511/2002

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 46 ja 48 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 46 §:n 1 momentti ja 48 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 781/2001, seuraavasti:

46 §
Henkilö- ja pakettiauton pakokaasupäästöt

1. M1- ja N1- luokan ajoneuvon sekä muulla kuin maa- tai nestekaasulla toimivalla ottomoottorilla varustetun muun auton tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneuvoluokalle on voimassa muutettuna neuvoston direktiiveillä 74/290/ETY, 83/351/ETY, 88/76/ETY, 88/436/ETY, 89/458/ETY, 91/441/ETY ja 93/59/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 94/12/EY, 96/69/EY, 98/69/EY, 2001/1/EY ja 2001/100/EY sekä komission direktiiveillä 77/102/ETY, 78/665/ETY, 89/491/ETY, 96/44/EY, 98/77/EY ja 1999/102/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 49 tai n:o 83 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.


48 §
Raskaiden diesel- ja ottomoottorien pakokaasupäästöt

3. Jos auton alustalle rakennetun työkoneen moottori ei ole tyyppihyväksytty 1 momentin mukaisesti, moottorin tulee olla EY-hyväksytty liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/63/EY.1. Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2002 jäljempänä säädetyin poikkeuksin.

2. Henkilö- ja pakettiauton pakokaasupäästöjä koskeva 46 § tulee voimaan seuraavasti ja siinä mainitussa direktiivissä 2001/100/EY tarkoitettu tyyppi VI-testi suoritetaan:

a) uusille ottomoottorilla varustetuille bensiiniä polttoaineena käyttäville M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyypeille lukuun ottamatta useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja ajoneuvotyyppejä sekä ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, 1 päivästä tammikuuta 2002;

b) uusille ottomoottorilla varustetuille bensiiniä polttoaineena käyttäville ajoneuvotyypeille, jotka ovat;

i) N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvoja,

ii) useammalle kuin kuudelle matkustajalle suunniteltuja M1-luokan ajoneuvoja, ja

iii) M1-luokan ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, kuitenkin enintään 3 500 kg,

1 päivästä tammikuuta 2003.

3. Henkilö- ja pakettiauton pakokaasupäästöjä koskevassa 46 §:ssä mainitun direktiivin 98/69/EY mukaisia vaatimuksia sovelletaan kuitenkin seuraavasti:

a) direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan taulukon A rivillä vahvistettuja raja-arvoja (EURO 3) 1 päivästä tammikuuta 2000 uusiin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin, 1 päivästä tammikuuta 2001 kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja uusiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, ja 1 päivästä tammikuuta 2002 kaikkiin sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin, joiden tyyppihyväksyntävaatimukset tulevat edellä sanotun mukaisesti voimaan vuonna 2001;

b) direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan taulukon B rivillä vahvistettuja raja-arvoja (EURO 4) 1 päivästä tammikuuta 2005 uusiin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin, 1 päivästä tammikuuta 2006 kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja uusiin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä 1 päivästä tammikuuta 2007 kaikkiin sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin, joiden tyyppihyväksyntävaatimukset tulevat edellä sanotun mukaisesti voimaan vuonna 2006;

c) direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan taulukon A rivillä vahvistettuja raja-arvoja 1 päivästä tammikuuta 2001 sellaisiin ensi kertaa käyttöön otettaviin direktiivissä 96/69/EY tarkoitettuihin M1-luokan ja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoihin lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä 1 päivästä tammikuuta 2002 ensi kertaa käyttöön otettaviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvoihin ja ajoneuvoihin, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle ja joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg;

d) dieselmoottorilla varustetut kokonaismassaltaan yli 2 000 kg:n M1-luokan ajoneuvot, joissa on istuimia kuljettajan lisäksi useammalle kuin viidelle matkustajalle tai jotka ovat maastoajoneuvoja, rinnastetaan a kohtaa sovellettaessa N1-luokan ajoneuvoihin.

4. Henkilö- ja pakettiauton pakokaasupäästöjä koskevassa 46 §:n 1 momentissa mainituissa direktiiveissä 1999/102/EY ja 2001/1/EY tarkoitettu sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa, on asennettava:

a) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä tammikuuta 2000;

b) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin a kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2001;

c) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, 1 päivästä tammikuuta 2001;

d) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin c kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2002;

e) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä tammikuuta 2003;

f) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin e kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2004;

g) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, 1 päivästä tammikuuta 2006;

h) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin ottomoottorilla varustettuihin g kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2007;

i) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, paitsi

― ajoneuvotyyppeihin, jotka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien,

― ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, 1 päivästä tammikuuta 2003;

j) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin dieselmoottorilla varustettuihin i kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2004;

k) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joita i kohta ei koske, lukuun ottamatta M1-luokan dieselmoottoriajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä tammikuuta 2005;

l) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin k kohdassa tarkoitettuihin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2006;

m) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin N1-luokan II- ja III-alaluokan sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg, 1 päivästä tammikuuta 2006;

n) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin m kohdassa tarkoitettuihin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Komission direktiivi 2001/63/EY (32001L0063); EYVL N:o L 227, 23.8.2001, s. 41, euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/100/EY (32001L0100); EYVL N:o L 16, 18.1.2002, s. 32

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.