619/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee maatalousyrittäjien opintorahan hakemista.

2 §
Hakeminen

Opintorahaa haetaan kirjallisesti siltä työvoima- ja elinkeinokeskukselta, jonka alueella hakijan omistaman tai hallitseman maatilan talouskeskus sijaitsee. Hakemus voidaan jättää myös hakijan asuinpaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka tulee toimittaa se toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys siitä, että hakija täyttää maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen (617/2002) 3 §:ssä asetetut edellytykset. Lisäksi tulee esittää selvitys koulutuksesta, sen sisällöstä (kurssiohjelma) ja kestosta sekä koulutuksen järjestäjän antama todistus opintojen suorittamisesta. Jos opintorahaa haetaan muusta kuin maa- tai puutarhatalouden koulutuksesta, tulee hakijan selvittää kyseisten opintojen tarve.

Opintorahaa on haettava 60 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä. Jos koulutus ajoittuu useammalle kuin yhdelle kalenterivuodelle, tulee kunkin kalenterivuoden aikana suoritetuista opinnoista toimittaa 2 momentissa tarkoitettu selvitys työvoima- ja elinkeinokeskukselle viimeistään kyseistä kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

3 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2002.

Niistä opinnoista, jotka on suoritettu vuonna 2002 ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, tulee opintorahaa hakea 60 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri
Kirsi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.