544/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 145/2000:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministeriön osastoista ja niiden välisestä työnjaosta, osastojaon ulkopuolella olevista erillisistä yksiköistä sekä niiden tehtävistä. Samoin työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä virkamiesten ratkaisuvallan käytön järjestämisestä.

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, tilivirastotehtävistä ja sisäisestä valvonnasta määrätään tarkemmin ministeriön taloussäännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.

Sisäisestä tarkastuksesta määrätään sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §
Ministeriön hallinnonalan johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön ja hallinnonalan toimintaa. Hänen apunaan on ministeriön johtoryhmä.

3 §
Tulosohjaus ja -johtaminen

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Maa- ja metsätalousministeriön koko hallinnonalan sekä ministeriön tulostavoitteet hyväksyy ministeri kansliapäällikön esittelystä. Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten sekä valtionapulaitosten tulostavoitteet hyväksyy ministeri asianomaisen osastopäällikön esittelystä. Jos viraston tai laitoksen tehtävät ovat useamman kuin yhden osaston toimialalla, esittelystä vastaa se osasto, jonka tehtäväalueella pääosa viraston tai laitoksen tehtävistä on. Työvoima- ja elinkeinokeskusten ja lääninhallitusten yhteiset tulostavoitteet valmistellaan yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden kanssa. Työvoima- ja elinkeinokeskusten tulosohjauksen yhteensovittamisesta maa- ja metsätalousministeriössä määrätään erikseen. Elintarvikeviraston tulosohjauksen yhteensovittamisesta säädetään erikseen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tulostavoitteet hyväksyy ministeri kansliapäällikön esittelystä.

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön ja hallinnonalan toimintaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, kansliapäällikkö, osastopäälliköt, ylijohtaja ja ministerin erikseen määräämät virkamiehet sekä yksi henkilöstön nimeämä edustaja. Ministerin erityisavustajalla ja ministeriön tiedotuspäälliköllä on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri ja varapuheenjohtajana kansliapäällikkö.

5 §
Osastopäällikkökokous

Ministeriötä koskevien hallinnollisten asioiden valmistelemiseksi voidaan pitää osastopäällikkökokouksia, joihin osallistuvat kansliapäällikön lisäksi osastopäälliköt ja muut, kansliapäällikön määräämät virkamiehet sekä yksi henkilöstön nimeämä edustaja.

Puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

6 §
Osaston johtoryhmä

Osastopäällikkö johtaa osaston toimintaa. Hänen apunaan on osaston johtoryhmä. Osaston johtoryhmään kuuluu myös yksi henkilöstön nimeämä edustaja.

3 luku

Osastot ja erilliset yksiköt sekä EMOTR-T:n toimivaltainen viranomainen ja maksaja- virasto

7 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Maa- ja metsätalousministeriössä on maatalousosasto, metsäosasto, kala- ja riistaosasto, elintarvike- ja terveysosasto sekä maaseutu- ja luonnonvaraosasto.

Lisäksi ministeriössä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä yksikköinä toimivat kansainvälisten asiain ryhmä, henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö, viestintäyksikkö sekä sisäisen tarkastuksen yksikkö.

8 §
EMOTR-T:n toimivaltainen viranomainen

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1663/1995 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on ministeri.

9 §
EMOTR-T:n maksajavirasto

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu maksajavirasto on kokonaisuus, johon kuuluvat maa- ja metsätalousministeriöstä maatalousosaston toimeenpanolinja, sisäisen tarkastuksen yksikkö EMOTR-T:n sisäisen tarkastuspalvelun osaltasekä osa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta siten kuin siitä erikseen määrätään. Maksajavirasto noudattaa toiminnassaan ministeriön vahvistamia komission asetuksen (EY) N:o 1663/1995 1 artiklassa tarkoitettuja hyväksymisen perusteita.

Maksajavirastoa johtaa maatalousosaston toimeenpanolinjan johtajana toimiva virkamies. Hän johtaa asiantuntijaryhmää, johon kuuluvat toimeenpanolinjan yksiköiden päälliköt ja erikseen määrätyt maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen virkamiehet.Sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkö voi osallistua asiantuntijaryhmän kokouksiin.

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta käytetään jäljempänä nimitystä EMOTR-T sekä rahaston ohjausosastosta nimitystä EMOTR-O.

Maksajaviraston tehtävistä määrätään tarkemmin maksajaviraston ohjesäännössä.

4 luku

Osastojen ja erillisten yksiköiden sekä toimivaltaisen viranomaisen tehtävät

10 §
Maatalousosaston tehtävät

Maatalousosasto käsittelee maataloutta, puutarhataloutta ja muita maaseutuelinkeinoja samoin kuin näiden toimintaedellytysten ja rakenteen kehittämistä koskevat asiat, ellei asia kuulu muulle osastolle. Lisäksi osasto käsittelee ja sovittaa yhteen maaseutupoliittiset toimintalinjat ja Euroopan unionin (EU) alue- ja maaseudun kehittämistä koskevat ohjelmat ja yhteisöaloiteohjelmat sekä sovittaa yhteen ministeriön hallinnonalaa koskevat bio- ja geenitekniikkaa koskevat asiat.

Maatalousosastossa on politiikkalinja sekä 9 §:ssä tarkoitetulle maksajavirastolle kuuluvia ja muita toimeenpanotehtäviä varten toimeenpanolinja.

Maatalousosasto hoitaa tehtävät, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle sen toimiessa rakennerahastojen yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisena hallinto- ja maksuviranomaisena EMOTR-O:n varojen osalta.

Lisäksi maatalousosasto suorittaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/99 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 10 artiklassa tarkoitettuja tarkastuksia, käsittelee kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisen markkinajärjestelyn piirissä tuottajajärjestöille annettavia interventio- ja siirtotukia ja korvauksia sekä sovittaa yhteen ministeriön väärinkäytösten vastaista toimintaa.

Lisäksi maatalousosasto käsittelee asiat, jotka koskevat kansallista poroeläintukea, porotaloudelle, luontaiselinkeinoille sekä koltille myönnettävää rahoitustukea, luontaiselinkeinoja koskevaa tutkimusta, maatalouden interventiorahastoa ja maatilatalouden kehittämisrahastoa.

11 §
Metsäosaston tehtävät

Metsäosasto käsittelee metsäpolitiikkaa ja metsätaloutta koskevat asiat sekä yleisten vesialueiden hallintaa ja hoitoa koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle osastolle.

12 §
Kala- ja riistaosaston tehtävät

Kala- ja riistaosasto käsittelee kala-, riista- ja porotaloutta koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle osastolle.

13 §
Elintarvike- ja terveysosaston tehtävät

Elintarvike- ja terveysosasto käsittelee eläinlääkintää, eläintautien ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien ennalta ehkäisemistä ja vastustamista, eläinten hyvinvointia, eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniaa, eläinten lääkitsemistä, eläinlääkärinammatin harjoittamista, maa- ja puutarhataloudessa käytettäviä tuotantopanoksia, kasvinterveyttä, kasvinjalostajanoikeuksia sekä kasvisten laatuluokituksen valvontaa koskevat asiat. Lisäksi osasto käsittelee ne luonnonmukaista tuotantoa sekä bio- ja geenitekniikkaa koskevat asiat, jotka liittyvät sen toimialaan.

14 §
Maaseutu- ja luonnonvaraosaston tehtävät

Maaseutu- ja luonnonvaraosasto käsittelee maanmittausta, yleisiä kartastotöitä, geodeettista tutkimusta, vesivarojen käyttöä ja hoitoa koskevat asiat sekä ministeriön toimialan ympäristöhallintoasiat ja hallinnonalan paikkatietojen yhteiskäyttöä koskevat yleiset ja yhteiset asiat. Osasto käsittelee myös yleisten luonnonvarapoliittisten toimintalinjojen yhteensovittamista sekä maatalouteen liittyvät rakentamista ja maaseudun rakennettua ympäristöä koskevat asiat.

15 §
Kansainvälisten asiain ryhmän tehtävät

Kansainvälisten asiain ryhmä avustaa ministeriön johtoa ja muuta hallintoa kansainvälisissä asioissa, sikäli kuin asia ei kuulu osastolle tai erilliselle yksikölle. Lisäksi ryhmä käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvat kauppapolitiikkaan liittyvät laajakantoiset kysymykset sekä Euroopan unionin laajentumiseen liittyvät asiat yhteistyössä asianomaisten osastojen kanssa.

16 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikön tehtävät

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöä ja hallintoa sekä niiden yhteensovittamista ministeriön hallinnonalalla sekä ministeriön tekemiä vuokra- ja palvelusopimuksia ja muita hallinnon toimintaedellytyksiin liittyviä asioita, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

Lisäksi henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön henkilöstön osaamisen ja johtamisvalmiuksien sekä toiminnan ja työkulttuurin kehittämistäyhteistyössä osastojen ja erillisten yksiköiden kanssa.

17 §
Talousyksikön tehtävät

Talousyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tulosohjausta ja -johtamista, tilivirastotehtäviä ja muuta talousarvion toimeenpanoa ja seurantaa. Lisäksi talousyksikkö käsittelee ministeriön sisäistä valvontaa koskevat yleiset asiat.

Talousyksikkö huolehtii valtiontalouden tarkastusviraston vuositilintarkastuksen tarkastushavaintojen edellyttämien toimenpiteiden seurannasta sekä toimivaltaisen viranomaisen tehtävien valmistelusta.

18 §
Tietohallintoyksikön tehtävät

Tietohallintoyksikkö käsittelee ministeriön ja ministeriön hallinnonalan tietohallintoa, tietoturvallisuutta ja tilastotehtäviäkoskevat yleiset ja yhteiset asiat sekä asiakirjahallintoa ja tietopalvelua koskevat asiat.

19 §
Viestintäyksikön tehtävät

Viestintäyksikkö hoitaa ministeriön ulkoisen, sisäisen sekä sähköisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä osastojen ja muiden erillisten yksiköiden kanssa.

20 §
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on selvittää maa- ja metsätalousministeriön ylimmälle johdolle ministeriön sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys.

Sisäisen tarkastuksen yksikön toiminta kohdistuu tilivirasto maa- ja metsätalousministeriön lisäksi ministeriön vastattavana tai välitettävänä olevien Euroopan yhteisön ja kansallisten varojen hoitoon sekä niihin ministeriön toimintoihin ja tehtäviin, jotka on annettu toisten virastojen ja laitosten, yhteisöjen, valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen tai yksityisten tehtäväksi tai joista ministeriö muuten vastaa.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö suorittaa lisäksi kansliapäällikön määräämät muut tehtävät.

21 §
EMOTR-T:n toimivaltaisen viranomaisen tehtävät

Toimivaltainen viranomainen hoitaa sille kuuluvat tehtävät siten kuin siitä on säädetty komission asetuksessa (EY) N:o 1663/1995 sekä käsittelee asiat, jotka liittyvät mainitun asetuksen 3 artiklassa tarkoitetun todistuksen myöntävän elimen valintaan.

22 §
Erinäiset säännökset

Kukin osasto ja erillinen yksikkö käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja lainsäädäntöä, tutkimusta, tarkastusta ja neuvontaa sekä ministeriön ohjauksessa olevia virastoja, laitoksia ja yhtiöitä sekä järjestöjä koskevat asiat, jollei edellä ole osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä muuta säädetty.

5 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

23 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 32 §:n 1 momentissa on säädetty, ministerin lähimpänä apuna:

1) johtaa ministeriön toimintaa;

2) ohjata, johtaa ja valvoa tulosjohtamista ministeriössä sekä tulosohjaamista hallinnonalalla;

3) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön eri osastojen ja erillisten yksiköiden toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

4) seurata ministeriön hallinnonalalla tapahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi uudistuksiksi;

5) esitellä ministeriön ja sen hallinnonalan tulostavoitteet ministerille sekä seurata niiden toteuttamista;

6) johtaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan talousarvioehdotuksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelua sekä esitellä hallinnonalan talousarvioehdotus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus ministerille;

7) huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä ministeriössä;

8) johtaa toimivaltaisen viranomaisen tehtävien valmistelua;

9) huolehtia yhteistyöstä työvoima- ja elinkeinokeskusten sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tulostavoitteiden ja toiminnan muun kehittämisen valmistelussa;

10) vastata hallinnon ja henkilöstön yleisestä kehittämisestä;

11) esitellä ministeriön toimintamenoihin myönnettyjen määrärahojen jakaminen ministerille; sekä

12) käsitellä ne asiat, jotka ministeri on hänen käsiteltäväkseen antanut.

24 §
Osaston sekä erillisen yksikön päällikkö

Osaston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa osastonsa toimintaa ottaen huomioon myös ministeriön taloussäännössä todettu;

2) huolehtia, että osastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

3) hyväksyä osaston ja sen yksiköiden tulostavoitteet ja seurata niiden toteutumista;

4) huolehtia osaston henkilöstön kehittämisestä; sekä

5) seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla sekä tehdä tarvittavia aloitteita uudistuksiksi.

Erillisen yksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään osaston päällikön tehtävistä.

25 §
Kansainvälisten asiain ylijohtaja

Kansainvälisiä asioita käsittelevän ylijohtajan tehtävänä on sovittaa yhteen yhteistyössä osastojen kanssa maa- ja metsätalousministeriön Euroopan unionia koskevaa ja muuta kansainvälistä toimintaa.

Kansainvälisten asiain ylijohtaja johtaa kansainvälisten asiain ryhmää.

26 §
Neuvotteleva virkamies

Kansainvälisten asiain ryhmään kuuluvan neuvottelevan virkamiehen tehtävänä on erityisesti yhteen sovittaa kauppapolitiikkaa ja Euroopan unionin laajentumista koskevia asioita.

6 luku

Asioiden valmistelu

27 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisistunnon ja raha-asianvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn.

28 §
Ministerin ja kansliapäällikön informoiminen

Ministerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.

Tärkeästä ministeriön kannanoton julkistamisesta on neuvoteltava etukäteen ministerin ja kansliapäällikön kanssa.

29 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Ministerin erityisavustajalle on hänen pyynnöstään annettava ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Ministerin erityisavustajan on vastaavasti annettava virkamiehille heidän tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

30 §
Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen eduskuntakysymykseen on esiteltävä ministerille hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä.

Vastausehdotus on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava asianomaisen osaston päällikön ja mahdollisuuksien mukaan kansliapäällikön nähtäväksi.

31 §
Asian käsittelijän määrääminen ja vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä osaston päällikkö sekä osastojen ja erillisten yksiköiden kesken kansliapäällikkö.

Vahvistetusta työnjaosto huolimatta kukin virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osaston tai erillisen yksikön päällikkö määrää.

7 luku

Asioiden ratkaiseminen

32 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

33 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osaston päälliköt, apulaisosastopäälliköt, maatalousosaston linjan johtajina toimivat virkamiehet, yksiköiden päälliköt ja muut ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia ministerin ratkaistavia asioita sen mukaan kuin tässä työjärjestyksessä säädetään.

34 §
Esteellisyys

Virkamies, joka on määrätty ministeriön edustajaksi ministeriön alaisen viraston tai laitoksen taikka hallinnonalan liikelaitoksen tai valtionyhtiön johtoelimeen, on esteellinen esittelemään tai ratkaisemaan asianomaista virastoa, laitosta, liikelaitosta taikka yhtiötä koskevaa asiaa ministeriössä.

35 §
Periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista, onko asia katsottava periaatteellisesti niin tärkeäksi tai laajakantoiseksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

Virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvasta asiasta, joka esitellään ministerille sen johdosta, että se on katsottava periaatteellisesti tärkeäksi tai laajakantoiseksi, on esittelijän ennen ministerille esittelyä neuvoteltava oman osaston tai erillisen yksikön päällikön kanssa.

36 §
Osaston, maatalousosaston linjan tai yksikön kannalta merkittävä asia

Osaston päällikkö, apulaisosastopäällikkö, maatalousosaston linjan johtajana toimiva virkamies tai yksikön päällikkö ratkaisee asian, jonka virkamies tämän työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista, jos se osaston, maatalousosaston linjan tai yksikön toiminnan kannalta tai muutoin on merkittävä.

Yleiset säännökset johtavien virkamiesten ratkaisuvallasta
37 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön ja sen henkilöstön osalta asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja, niiden käyttöä koskevia suunnitelmia ja mainittujen määrärahojen jakamista osastojen ja erillisten yksiköiden käyttöön;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

3) lausunnon antamista asiassa, joka on laajakantoinen tai periaatteellisesti merkittävä;

4) ministeriön henkilöstöä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja muiden periaatteiden vahvistamista;

5) virkaehtosopimusten tekemistä;

6) osastojen ja erillisten yksiköiden päälliköiden virkamatkamääräyksiä;

7) osastojen ja erillisten yksiköiden päälliköiden sekä näiden sijaisten vuosilomien vahvistamista;

8) ministeriön muiden kuin kansliapäällikön tai osaston päällikön viran perustamista, lakkauttamista ja nimen muuttamista;

9) muun kuin valtion talousarviossa eriteltävän viran siirtämistä ministeriön hallinnonalalla virastosta toiseen;

10) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osaston tai erillisen yksikön päällikön taikka osastoon kuuluvan vähintään A 25 palkkausluokan tai vastaavan taikka osastojaon ulkopuolisen viran täyttämisestä;

11) virkojen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista osastoihin ja erillisiin yksiköihin;

12) virkamieslain 44 §:ssä tarkoitetun kirjallisen sopimuksen tekemistä muun kuin virkamieslain 26 §:ssä tarkoitetun virkamiehen kanssa;

13) valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n nojalla määrättäviä ministeriön virkamiesten palkkauksia;

14) todistuksen antamista valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä; sekä

15) päällikön määräämistä 16―20 §:ssä tarkoitettuihin erillisiin yksikköihin.

38 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Asianomaisen osaston päällikkö ratkaisee, sikäli kuin asiat eivät 37 §:n nojalla kuulu kansliapäällikön ratkaisuvallan piiriin taikka jollei asian ratkaisemisesta ole jäljempänä toisin säädetty, asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon ja selityksen antamista osaston toimialaan kuuluvissa asioissa;

2) yleisten ohjeiden ja päätösten antamista osaston toimialalla;

3) osaston toimialaan kuuluvien määrärahojen jakamista ja käyttöä;

4) osaston käytettäväksi asetettujen toimintamenomäärärahojen käyttämistä;

5) osaston tietohallintoa, koulutusta, materiaalihallintoa ja toimitiloja, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

6) virkojen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista osastolla;

7) maatalousosaston linjan johtajina toimivien virkamiesten ja yksiköiden päälliköiden määräämistä osastolla;

8) osaston toimialan lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista;

9) osaston toimialan osalta tileistä poistoa, menorästien edelleen tileissä pitämistä sekä aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta;

10) osaston virkamiesten virkamatkamääräyksiä;

11) osaston virkamiesten ja muun henkilöstön vuosilomien vahvistamista;

12) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osastoon sijoitetun enintään A 24 palkkausluokkaan kuuluvan viran täyttämisestä;

13) osaston toimialaan kuuluvan valtion maaomaisuuden vuokraamista ja siihen kohdistuvien erityisten oikeuksien myöntämistä sekä valtion kiinteistövarallisuuden hallinnon siirtoa;

14) osaston toimialaan kuuluvia valtionapuasioita; sekä

15) päätöksiä ja lupia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla.

Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee, nimitysasioita lukuun ottamatta, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat osaston toimialaan kuuluvan, ministeriön alaisen viraston tai laitoksen taikka työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen henkilöstöä ja hallintoa.

Osaston päällikkö voi ratkaista 1 momentin 4―8 sekä 11 ja 12 kohdassa tarkoitetut asiat ilman esittelyä.

Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetut yksiköiden päälliköiden, apulaisosastopäälliköiden ja maatalousosaston linjan johtajina toimivien virkamiestenvirkamatkamääräyksiä koskevat asiat ilman esittelyä. Yksikön muiden virkamiesten ulkomaan virkamatkamääräyksiä koskevat asiat ratkaistaan yksikön päällikön esittelystä. Yksikköihin kuulumattomien virkamiesten ulkomaan virkamatkamääräyksiä koskevat asiat ratkaistaan osastopäällikön määräämän virkamiehen esittelystä.

Mitä 1 momentissa säädetään osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin myös erillistä yksikköä ja sen päällikköä.

39 §
Yksikön päällikön ratkaisuvalta

Yksikön päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) yksikölle käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista ja käyttöä;

2) vuosiloman myöntämistä yksikön henkilöstölle vahvistetusta lomasuunnitelmasta poiketen;

3) yksikön virkamiesten matkamääräyksiä, jos osaston päällikkö on osoittanut varat yksikön käyttöön lukuun ottamatta yksikön päällikön tai yksikköön kuulumattoman virkamiehen virkamatkoja taikka osaston virkamiehen muilla kuin osaston varoilla tehtäviä ulkomaan virkamatkoja;

4) hyväksyttyyn koulutus- ja kehittämissuunnitelmaan sisältyvää koulutusta; sekä

5) yksikön toimialan lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista.

Kohdassa 2―5 tarkoitetut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

Maatalousosaston virkamiesten ratkaisuvalta
40 §
Maatalousosaston päällikön ratkaisuvalta

Maatalousosaston päällikkö ratkaisee38 §:ssä säädetyn lisäksi, jollei asian ratkaisemisesta ole säädetty jäljempänä toisin, asiat, jotka koskevat:

1) EY:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan, maatilatalouden rakenne- ja maaseutupolitiikkaan tai sitä vastaavaan kansalliseen lainsäädäntöön liittyviä asioita, sikäli kuin asia ei kuulu muun osaston toimialaan;

2) maa- ja puutarhataloudelle maksettavaa kansallista tukea;

3) maatalouden ympäristötukea sekä luonnonhaittakorvausta;

4) sato- ja tulvavahinkojen korvaamista;

5) maaseudun kehittämistä ja maaseutuelinkeinojen rahoitusta, sikäli kuin asia ei kuulu muun osaston toimialaan;

6) maatilatalouden kehittämisrahastoa;

7) luontaiselinkeinojen ja porotalouden harjoittajien rahoitusta ja tutkimusta;

8) koltille myönnettävää rahoitustukea sekä muita ministeriölle kuuluvia kolttia koskevia asioita;

9) maataloustutkimusta;

10) maatalousyrittäjien varhaiseläkejärjestelmiä, pellon metsitystä sekä muita maa- ja puutarhatalouden lopettamisjärjestelmiä; sekä

11) maaseudun neuvontajärjestöjen ja hevostalouden valtionapua.

41 §
Linjanjohtajana toimivan virkamiehen ratkaisuvalta

Maatalousosaston politiikkalinjan ja toimeenpanolinjan johtajina toimivat virkamiehet ratkaisevat asiat, jotka koskevat:

1) linjalle käytettäväksi osoitettujen määrärahojen jakamista ja käyttöä;

2) linjan tietohallintoa;

3) linjan yksiköiden päälliköiden sekä yksiköiden ulkopuolisten virkamiesten virkamatkamääräyksiä; sekä

4) linjan yksiköiden päälliköiden sekä näiden sijaisten vuosilomien vahvistamista.

42 §
Toimeenpanolinjan johtajana toimivan virkamiehen ratkaisuvalta

Maatalousosaston toimeenpanolinjan johtajana toimiva virkamies ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) yleisten ohjeiden ja suositusten antamista 9 §:ssä tarkoitetun maksajaviraston tehtävien toimeenpanosta;

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 ja komission asetuksen (EY) N:o 1663/1995, siten kuin sitä on muutettu komission asetuksella (EY) N:o 2245/1999, nojalla maksajaviraston tehtäviin liittyviä päätöksiä, jollei ratkaisuvaltaa ole siirretty tässä työjärjestyksessä muulle virkamiehelle;

3) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 nojalla maksuviranomaisen päätöksiä, joissa ratkaisuvaltaa ei ole siirretty tässä työjärjestyksessä muulle virkamiehelle; sekä

4) linjan toimialan oppaiden sekä lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista.

43 §
Tutkimus- ja neuvontayksikön päällikön ratkaisuvalta

Tutkimus- ja neuvontayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) kotieläinjalostukseen liittyvien eläinten keinollista lisäämistä koskevia lupia;

2) valtion talousarviosta rahoitettavien maatalousosastolle osoitettujen yhteistutkimusmäärärahojen maksatusta ja tilitystä sekä määräaikojen muutoksia; sekä

3) maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettujen maataloudellisten sekä luontaiselinkeino- ja porotutkimusten määrärahojen maksatusta, tilitystä sekä määräaikojen ja ohjausryhmien muutoksia.

44 §
Tukiyksikön päällikön ratkaisuvalta

Tukiyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maitokiintiöjärjestelmässä tarkoitetun ostajan hyväksymistä ja viivästysmaksun perimistä;

2) maidon lisämaksujen perimistä koskevat asiat;

3) poikkeuksien myöntämistä kansallisissa viljelijätuissa;

4) tuotannonmuutossopimuksiinsekä ympäristötuen toimeenpanoon, seurantaan ja kehittämiseen, koulutus- ja materiaalihankkeisiin sekä yleissuunnitteluun varattujen määrärahojen jakamista; sekä

5) yksikön toimialaan kuuluvien tukien ja korvausten hyväksymistä maksettavaksi ja takaisinperittäväksi.

45 §
Maaseutu- ja rakenneyksikön päällikön ratkaisuvalta

Maaseutu- ja rakenneyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) korkotukilainojen korkotuen, maatilatalouden kehittämisrahastosta myönnettyjen valtionlainojen, valtionlainojen hoitopalkkioiden ja yksikön toimialaan kuuluvien avustusten maksatuksen hyväksymistä sekä tavoite- ja yhteisöaloiteohjelmien, kehittämis- tai maaseudun muiden ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin myönnettävien avustusten hyväksymistä, maksatuksia ja takaisinperintää, sikäli kuin maksajaviraston ohjesäännössä ei toisin määrätä;

2) valtiontakausten hyväksymistä ja lainojen vakuuksien heikentämistä;

3) EMOTR-O:n rahoitusta koskevien raporttien ja selvitysten hyväksymistä;

4) tuottajajärjestötuen myöntämistä;

5) maan hankkimista maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain, maaseutuelinkeinolain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain, kolttalain tai niitä vastaavan aikaisemman lainsäädännön taikka pakkohuutokauppalain nojalla;

6) lausuntojen antamista valtiolle perintönä tulleista kiinteistöistä; sekä

7) hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen toimintaohjelman hyväksymistä ja muuttamista, tuottajaorganisaatioille tai niiden liitoille maksettavaa rahoitustukea, tunnustettujen markkinaorganisaatioiden käynnistysavustusta sekä esihyväksytyille tuottajaryhmittymille maksettavaa käynnistystukea.

46 §
Ratkaisuvalta interventioyksikössä

Interventioyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) interventiovarastointisopimusten tekemistä; sekä

2) interventiotoimintaan liittyvien tarjouskilpailujen avaamista ja niitä koskevia päätöksiä.

Interventioyksikön päällikön määräämä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) asiakkaan rekisteröitymistä;

2) vakuuksien sekä sokerin ja isoglukoosin tuotantokiintiöiden hallinnointia;

3) vienti-, tuonti- ja tukitodistusten sekä käyttölupien myöntämistä;

4) osto- ja myynti- sekä yksityistä varastointia koskevien sopimusten tekemistä;

5) varastojen, valmistajien ja tuotantotukea saavien laitosten sekä tuotereseptien hyväksymistä;

6) sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa tapahtuvia maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimia koskevia sopimuksia;

7) maatalouden interventiorahastosta maksettavien tukien ja korvausten hyväksymistä maksettavaksi ja niiden määräämistä takaisinperittäväksi;

8) interventiotoimintaan liittyvien maksujen ja kustannusten määräämistä maksettavaksi ja tulojen hyväksymistä;

9) kalastus- ja vesiviljelytuotealan tuottajajärjestöille myönnettäviä interventio- ja siirtotukia sekä korvauksia;

10) hedelmien ja vihannesten interventiotoimintaa; sekä

11) elintarvikkeiden luovuttamista ruoka-apuna.

47 §
Ratkaisuvalta valvontayksikössä

Valvontayksikön päällikkö ratkaisee maatalousosaston työjärjestyksessä määrättyihin yksikön tehtäviin sisältyvät raportointia koskevat asiat.

Yksikön päällikön määräämä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat yksikön tehtäviin kuuluvia käyttöoikeuksien myöntämisiä tietojärjestelmiin.

48 §
Talous- ja kehittämisyksikön päällikön ratkaisuvalta

Talous- ja kehittämisyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston henkilöstön koulutusta siltä osin kuin ratkaisuvalta ei kuulu osaston muun yksikön päällikölle; sekä

2) maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettujen maataloudellisten ja luontaiselinkeino- ja porotutkimusten määrärahojen maksatusta, tilitystä sekä määräaikojen ja ohjausryhmien muutoksia ennen vuotta 2002 käynnistettyjen tutkimusten osalta.

49 §
Ratkaisuvalta oikeudellisessa yksikössä

Oikeudellisen yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston toimintaa koskevia oikeudenkäyntejä, konkurssi- ja pakkohuutokauppavalvontaa sekä kiinnitystä ja panttioikeutta;

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja sitä aikaisemmin voimassa olleen maaseutuelinkeinolain mukaisen valtiontakauksen toteuttamista ja takausvaatimuksesta luopumista;

3) perintökaaren 25 luvun mukaisten lausuntojen antamista; sekä

4) maaseutuelinkeinorekisterilain nojalla tehtäviä päätöksiä.

Maatalousosaston työjärjestyksessä määrätty virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista yritysten saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisissa asioissa; sekä

2) valtionlainojen ottamista valtionvastuulle.

Metsäosaston virkamiesten ratkaisuvalta
50 §
Metsäosaston päällikön ratkaisuvalta

Metsäosaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) metsälaki (1093/1996) lukuun ottamatta lain 13 §:ssä tarkoitetun suoja-alueen muodostamista ja metsäasetus (1200/1996);

2) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu laki (263/1991) lukuun ottamatta lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä päättämistä laajojen hyönteis- ja sienituhojen torjumiseksi ja metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettu asetus (1046/1991);

3) metsänviljelyaineiston kaupasta annettu laki (241/2002);

4) puutavaranmittauslaki (364/1991) lukuun ottamatta lain 5 §:ssä tarkoitettuja virallisten mittaajien toimintapiirien vahvistamista, 6 §:ssä tarkoitettujen mittauslautakuntien asettamista ja niiden toimintapiirien vahvistamista, 17 §:ssä tarkoitettujen mittausmenetelmien ja niitä koskevien ohjeiden vahvistamista ja puutavaranmittausasetus (365/1991) lukuun ottamatta asetuksen 1 §:ssä tarkoitettua puutavaranmittauksen neuvottelukunnan jäsenten määräämistä;

5) metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu laki (1474/1995) lukuun ottamatta lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan ja 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokunnan asettamista, 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilintarkastajien määräämistä, 14 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläke-etujen perusteiden määräämistä ja metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu asetus (93/1996) lukuun ottamatta asetuksen 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtajan valintaa koskevan päätöksen vahvistamista, 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen viranomaistoimihenkilön valintaa ja tehtävästä vapauttamista koskevan päätöksen vahvistamista, 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtajan valintaa koskevan päätöksen vahvistamista, 22 §:ssä tarkoitettuja valtionavun myöntöpäätöksiä ja valtionavun lopullisen määrän vahvistamispäätöksiä, 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilintarkastajan erottamista ja uuden tilintarkastajan nimittämistä koskevia päätöksiä ja viranomaisasioiden ratkaisuvallan järjestämistä koskevien tarkempien määräysten antamista sekä 37 §:n 1 momentissa tarkoitettua katselmustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämistä; sekä

6) Metsähallituksesta annettu asetus (1525/1993) lukuun ottamatta asetuksen 10 §:ssä tarkoitettujen neuvottelukuntien asettamista.

51 §
Metsäosaston apulaisosastopäällikön ratkaisuvalta

Metsäosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston käytettäväksi asetettujen toimintamenomäärärahojen käyttämistä;

2) osaston tietohallintoa ja henkilöstön koulutusta;

3) osaston toimialan lomakkeiden ja muiden asiakirjojen kaavojen vahvistamista;

4) osaston toimialan osalta tileistä poistoa, menorästien edelleen tileissä pitämistä sekä aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kuluvassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta;

5) osaston muiden virkamiesten kuin osastopäällikön kotimaan virkamatkamääräyksiä;

6) osaston virkamiesten ja muun henkilöstön vuosilomien vahvistamista;

7) päätöksiä ja lupia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla; sekä

8) kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia (1094/1996) lukuun ottamatta lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua tuen keskimääräisten kustannusten ja energiapuun korjuutuen vahvistamista, 11 §:ssä tarkoitettua energiapuun korjuun työllisyysavustuksen vahvistamista, 23 §:n 5 momentissa tarkoitettua haketustuen vahvistamista sekä 31 §:ssä tarkoitettua varojen suuntaamispäätöstä ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua asetusta (1311/1996).

Kala- ja riistaosaston virkamiesten ratkaisuvalta
52 §
Kala- ja riistaosaston päällikön ratkaisuvalta

Kala- ja riistaosaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) kalastuslaki (286/1982) lukuun ottamatta sen 91 §:n 1 momentissa tarkoitettua kalastuksenhoitomaksujen jakopäätöstä ja 3 momentissa tarkoitettuja jakoperusteita ja kalastusasetus (1116/1982);

2) laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta (1139/1994) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset;

3) puhevallan käyttäminen yleisen kalatalousedun valvontaa koskevissa vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisissa asioissa, vesilain 2 luvun 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun kalakannan suojelusuunnitelman ja kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksyminen, 3 momentissa tarkoitetun kalatalousmaksun käytöstä päättäminen, 22 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen kalankulkuestettä koskevien tarkempien määräysten antaminen sekä 22 b §:n 1 momentissa tarkoitettu kalatalousmaksun tarkistaminen ja 2 momentissa tarkoitettu maksun palauttaminen;

4) laki kalastusvakuutusyhdistyksistä (331/1958) ja asetus kalastusvakuutusyhdistyksistä (93/1959);

5) laki kalatalouden korkotukilainoista (1/1976) ja asetus kalatalouden korkotukilainoista (263/1976);

6) laki vesien saastumisesta ammattikalastajille aiheutuneiden kalavahinkojen korvaamisesta (208/1974);

7) metsästyslaki (615/1993), laki riistahoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993) ja metsästysasetus (666/1993);

8) poronhoitolaki (848/1990) lukuun ottamatta sen 21 §:ssä tarkoitettua porojen määrän määräämistä ja 27 §:ssä tarkoitettua merkkipiireihin jakoa; sekä

9) petoeläinten, merihylkeiden ja riista-eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevat asiat.

53 §
Muun virkamiehen ratkaisuvalta

Kalastuslain 91 b §:ssä tarkoitetun todistuksen kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta antaa 91 a §:ssä tarkoitettua kalastuksenhoitomaksurekisteriä tai asianomaista tulotiliä hoitava virkamies. Todistuksen viehekalastusmaksun suorittamisesta antaa asianomaista tulotiliä hoitava virkamies.

Elintarvike- ja terveysosaston virkamiesten ratkaisuvalta
54 §
Elintarvike- ja terveysosaston päällikön ratkaisuvalta

Elintarvike- ja terveysosaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) eläinlääkintähuoltolain (685/1990) 21 §:n mukaisen määräyksen antamista;

2) eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) mukaisia yksittäistä tapausta koskevia hallinto- ja lupa-asioita;

3) eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (1234/2001) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamista;

4) lääkelain 21 §:n 5 momentin (999/1997) mukaisen luvan myöntämistä;

5) eläinlääkintähuoltoon osoitettujen määrärahojen jakamista ja käyttöä sekä kyseisillä määrärahoilla palkattavan henkilökunnan virka- tai työsopimussuhteeseen ottamista ja heitä koskevia henkilöstöhallintoasioita; sekä

6) muiden valtioiden kanssa tehtäviä viranomaisyhteistyötä koskevia osaston toimialaan liittyviä sopimuksia.

55 §
Eläinten terveyden yksikön päällikön ratkaisuvalta

Eläinten terveyden yksikön päällikkönä toimiva apulaisosastopäällikkö ratkaisee eläintautisäädösten mukaiset yksittäistä tapausta koskevat hallinto- ja lupa-asiat.

Lisäksi apulaisosastopäällikkö ratkaisee seuraavien säädösten mukaiset yksittäistä tapausta koskevat hallinto- ja lupa-asiat, sikäli kuin niissä on kyse eläintautien vastustamisesta:

1) hevostalouslaki (796/1993) ja kotieläinjalostuslaki (749/1993);

2) rehulaki (396/1998);

3) kalastuslaki; sekä

4) laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta (1192/1996), sikäli kuin asia koskee elävien eläinten eläintautiehtoja.

56 §
Eläinten hyvinvoinnin yksikön päällikön ratkaisuvalta

Eläinten hyvinvoinnin yksikön päällikkö ratkaisee eläinsuojelusäädösten mukaiset yksittäistä asiaa koskevat hallinto- ja lupa-asiat.

57 §
Rajatarkastusyksikön päällikön ratkaisuvalta

Rajatarkastusyksikön päällikkö ratkaisee eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain mukaiset yksittäistä tapausta koskevat hallinto- ja lupa-asiat, lukuun ottamatta elävien eläinten eläintautiehtoja.

58 §
Muiden virkamiesten ratkaisuvalta

Elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön määräämä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat eläinlääkärinammatin harjoittamiseen liittyvien todistusten antamista. Asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

Maaseutu- ja luonnonvaraosaston virkamiesten ratkaisuvalta
59 §
Maaseutu- ja luonnonvaraosaston päällikön ratkaisuvalta

Maaseutu- ja luonnonvaraosaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:

1) laki uusjakojen tukemisesta (24/1981);

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999) osaston toimialalla;

3) laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta (947/1997);

4) patoturvallisuuslaki (413/1984);

5) laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta (1331/1991);

6) Inarijärven säännöstelemisestä tehty sopimus 28.11.1959/434 (SopS 38―39/1959);

7) Suomen ja Ruotsin välinen rajajokisopimus (SopS 53/1971) osaston toimialalla;

8) vesilaki osaston toimialalla;

9) laki ympäristöhallinnosta (55/1995);

10) laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta (56/1980); sekä

11) valtioneuvoston päätös valtion vesihuoltotöistä (976/1985).

60 §
Muun virkamiehen ratkaisuvalta

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaiseen rakentamiseen liittyviä asioita maaseutu- ja luonnonvaraosastossa käsittelevän yksikön päällikkö ratkaisee edellä mainittuun rakentamiseen liittyviä rakenteita, rakennusosia ja rakennustyyppejä koskevat ennakkohyväksymispäätökset.

Erillisten yksiköiden päälliköiden ratkaisuvalta
61 §
Kansainvälisten asiain ryhmän päällikön ratkaisuvalta

Kansainvälisten asiain ryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja.

62 §
Ratkaisuvalta henkilöstö- ja hallintoyksikössä

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ikälisän, palvelusvuosilisän, vuosilomakorvauksen sekä muun virka- tai työehtosopimukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanlisän ja lisäpalkkion myöntämistä ministeriön virkamiehelle tai työsopimussuhteiselle henkilölle lukuun ottamatta harkinnanvaraisten lisäpalkkioiden myöntämistä; sekä

2) todistuksen antamista muulle kuin valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

Henkilöstön kehittämisasioista vastaava virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat henkilöstön kehittämiseen osoitettujen yhteisten varojen käyttämistä, jollei asia ole periaatteellisesti tärkeä.

63 §
Ratkaisuvalta talousyksikössä

Talousyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät kuulu kansliapäällikölle, osastopäällikölle tai muun erillisen yksikön päällikölle.

Kirjanpito- ja maksuliikenneasioista vastaava virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat menojen todentamista kalatalouden rahoitusvälineelle.

64 §
Tietohallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Tietohallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön yleiseen käyttöön tarkoitettuja tietoteknisiä laitteita, ohjelmia, palveluita ja sovellutuksia, jollei asia ole periaatteellisesti tärkeä; sekä

2) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia.

8 luku

Nimitystoimivalta, virkavapaudet, sijaisuudet ja sivutoimet

65 §
Nimitystoimivalta

Kansliapäällikkö nimittää virkamiehen tai ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään A 25 tai vastaava, jollei muualla toisin säädetä. Kansliapäällikkö nimittää tai ottaa myös osastojaon ulkopuolisen virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei muualla toisin säädetä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun osaston virkamiehen nimittää tai työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa asianomaisen osaston päällikkö.

66 §
Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää:

1) kansliapäällikölle ja osaston päällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) osaston päälliköitä lukuun ottamatta valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto; sekä

3) muulle virkamiehelle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle pidemmäksi ajaksi kuin 14 päiväksi virkaan nimittävä tai se, joka ottaa henkilöstön ja enintään 14 päiväksi henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö.

67 §
Nimittäminen virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää se, joka nimittää virkamiehen. Kansliapäällikön ja osaston päällikön nimittämisestä enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää ministeri ja yli vuoden kestävään virkasuhteeseen valtioneuvosto. Jos nimittävänä viranomaisena on valtioneuvosto, muun kuin osaston päällikön nimittämisestä enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää kansliapäällikkö ja yli vuoden kestävään virkasuhteeseen valtioneuvosto.

68 §
Henkilöstöhallinnollisten päätösten ja määräysten esittely

Tämän työjärjestyksen 65―67 §:ssä tarkoitetut henkilöstöhallinnolliset päätökset ja määräykset esitellään henkilöstö- ja hallintoyksiköstä.

69 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osaston päällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston virkamies. Erillisen yksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman toimintayksikön virkamies.

Muun virkamiehen ollessa estynyt, määrää tehtävien hoidosta asianomaisen osaston tai erillisen yksikön päällikkö.

70 §
Sivutoimiluvat

Valtion virkamieslaissa tarkoitettua sivutointa koskevista asioista osaston päällikön, apulaisosastopäällikön, osastoon kuuluvan yksikön päällikön, maatalousosaston linjan johtajina toimivien virkamiesten sekä erillisen yksikön päällikön osalta päättää kansliapäällikkö.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen virkamiesten ja muun henkilöstön osalta sivutointa koskevista asioista päättää kuitenkin henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista sivutointa koskevista asioista on ennen asiasta päättämistä pyydettävä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön lausunto.

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

71 §
Vuosilomat

Osastot ja erilliset yksiköt huolehtivat oman henkilöstönsä lomien seurannasta.

72 §
Osaston ja erillisen yksikön työjärjestys

Osaston yksiköistä ja muusta sisäisestä organisaatiosta, asioiden käsittelystä osastossa ja sen johtoryhmässä määrätään osaston työjärjestyksessä, jonka osaston päällikkö vahvistaa.

Asioiden käsittelystä erillisessä yksikössä määrätään tarvittaessa yksikön työjärjestyksessä, jonka yksikön päällikkö vahvistaa.

Ennen työjärjestyksen vahvistamista se on esitettävä kansliapäällikölle.

Jos työjärjestyksessä annetaan tarkempia määräyksiä tulosjohtamista täydentävästä jaosto- tai muusta järjestelmästä, ei tämä vaikuta niihin valtuuksiin tai vastuisiin, joista muualla säädetään tai määrätään kunkin virkamiehen asemasta tai tehtävästä.

73 §
Valmiuspäällikkö ja -sihteeri sekä suojelujohtaja

Ministeriön valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies. Kansliapäällikkö määrää valmiuspäällikön avuksi valmiussihteerin valmistelemaan ja esittelemään hallinnonalan kriisivalmiuteen sekä puolustustaloudelliseen suunnitteluun liittyvät tehtävät.

Kansliapäällikkö määrää suojelujohtajan ja tämän sijaisen sekä valmiuspäällikön sijaisen.

74 §
Valmiustoimikunta

Ministeriössä on valmiustoimikunta, joka avustaa valmiuspäällikköä hoitamalla tämän määräämät suunnittelu-, koordinointi- ja valmiustehtävät. Toimikunnan puheenjohtajana toimii valmiuspäällikkö, joka määrää valmiustoimikunnan muut jäsenet.

75 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002. Tällä työjärjestyksellä kumotaan 15 päivänä helmikuuta 2001 annettu työjärjestys.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kansliapäällikkö
Jarmo Vaittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.