538/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 5 §:n 5 momentin, 6 §:n 2 momentin, 6 a §:n 1 momentin ja 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 5 §:n 5 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 6 a §:n 1 momentti laissa 105/1999 sekä 11 §:n 1 momentti laissa 1517/2001:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5, 6 ja 6 a §:ssä tarkoitetun osavuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja tilinpäätöstiedotteen sisältöä ja sitä, miten niissä annettavat tiedot on esitettävä, sekä osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä ja julkistamisesta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentin mukaan myönnettävien poikkeusten perusteita. Mitä tässä asetuksessa säädetään osavuosikatsauksesta, koskee vastaavasti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:ssä tarkoitettua vuosikatsausta.

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetun luotto- ja rahoituslaitoksen sekä vakuutusyhtiölaissa (1062/ 1979) tarkoitetun vakuutusyhtiön osavuosikatsaukseen, tilinpäätökseen ja tilinpäätöstiedotteeseen sovelletaan tätä asetusta soveltuvin osin ottaen huomioon mainittuja liikkeeseenlaskijoita koskevat säännökset ja määräykset.

2 §
Julkistamisessa käytettävä kieli

Tilinpäätös, tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus on julkistettava suomen tai ruotsin kielellä. Liikkeeseenlaskija voi rahoitustarkastuksen luvalla kuitenkin käyttää julkistamisessa muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

3 §
Ohjeet ja lausunnot

Kirjanpitolautakunta voi antaa ohjeita ja lausuntoja tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laadinnasta tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen osalta.

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n mukaisesti antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvia määräyksiä, ohjeita ja lausuntoja vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä, tilinpäätöstiedotteesta ja osavuosikatsauksesta tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen osalta.

Rahoitustarkastus voi luottolaitostoiminnasta annetun lain 31 §:n 2 momentin mukaisesti antaa tarkempia määräyksiä luottolaitoksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta sekä rahoitustarkastuslaissa (503/1993) tarkoitetulla tavalla antaa ohjeita tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatimisesta tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen osalta tuossa laissa tarkoitetuille rahoitustarkastuksen valvottaville.

4 §
Poikkeusten myöntäminen

Kirjanpitolautakunta, rahoitustarkastus tai vakuutusvalvontavirasto voi siten, kuin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n 4 momentissa säädetään, myöntää poikkeuksen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä edellyttäen, ettei poikkeuksen myöntäminen vaaranna sijoittajan asemaa. Osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä on ilmoitettava luvasta ja siihen perustuvasta menettelystä.

Poikkeus voidaan myöntää yksittäistapauksessa tai toimialoittain tietojen antamiseksi osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä muulla kuin tässä asetuksessa ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 tai 6 §:ssä tarkoitetulla tavoin, jos nämä tiedot eivät sovellu liikkeeseenlaskijan toiminnan kuvaamiseen. Poikkeus voidaan myöntää yksittäistapauksessa tiedon esittämisestä osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä, jos tiedon esittäminen olisi vastoin yleistä etua tai vakavasti haittaisi liikkeeseenlaskijan toimintaa.

Liikkeeseenlaskijalle, jonka osakkeita tai osuuksia ei ole otettu julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeus tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen esittämiseen osavuosikatsauksessaan arvioperusteisesti.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia on haettava kirjanpitolautakunnalta, rahoitustarkastukselta tai vakuutusvalvontavirastolta vähintään 60 päivää ennen suunniteltua osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

Rahoitustarkastus voi myöntää liikkeeseenlaskijalle, jonka kotipaikka on muussa valtiossa kuin Suomessa, luvan julkistaa Suomessa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n mukaisen osavuosikatsauksen sekä 6 §:n mukaisen tilinpäätöksen asemesta muussa valtiossa julkistettavan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen.

Rahoitustarkastus tai vakuutusvalvontavirasto voi siten kuin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n 5 momentissa säädetään myöntää poikkeuksen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamisesta tai julkistamisajasta edellyttäen, ettei poikkeuksen myöntäminen vaaranna sijoittajan asemaa. Tieto tällaisesta luvasta on julkistettava viipymättä.

2 luku

Osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskija

5 §
Tilinpäätös

Osakeyhtiön, jonka osake tai siihen osakeyhtiölain (734/1978) mukaan oikeuttava arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena, tai osuuskunnan, jonka osuus tai siihen osuuskuntalain (1488/2001) mukaan oikeuttava arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena, on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997), kirjanpitoasetuksessa (1339/ 1997) ja osakeyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa säädetään, esitettävä tilinpäätöksessään ainakin tiedot:

1) tase-eräkohtaisesti taseen pysyvien vastaavien sijoituksiin merkittyjen julkisen kaupankäynnin tai sitä muualla vastaavan kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien markkina-arvoista, jos ne olennaisesti poikkeavat kirjanpitoarvoista;

2) liikevoiton tai -tappion taikka ylijäämän tai tappion jakautumisesta päätoimialoittain, jos nämä toimialat eroavat olennaisesti toisistaan, ja maantieteellisten alueiden mukaan, jos tieto on olennainen kyseiseen alueeseen liittyvän erityisen riskin tai muun syyn takia;

3) liikkeeseenlaskijan ja sen omaan konserniin kuuluvien yritysten hallintoneuvostoon, hallitukseen ja vastaaviin toimielimiin kuuluville jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle viimeksi päättyneen tilikauden aikana maksamat palkat ja palkkio sekä myöntämät luontoisedut yhteenlaskettuna kunkin toimielimen osalta; toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen katsotaan tässä kohdassa kuuluvan hallitukseen;

4) tilauskannasta ja siihen liittyvistä olennaisista riskeistä tilikauden lopussa siltä osin kuin niitä ei ole otettu kirjanpitolain mukaan huomioon pakollisissa varauksissa, jos tieto tilauskannasta on olennainen;

5) johdannaissopimuksista johtuvasta vastuusta ja johdannaissopimusten pääasiallisesta käyttötarkoituksesta;

6) huomattavista ja poikkeuksellisista liiketoimista liikkeeseenlaskijan ja sen osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:ssä tai osuuskuntalain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen lähipiiriin kuuluvien tai kirjanpitolaissa tarkoitettujen omistusyhteysyritysten välillä ja liikkeeseenlaskijan ja sen välillä, jonka arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysvaltaan se kuuluu;

7) liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien omistuksen jakautumisesta tilastokeskuksen vahvistaman sektorikohtaisen luokituksen perusteella sekä osakkeen- tai osuudenomistuksen jakautumisesta suuruusluokittain siten, että selvityksestä saa helposti selkeän kuvan omistuksen jakautumisesta;

8) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista osakkeen- tai osuudenomistajista, jotka suoraan tai välillisesti omistavat vähintään yhden kahdeskymmenesosan sen osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä tai osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, sekä kymmenestä sen osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä ja kymmenestä sen osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta eniten omistavasta osakkeen- tai osuudenomistajasta sekä kunkin tällaisen osakkeen- tai osuudenomistajan äänimäärästä ja osuudesta osake- tai osuus-, lisäosuus ja sijoitusosuuspääomaan sekä tilikauden aikana tehdyistä liikkeeseenlaskijaa koskevista arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisista ilmoituksista;

9) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, joilla on arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta siinä sekä tiedot näiden henkilöiden osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä ja osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, ellei näitä tietoja ole ilmoitettu 8 kohdassa tarkoitettujen tietojen yhteydessä;

10) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista sen osakkeen- tai osuudenomistajien omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä sopimuksista ja järjestelyistä, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon;

11) hallintoneuvoston, hallituksen ja vastaavien toimielinten jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä heidän arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan olevien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketusta omistusosuudesta liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemista osakkeista tai osuuksista, lisäosuuksista ja sijoitusosuuksista, vaihtovelkakirjoista, optiolainoista ja optio-oikeuksista sekä heidän yhteenlasketusta osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä sekä osuus äänimäärästä ja osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, jonka he voivat saada näiden vaihtovelkakirjojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien nojalla;

12) tilikauden aikana päätetyistä anneista ja vaihtovelkakirja- ja optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuista sekä hallituksen tilikauden päättyessä voimassa olevista antivaltuuksista ja vaihtovelkakirja- ja optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksista sekä valtuutuksen sisällöstä ja voimassaoloajasta; jos liikkeeseenlaskuja ei ole tapahtunut tai valtuutusta ei ole, on tästä mainittava erikseen;

13) osakkeista tai osuuksista ja ääniosuudesta, jonka liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakirjojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien nojalla voidaan saada; sekä

14) liikkeeseenlaskijan hallituksella olevasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen tai ilmoitus, että valtuutusta ei ole.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi tilinpäätöksessä on esitettävä:

1) liikkeeseenlaskijan, tai jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai -osuuskunta, konsernin seuraavat taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut viideltä viimeiseltä tilikaudelta taikka jos liikkeeseenlaskija ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:

a) liikevaihto;

b) liikevoitto tai -tappio taikka ylijäämä tai tappio ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

c) voitto, ylijäämä tai tappio ennen satunnaisia eriä ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

d) voitto, ylijäämä tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä sen osuus prosentteina liikevaihdosta tai jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai -osuuskunta, konsernin tulos ennen veroja ja sen osuus prosentteina liikevaihdosta;

e) oman pääoman tuotto prosentteina;

f) sijoitetun pääoman tuotto prosentteina;

g) omavaraisuusaste prosentteina;

h) bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin euromääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta;

i) tutkimus- ja kehitysmenot euromääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta;

j) tilauskanta, jos sitä on pidettävä liikkeeseenlaskijan toiminnan laatuun katsoen olennaisena tietona; sekä

k) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana;

2) seuraavat liikkeeseenlaskijan, tai jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai -osuuskunta, konsernin osake- tai osuuskohtaiset tunnusluvut kustakin osake- tai osuuslajista erikseen viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta taikka, jos liikkeeseenlaskija ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:

a) osake- tai osuuskohtainen tulos;

b) osake- tai osuuskohtainen oma pääoma;

c) osakekohtainen osinko tai osuuskohtainen korko tai muu tuotto;

d) osinko, korko tai muu tuotto tuloksesta prosentteina;

e) efektiivinen osinko-, korko tai muu tuotto prosentteina;

f) hinta/voitto-suhde;

g) osakkeen tai osuuden kurssikehitys;

h) osakekannan tai osuuksien markkina-arvo;

i) osakkeiden tai osuuksien vaihdon kehitys lukumääränä ja prosentteina;

j) osakkeiden tai osuuksien antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana; sekä

k) osakkeiden tai osuuksien antioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa; sekä

3) tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperusteet tarvittaessa.

Jos liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien lukumäärä on viiden viimeksi päättyneen tilikauden aikana muuttunut osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuspääoman korottamisen tai alentamisen taikka osakkeiden tai osuuksien nimellisarvon korottamisen, jakamisen tai muun syyn johdosta, 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut osake- tai osuuskohtaiset tunnusluvut on oikaistava vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi sekä ilmoitettava oikaisemisessa käytetty peruste.

Jos liikkeeseenlaskijan tilikausi poikkeaa 12 kuukaudesta, osake- tai osuuskohtaisiin tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos on oikaistava 12 kuukautta vastaavaksi. Poikkeavasta tilikauden pituudesta on ilmoitettava tunnuslukujen yhteydessä erikseen.

6 §
Tilinpäätöstiedote

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedotteessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa. Selostusosassa esitetään sanallisesti liikkeeseenlaskijan toimintaa, tuloskehitystä ja investointeja sekä rahoitustilanteen ja toimintaympäristön muutoksia tilikaudella sekä tilikaudella toimintaan ja tulokseen vaikuttaneita poikkeuksellisia seikkoja.

Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa on esitettävä tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta ainakin seuraavat tiedot:

1) tilikauden voitto, ylijäämä tai tappio sekä liikkeeseenlaskijan hallituksen esitys voittoa, ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi;

2) liikevaihto, liikevoitto tai -tappio taikka ylijäämä tai tappio, voitto, ylijäämä tai tappio ennen satunnaisia eriä, satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut omina erinään sekä voitto, ylijäämä tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tai jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai -osuuskunta, konsernin tulos ennen veroja;

3) taseen pysyvät vastaavat;

4) taseen vaihtuvat vastaavat;

5) osake- tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääoma ja muu oma pääoma, vähemmistöosuus, poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, pakolliset varaukset, vieras pääoma ja erikseen pitkäaikaisten velkojen määrä;

6) bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin yhteensä;

7) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana;

8) tilauskanta ja siihen liittyvät olennaiset riskit tilikauden lopussa siltä osin kuin niitä ei ole otettu kirjanpitolain mukaan huomioon pakollisissa varauksissa, jos tietoa tilauskannasta on pidettävä olennaisena;

9) johdannaissopimuksista johtuva vastuu ja johdannaissopimusten pääasiallinen käyttötarkoitus; sekä

10) osakeyhtiölain 11 luvun 9 a §:ssä tarkoitetut tiedot.

Jos liikkeeseenlaskijalle on myönnetty 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu poikkeus 5 §:ssä tarkoitetun tiedon esittämisestä tilinpäätöksessä, ei tällaista tietoa tarvitse esittää myöskään tilinpäätöstiedotteessa.

Jos liikkeeseenlaskijalle on myönnetty 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu lupa julkistaa Suomessa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisen tilinpäätöksen asemesta muussa valtiossa julkistettava tilinpäätös, saadaan tiedot tilinpäätöstiedotteessa esittää 1 ja 2 momentista poiketen tuon valtion lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

7 §
Osavuosikatsaus

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa. Selostusosassa esitetään sanallisesti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot. Taulukko-osassa esitetään lukuina 6 §:n 2 momentin 2―9 kohdassa tarkoitetut tiedot katsauskaudelta ja edellisen tilikauden vastaavalta kaudelta sekä edelliseltä tilikaudelta. Johdannaissopimusten pääasiallinen käyttötarkoitus on ilmoitettava kuitenkin vain, jos se on muu kuin aikaisemmin ilmoitettu.

Edellä 1 momentissa edellytetyn lisäksi osavuosikatsauksessa on ilmoitettava osake- tai osuuslajeittain liikkeeseenlaskijan ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevien sen osakkeiden tai osuuksien kokonaismäärät, yhteenlasketut nimellisarvot tai kirjanpidolliset vasta-arvot sekä suhteelliset osuudet osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuspääomasta ja kaikkien osakkeiden tai osuuksien yhteenlasketuista äänimääristä.

Jos liikkeeseenlaskijalle on katsauskauden aikana tullut tai se on katsauskauden aikana luovuttanut osakkeitaan, siitä on mainittava osavuosikatsauksessa. Osakkeista on ilmoitettava lajeittain seuraavat tiedot:

1) päivä tai julkisessa kaupankäynnissä toteutettujen kauppojen osalta ajanjakso, jona osakkeet ovat tulleet tai ne on luovutettu;

2) syyt, joiden vuoksi osakkeet ovat tulleet tai niitä on luovutettu;

3) miten osakkeet ovat tulleet tai ne on luovutettu;

4) lukumäärä;

5) yhteenlaskettu nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo;

6) suhteellinen osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä;

7) osakkeista suoritettu vastike; sekä

8) vaikutus omistuksen ja äänivallan jakautumiseen liikkeeseenlaskijassa.

Jos osakkeita on tullut liikkeeseenlaskijan lähipiiriin kuuluvalta tai niitä on luovutettu tälle, lähipiiriin kuuluva on mainittava nimeltä. Myös perusteet, joiden mukaan vastike on määritetty, on ilmoitettava, jos osakkeita on hankittu tai luovutettu yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla.

8 §
Kiinteistösijoitusyhtiön ja kiinteistörahaston tilinpäätös, tilinpäätöstiedote ja osavuosi- katsaus

Kiinteistösijoitusyhtiön ja kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tarkoitetun kiinteistörahaston on tilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksessa ilmoitettava 5, 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot soveltuvin osin ottaen huomioon yhtiön ja kiinteistörahaston kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säännökset ja määräykset.

3 luku

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija

9 §
Tilinpäätös

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa ja asianomaisessa yhteisölainsäädännössä säädetään, esitettävä tilinpäätöksessään ainakin tiedot:

1) edellä 5 §:n 1 momentin 2, 4, 5 ja 9 kohdassa tarkoitetut tiedot; sekä

2) edellä 5 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa sekä 4 momentissa tarkoitetut tiedot.

10 §
Osavuosikatsaus

Edellä 9 §:ssä tarkoitetun liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa. Selostusosassa esitetään sanallisesti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot. Taulukko-osassa esitetään lukuina 6 §:n 2 momentin 2―9 kohdassa tarkoitetut tiedot katsauskaudelta ja edellisen tilikauden vastaavalta kaudelta sekä edelliseltä tilikaudelta.

4 luku

Muun arvopaperin liikkeeseenlaskija

11 §
Muiden oman pääoman ehtoisten arvopaperien ja niihin liittyvien oikeuksien sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien yhdistelmien liikkeeseenlaskijan tilinpäätös, tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaus

Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun muun arvopaperin kuin osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa ja asianomaisessa yhteisölainsäädännössä säädetään, esitettävä tilinpäätöksessään ainakin tiedot:

1) Edellä 5 §:n 1 momentin 1―7, 9 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot soveltuvin osin; sekä

2) Edellä 5 §:n 2―4 momentissa tarkoitetut tiedot soveltuvin osin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedotteessa on esitettävä tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta ainakin 6 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot soveltuvin osin. Mitä 6 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään poikkeuksesta ja luvasta, koskee myös muun oman pääoman ehtoisen tai siihen arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaisesti liittyvän arvopaperin liikkeeseenlaskijaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksessa tulee olla selostusosa ja taulukko-osa. Selostusosassa esitetään sanallisesti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot. Taulukko-osassa esitetään lukuina 6 §:n 2 momentin 2―9 kohdassa tarkoitetut tiedot soveltuvin osin katsauskaudelta ja edellisen tilikauden vastaavalta kaudelta sekä edelliseltä tilikaudelta.

Mitä 5―7 §:ssä säädetään osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksestä, tilinpäätöstiedotteesta ja osavuosikatsauksesta, koskee soveltuvin osin myös muun arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstä, tilinpäätöstiedotetta ja osavuosikatsausta.

12 §
Muiden vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien ja eräiden muiden arvopaperien liikkeeseenlaskijan tilinpäätös ja osavuosi- katsaus

Mitä 9 ja 10 §:ssä säädetään joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksestä ja osavuosikatsauksesta, koskee soveltuvin osin myös muun arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 ja 6 momentissa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstä ja osavuosikatsausta.

5 luku

Erinäisiä määräyksiä

13 §
IAS/IFRS -standardien soveltaminen

Liikkeeseenlaskija, joka soveltaa IAS/IFRS -standardeja tilinpäätöksessään tai osavuosikatsauksessaan, voi antaa näiden mukaisesti laaditun tilinpäätöksen ja tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen. Liikkeeseenlaskija, joka ei ole soveltanut IAS/IFRS -standardeja edellä tässä asetuksessa tarkoitettua aikaa, on annettava tilinpäätöksessään, tilinpäätöstiedotteessaan ja osavuosikatsauksessaan standardien mukaiset tiedot siltä ajalta, jona on niitä soveltanut, kuitenkin vähintään kahdelta tilikaudelta.

6 luku

Voimaantulo

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 25 päivänä maaliskuuta 1999 annettu päätös siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Vanhempi hallitussihteeri
Jarkko Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.