620/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/1971) 2 §:n 4 momentti ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi asetuksessa 1703/1995,

muutetaan 2 §:n 2 momentin 3―5 kohta ja 3 momentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §, 6 §:n 2 momentin 1―3, 8 ja 11 kohta, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 ja 3 momentti, 14 §, 15 §:n 2, 5, 7 ja 9 kohta, 21 §:n 2 momentin 4, 5, 7 ja 8 kohta, 22 §, 24 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti ja 33 § sekä

lisätään 21 §:n 2 momenttiin uusi 9 ja 10 kohta seuraavasti:

2 §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:


3) ilmoitus tuotteista, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan;

4) ilmoitus siitä, pyydetäänkö mallioikeuslain (221/1971) 8 §:n mukaista etuoikeutta;

5) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija kuulutuksen lykkäämistä mallioikeuslain 18 §:n mukaan;


Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) mallin esittävä kuva-aineisto;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja;

3) jos mallin on luonut muu kuin hakija, asiakirja, joka osoittaa hakijan oikeuden.

4 §

Mallin esittävä kuva-aineisto on annettava kolmena kappaleena. Kuva-aineistoon kuuluvat kuvat eivät saa olla A4-kokoa (21 cm x 29,7 cm) suurempia. Kuvien tulee olla toisintamiskelpoisia mustavalkoisena toiseen kokoon.


Jos hakemus käsittää useita malleja, on jokaisesta mallista annettava eri kuva-aineisto. Kuva-aineistoon kuuluvat kuvat ja mahdollisesti annetut mallikappaleet on selvästi merkittävä numerojärjestyksessä.

5 §

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisterihakemukseen hakemusnumeron ja hakemuksen tekemispäivän.

6 §

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

2) päivä, jona kuva-aineisto tai mallikappale annettiin, jos se ei ole sama kuin hakemuksen tekemispäivä;

3) tuotteet, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan ja luokat, joihin malli on luokiteltu;


8) onko hakija mallioikeuslain 18 §:n mukaisesti pyytänyt kuulutuksen lykkäämistä;


11) hakemuksen käsittelyn keskeyttäminen 14 §:n mukaisen yhteensattuman johdosta vanhemman hakemuksen kanssa. Vastaava merkintä tehdään myös vanhemman hakemuksen päiväkirjamerkintöihin.

9 §

Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen mallioikeuslain 8 §:ssä tarkoitetun etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä viime mainitun viranomaisen oikeaksi todistaman jäljennöksen hakemuskirjasta ja siihen liitetystä mallia esittävästä kuva-aineistosta. Tätä määräaikaa ei saa määrätä päättymään ennen kuin kolme kuukautta on kulunut tässä maassa tehdyn hakemuksen tekemispäivästä.


12 §

Tällaisista hakemuksista on suoritettava uusi hakemusmaksu sekä muut mallioikeuslain 47 §:ssä tarkoitetut maksut, jollei niitä jo aikaisemmin ole suoritettu.

13 §

Rekisteriviranomaisen suorittaman uutuustutkimuksen tulee käsittää Suomea koskevat vireillä olevat ennen hakemuksen tekemispäivää tehdyt mallin rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä olevat että siitä poistetut mallit.

Mallin rekisteröitävyys mallioikeuslain 4, 4 a ja 4 b §:n säännösten perusteella on tutkittava siinä laajuudessa kuin mallin laatu sitä edellyttää ja niin, ettei hakemuksen käsittely oleellisesti viivästy.

14 §

Yhteensattuman tapahtuessa mallin rekisteröintiä koskevan aikaisemman hakemuksen kanssa rekisteriviranomainen voi keskeyttää myöhemmän hakemuksen käsittelyn siihen asti, kunnes aikaisempi hakemus on ratkaistu tai se on tullut julkiseksi taikka yhteensattuma hakemuksen muutoksen johdosta on lakannut.

15 §

Mallioikeuslain 18 §:ssä tarkoitetun rekisteröintihakemuksen kuulutuksen tulee sisältää:


2) hakemuksen tekemispäivä tai milloin hakemus mallioikeuslain 10 a §:n mukaan on katsottava tehdyksi;


5) ilmoitus niistä tuotteista, joita varten mallin rekisteröintiä on haettu sekä niistä luokista, joihin malli on luokiteltu;


7) kuva-aineisto mallista;


9) ilmoitus, onko kuva-aineisto värillinen.

21 §

Rekisterin tulee sisältää:


4) ilmoitus niistä tuotteista, joita varten malli on rekisteröity ja niistä luokista, joihin malli on luokiteltu;

5) ilmoitus päivästä:

a) jona mallin rekisteröintihakemus mallioikeuslain 10 a §:n mukaan on katsottava tehdyksi;

b) jona hakemusasiakirjat ovat tulleet julkisiksi;

c) jona rekisteröintihakemus on kuulutettu;

d) jona malli on merkitty rekisteriin;


7) kuva-aineisto mallista;

8) ilmoitus, onko mallikappale annettu;

9) ilmoitus, onko mallia muutettu mallioikeuslain 25 a §:n nojalla;

10) ilmoitus mallin osittaisesta kumoamisesta mallioikeuslain 31 §:n nojalla.

22 §

Jos yksi tai useampi hakija on samana päivänä tehnyt kahta tai useampaa mallia koskevat hakemukset, joissa esitetyt mallit eivät kokonaisvaikutelmaltaan eroa toisistaan, tehdään malleja rekisteröitäessä tästä merkintä kunkin sellaisen mallin osalta mallirekisteriin ja rekisteröintitodistukseen merkitsemällä niihin kunkin toisen tällaisen mallin hakemus- ja rekisterinumero.

24 §

Jos joku on rekisteriviranomaiselle ilmoittanut nostaneensa kanteen rekisteröinnin kumoamisesta joko kokonaan tai osittain, sen siirtämisestä tai pakkoluvan saamisesta, on siitä tehtävä merkintä rekisteriin.


28 §

Kun malli on poistettu rekisteristä tai sitä on muutettu taikka kun mallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle tai osittain kumottu, rekisteriviranomaisen on kuulutettava siitä.

33 §

Malli rekisteröidään yhteen tai useampaan luokkaan. Mallien luokituksen vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.