463/2002

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta annetun asetuksen (1256/1992) 68 ja 68 a §, sellaisena kuin niistä on 68 a § asetuksessa 773/1994, sekä

lisätään asetukseen uusi 222 a ja 222 b § seuraavasti:

68 §
Tuulilasi ja muut ikkunat

1. Auton tuulilasin tulee olla kerroslasia.

2. Tuulilasin ja muiden ikkunoiden on oltava turvalasia tai muuta sellaista ainetta, että leikkaavien särmien syntyminen lasin särkyessä jää mahdollisimman vähäiseksi. Tuulilasin ja muiden ikkunoiden tulee vastata turvalaseista ja lasimateriaaleista moottoriajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa annetun neuvoston direktiivin 92/22/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2001/92/EY, tai E-säännön n:o 43 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittujen direktiivien vaatimuksia.

68 a §
Lämmityslaite

1. M- ja N-luokan ajoneuvojoissa tulee matkustajatilaa varten olla lämmityslaite, joka vastaa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista, neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 78/548/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/56/EY vaatimuksia.

2. Auton polttolämmittimen tulee vastata 1 momentissa tarkoitetun direktiivin vaatimuksia.

222 a §
Ikkunat

Ikkunoiden on oltava turvalasia tai muuta sellaista ainetta, että leikkaavien särmien syntyminen lasin särkyessä jää mahdollisimman vähäiseksi. Ikkunoiden tulee vastata 68 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.

222 b §
Lämmityslaite

Jos perävaunussa on lämmityslaite, sen tulee vastata 68 a §:ssä mainitun direktiivin vaatimuksia.


1. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2002 jäljempänä säädetyin poikkeuksin.

2. Tuulilaseja ja muita ikkunoita koskevat 68 ja 222 a § tulevat voimaan seuraavasti ja niissä mainitun direktiivin 2001/92/EY vaatimuksia sovelletaan:

a) ajoneuvoon, joka kansallisesti tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai EY-tyyppihyväksytään 1 päivänä lokakuuta 2002 tai sen jälkeen; sekä

b) erillisenä yksikkönä olevaan tuulilasiin ja muuhun ikkunaan, joka EY-tyyppihyväksytään tai kansallisesti tyyppikatsastetaan a kohdassa tarkoitettuun ajoneuvoon käytettäväksi ja otetaan käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 2003 tai sen jälkeen.

3. Tuulilaseja ja muita ikkunoita koskevien 68 ja 222 a §:n estämättä saa muita kuin edellä 2 momentin a kohdassa tarkoitettuja ajoneuvoja ja niihin varaosiksi tarkoitettuja tuulilaseja ja muita ikkunoita ottaa käyttöön sekä myös myöntää näille tuulilaseille ja ikkunoille direktiivin 92/22/ETY mukaisia tyyppihyväksyntöjä, jos ne täyttävät tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

4. Lämmityslaitteita koskevat 68 a ja 222 b § tulevat voimaan seuraavasti ja niissä mainitun direktiivin 2001/56/EY vaatimuksia sovelletaan:

a) ajoneuvoon, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai EY-tyyppihyväksytään 9 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen;

b) muuhun kuin pelkästään hukkalämmöllä toimivalla, vettä siirtovälineenä käyttävällä lämmityslaitteella varustettuun ajoneuvoon, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 9 päivänä toukokuuta 2005 tai sen jälkeen; sekä

c) erillisenä yksikkönä olevaan polttolämmittimeen, joka kansallisesti tyyppihyväksytään tai EY-tyyppihyväksytään 9 päivänä toukokuuta 2004 ja sen jälkeen sekä erillisenä yksikkönä olevaan polttolämmittimeen, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 9 päivänä toukokuuta 2005 tai sen jälkeen.

5. Lämmityslaitteita koskevien 68 a ja 222 b §:n estämättä saa muita kuin edellä 4 momentissa tarkoitettuja ajoneuvoja ottaa käyttöön, jos ne täyttävät tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY (32001L0056); EYVL N:o L 292, 9.11.2001, s. 21, komission direktiivi 2001/92/EY (32001L0092); EYVL N:o L 291, 8.11.2001, s. 24

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.