikkeiden käsittely- ja jalostuslaitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotanto on enemmän kuin 300 tonnia vuorokaudessa neljännesvuosittain laskettavan keskiarvon perusteella;


7 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 2―4 kohdassa sekä seuraavien 1 §:ssä säädettyjen toimintojen ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 tai 2 momentista tai edellä 5 ja 6 §:stä muuta johdu:


10) elintarvikkeiden tai rehujen valmistus:


b) lihanjalostuslaitos, taikka muu lihaa tai lihatuotteita käsittelevä laitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuodessa;

c) kalastustuotteita käsittelevä laitos, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia vuodessa;


9 §
Lupahakemuksen sisältö

Lupahakemuksen tulee sisältää:


3) yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista;


Edellä 2 momentissa mainitut tiedot on esitettävä aina lupahakemuksessa, jos hakemus koskee ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY mukaan luvanvaraista toimintaa. Lupaviranomainen voi vaatia lisäksi tarvittaessa muita tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi.


42 §
Luvan hakeminen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003

Seuraavaan tämän asetuksen 1 §:ssä ja ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun toimintaan on haettava ympäristölupaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003 mennessä, jollei toimintaan ole haettu ympäristönsuojelulain mukaista lupaa tätä ennen:


8) lasitehdas sekä mineraaleja sulattava muu laitos, mukaan lukien mineraalikuituja valmistava laitos, jonka sulatuskapasiteetti on suurempi kuin 20 tonnia vuorokaudessa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

Neuvoston direktiivi 96/61/EY, EYVL N:o L 257, 10.10.1996, s. 26

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Ympäristöministeri
Jouni Backman

Hallitussihteeri
Mika Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.