617/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Maatalousyrittäjien opintoraha

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan myöntää maatalousyrittäjien opintorahaa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lukuvuodella vuoden pituista jaksoa, joka alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta;

2) opintoviikolla arvioitua opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi;

3) oppitunnilla opetukseen käytettävää vähintään 45 minuuttia käsittävää jaksoa.

3 §
Opintorahan myöntämisen edellytykset

Opintorahaa voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, jolla on velvollisuus ottaa ja joka on ottanut maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/1969) tarkoitetun eläkevakuutuksen.

Opintorahan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on koulutuksen alkamista edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias ja enintään 60-vuotias.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen opintorahaa voidaan myöntää sille, joka on alle 18-vuotias ja joka täyttää maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n 3 momentissa säädetyn edellytyksen.

Lisäksi opintorahaa voidaan 1 momentista poiketen myöntää sille:

1) jolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta osaeläkkeen saamisen vuoksi; taikka

2) joka on hankkimassa maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 22 §:ssä säädettyä ammattitaitoa, mutta jolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta sen vuoksi, että hän ei ole vielä ryhtynyt harjoittamaan maa- tai puutarhataloutta mainitun asetuksen 35 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

4 §
Opintorahan saamisen rajoitukset

Opintorahaa ei myönnetä sille, joka:

1) saa kansaneläkelain (347/1956) taikka työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mukaista vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä;

2) saa täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa eläkettä tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä;

3) saa työttömyyseläkettä työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön perusteella taikka vastaavaa kansaneläkelain mukaista eläkettä taikka rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain (13/1982) mukaista eläkettä;

4) saa maatalousyrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea;

5) saa samaan koulutukseen kuntoutusrahalain (611/1991) tai työeläkettä koskevan lain mukaista kuntoutusrahaa taikka saa täyttä ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) tai liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) nojalla taikka sotilasvammalain (404/1948) tai sotilastapaturmalain (1211/1990) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella;

6) saa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) mukaista päivärahaa;

7) saa työttömyysturvalain (602/1984) mukaista työttömyyspäivärahaa;

8) saa työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) mukaista työmarkkinatukea;

9) on työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaisessa koulutuksessa;

10) suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta;

11) suorittaa vankeusrangaistusta ja opiskelee rangaistuslaitoksessa;

12) saa vieraassa valtiossa myönnettyä opintotukea, jota myönnetään siellä pysyvästi asuvalle;

13) saa vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain (1663/1995) mukaista vuorottelukorvausta;

14) saa työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetussa laissa (1402/1997) tarkoitettua koulutuspäivärahaa;

15) saa opintotukilain (65/1994) mukaista opintorahaa, aikuisopintorahaa tai asumislisää;

16) saa sairausvakuutuslain (364/1963) mukaista päivärahaa;

17) saa työllisyysasetuksen (1363/1997) mukaista osa-aikalisää;

18) saa valtion virkamieslain (750/1994) 76 §:ssä tarkoitettua toistuvaa korvausta; taikka

19) saa valtion virkamieslain 75 §:n ja valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/1986) 15 §:n 3 momentin mukaan viimeksi mainitun lain 3 §:n 5 tai 6 kohdassa tarkoitettua lakkautuspalkkaa.

2 luku

Tukikelpoinen koulutus ja tuen määrä

5 §
Tukikelpoinen koulutus

Tukikelpoista koulutusta on opintokokonaisuuden muodostava kalenteri- tai lukuvuoden aikana vähintään viisi koulutuspäivää kestävä julkisen valvonnan alainen ammatillinen koulutus siten kuin tässä luvussa säädetään.

6 §
Ammatillinen koulutus

Tukikelpoista ammatillista koulutusta on:

1) hakijan ammattitaidon kehittämiseen liittyvä maa- tai puutarhatalouden koulutus;

2) hakijan maa- tai puutarhataloustuotannon monipuolistamiseen tai muuhun kehittämiseen liittyvä koulutus;

3) hakijan maatilatalouden yhteydessä harjoittamaan tai suunnitteilla olevaan muuhun yritystoimintaan liittyvä koulutus.

Maatilan ulkopuolella harjoitettavaan ansiotoimintaan liittyvä ammatillinen koulutus katsotaan tukikelpoiseksi, jos se tukee opintorahan hakijan harjoittamaa maa- tai puutarhataloutta taikka sen yhteydessä harjoitettavaa muuta yritystoimintaa.

Tukikelpoista ammatillista koulutusta eivät ole:

1) opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten;

2) yleissivistävä koulutus;

3) ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (646/2000) tarkoitettu koulutus;

4) maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (647/2000) tarkoitettu koulutus.

7 §
Julkisen valvonnan alainen koulutus

Julkisen valvonnan alaisena koulutuksena pidetään koulutusta, joka on opetusviranomaisten tai alan viranomaisten valvomaa taikka jonka järjestämistä valtio tukee. Julkisen valvonnan alaisena koulutuksena pidetään myös valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua yleisavustusta saavan yhteisön järjestämää koulutusta.

8 §
Opintokokonaisuudet

Koulutuksen tulee muodostaa opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuus voi sisältää yhden tai useamman saman järjestäjän pitämän opintojakson.

Useamman eri järjestäjän tarjoama koulutus voidaan katsoa opintokokonaisuudeksi, jos koulutus aihealueidensa perusteella muodostaa kokonaisuuden. Jos opintokokonaisuudella on useampi järjestäjä, näistä yhden tulee olla vastuullinen koulutuksen järjestäjä.

9 §
Koulutukseen käytettävä aika

Opintokokonaisuuteen tulee kalenteri- tai lukuvuoden aikana kuulua vähintään viisi kuuden oppitunnin käsittävää koulutuspäivää. Kuuden oppitunnin vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos kalenteriviikkoon sisältyy vähintään 30 oppituntia viiden koulutuspäivän aikana.

Opintokokonaisuuden keston tulee olla alle kahdeksan kuukautta. Kahdeksaan kuukauteen lasketaan ajanjaksot, joissa opiskelun edellyttämä työmäärä on vähintään kolme opintoviikkoa kuukautta kohti tai 25 tuntia viikkoa kohti.

10 §
Tukikelpoiset etäopinnot ja opintomatkat

Etäopintopäivät ja opintomatkapäivät ovat tukikelpoisia, jos ne sisältyvät kurssiohjelmaan ja yhdessä tai erikseen muodostavat alle 50 prosenttia opintokokonaisuudesta ja jos 2 tai 3 momentista ei muuta johdu.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut etäopintopäivät ovat tukikelpoisia, jos ne edellyttävät kokopäiväistä opiskelua ja niistä aiheutuu hakijalle kustannuksia tai tulonmenetyksiä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut opintomatkapäivät ovat tukikelpoisia, jos päivän aikana matkakohteeseen perehtymistä tai matkakohteessa sijaitsevissa koulutustiloissa annettavaa opetusta on yhteensä vähintään kuusi tuntia. Lisäksi edellytetään, että opintomatka on kiinteä osa opintokokonaisuutta ja että matkalla on mukana matkanjohtajan tai vastaavan ominaisuudessa oleva koulutuksen järjestäjän edustaja.

11 §
Opintorahan määrä

Opintorahan määrä on 26 euroa kultakin tukikelpoiselta koulutuspäivältä.

Jos koulutukseen osallistuja yöpyy koulutuksen vuoksi vieraalla paikkakunnalla tai hänen päivittäinen matkansa koulutukseen on yli 51 kilometriä, opintorahaa voidaan myöntää 35 euroa koulutuspäivältä. Jos koulutukseen osallistujalle korvataan koulutuspaikan sijainnista aiheutuvia menoja, opintorahaa voidaan kuitenkin myöntää korkeintaan 26 euroa päivältä.

Opintorahaa voidaan kalenterivuonna maksaa enintään viideltä koulutuspäivältä kalenteriviikkoa kohti ja yhteensä enintään 57 koulutuspäivältä.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Ennakkotieto

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen, jonka alueella opintorahan hakijan omistaman tai hallitseman maatilan talouskeskus sijaitsee, on hakemuksesta annettava ennakkotieto siitä, täyttääkö suunniteltu koulutus 2 luvussa säädetyt edellytykset. Ennakkotieto on annettava ennen opintojen aloittamista.

Ennakkotietoa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen sovelletaan, mitä maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta erikseen säädetään.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä heinäkuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan maatalousyrittäjien opintorahasta 7 päivänä toukokuuta 1997 annettu valtioneuvoston päätös (408/1997) sekä 27 päivänä kesäkuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön yleiskirje (maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma 102/97).

Ennen asetuksen voimaan tuloa vireille tulleeseen maatalousyrittäjän opintorahaa koskevaan hakemukseen ja sen käsittelyyn sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri
Kirsi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.