536/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä tammikuuta 2002 maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (31/2002) 39 ja 40 § sekä

lisätään asetukseen uusi 40 a § ja 63 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

39 §
Maanhankinnan hyväksyttävät kustannukset

Tukikelpoiseen vastikkeeseen luetaan:

1) laina, jonka hakija on luovutuskirjassa sitoutunut maksamaan pois tai ottanut vastattavakseen ja joka on myönnetty rahoituslain, maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994), maaseutuelinkeinolain (1295/1990), maatilalain (188/1977) tai muun maaseutuelinkeinolain 59 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun lainsäädännön nojalla taikka vastaava valtion myyntihintasaaminen, joka on syntynyt edellä tarkoitetun lainsäädännön tai maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) nojalla;

2) muu luotto, joka kohdistuu hankittavaan tilaan ja jonka hakija on luovutuskirjassa sitoutunut maksamaan pois tai ottanut vastattavakseen;

3) rahana myyjälle tai myyjän määräämille maksettava kauppahinta tai sen osa.

Ne 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut lainat ja myyntihintasaamiset, joita eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen (808/2000) 18 §:n nojalla ei voida siirtää hakijan vastattavaksi, on maksettava viimeis- tään tässä luvussa tarkoitettua lainaa nostettaessa. Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista lainoista on lainaa nostettaessa esitettävä tositteet siten, kuin edellä mainitussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.

40 §
Maanhankinnan enimmäiskustannukset

Tukea voidaan myöntää vain sellaiseen maanhankintaan, jossa pellon tai metsämaan hinta maatilataloudellisiin tarkoituksiin käytettynä ei ylitä paikkakunnan käypää hintaa. Tällöin on otettava huomioon hankinnan kohteena olevan maa-alueen sijainti, koko, maan laatu, ojitus, etäisyys talouskeskuksesta ja muut niihin verrattavat alueen tuotannolliseen hyötyyn vaikuttavat seikat sekä rakennettua maata hankittaessa rakennusten sijainti, koko ja kunto. Hakijan on esitettävä hankittavasta metsämaasta tehty ajantasainen metsäsuunnitelma tai muu luotettava arvio maapohjan ja puuston arvosta metsätaloudellisiin tarkoituksiin käytettynä.

Jos alue tai kiinteistö hankitaan muuhun kuin maatilataloudelliseen tarkoitukseen, alueen ja sillä mahdollisesti olevien rakennusten käypä hinta on arvioitava siinä käyttötarkoituksessa, johon ne hankitaan.

40 a §
Maatalousmaan lainoituskelpoinen enimmäishinta

Huolimatta siitä, että maatalousmaasta maksettava vastike täyttää 39 ja 40 §:ssä säädetyt edellytykset, lainoituskelpoiseksi hankintahinnaksi ei lueta sitä osaa hankintahinnasta, joka ylittää seuraavat enimmäishinnat:

Työvoima- ja elinkeinokeskus Lainoituskelpoinen enimmäishinta euroa/ha
Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi 6 000
Häme, Kaakkois-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa 5 000
Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo 3 500
Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi 2 500

Jos samalla kaupalla hankittava alue sijaitsee kahden tai useamman työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella, lainoituskelpoinen enimmäishinta ratkaistaan sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen perusteella, jonka alueella pääosa hankittavasta alueesta sijaitsee.

Lainaa ei saa myöntää siltä osin, kuin hankintahinta ylittää lainoituskelpoisen kauppahinnan.

63 §
Voimaantulo

Tukea ensiasteen jalostusta ja markkinointia koskevaan investointiin voidaan 35 §:n 5 momentin estämättä myöntää, jos tukea koskeva hakemus on tullut työvoima- ja elinkeinokeskuksessa vireille vuonna 2000, tukea ei ole myönnetty investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston päätöksen (883/1995) nojalla eikä tukea voida myöntää investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston asetuksen (1201/2001) nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.