457/2002

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hampunsiementen maahantuonnista eräissä tapauksissa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan täytäntöönpantaessa kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 245/2001 muuttamisesta annettua komission asetusta (EY) N:o 1093/2001, jäljempänä komission asetus, siltä osin kuin se koskee muuhun kuin kylvämiseen tarkoitettujen hampunsiementen maahantuontia.

2 §
Toimivaltainen viranomainen sekä valvonta

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja komission asetuksen 1 artiklan mukaisesta valvonnasta huolehtivat maa- ja metsätalousministeriö, tulliviranomaiset sekä kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle tämän asetuksen soveltamisesta sekä kansallisista säännöistä komission asetuksen 1 artiklan mukaisesti.

3 §
Hyväksytty tuoja ja rekisteröinti

Hyväksytyllä tuojalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä ja yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka pakkaa, markkinoi, tuo maahan tai vie maasta hampunsiemeniä ja joka on merkitty maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämään maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain (1515/1994) 1 ja 4 §:n mukaiseen valtakunnalliseen rekisteriin.

Rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on, että:

1) maahantuoja nauttii yleistä luottamusta;

2) maahantuoja on merkitty kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin taikka hakija esittää yksilöintiä koskevan muun selvityksen; ja

3) maahantuojalla ei ole maksettavaksi erääntyneitä maahantuontiin liittyviä veroja tai maksuja.

Maa- ja metsätalousministeriön on hankittava lausunto oikeusrekisterikeskukselta 2 momentin 1 kohdan ja tullihallitukselta 2 momentin 3 kohdan osalta ennen kuin tuoja voidaan merkitä rekisteriin.

4 §
Maahantuontitodistus

Maahantuonnin edellytyksenä on, että hyväksytyllä tuojalla on voimassaoleva maahantuontitodistus, jonka myöntää maa- ja metsätalousministeriö. Jokaiselle hampunsiemenerälle on haettava erillinen maahantuontitodistus. Todistusta haettaessa on käytettävä komission asetuksen liitteessä määriteltyä lomaketta. Lomakkeesta on täytettävä vähintään kohdat 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 sekä myyjän nimi kohtaan 6.

Maahantuontitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on myös, että tuoja on merkitty 3 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin. Maahantuontitodistus on voimassa enintään 12 kuukautta todistuksen myöntämispäivästä lukien.

5 §
Maahantuontitodistuksen muut ehdot

Maahantuontitodistus voidaan myöntää, jos hyväksytty tuoja sitoutuu toimittamaan maa- ja metsätalousministeriölle 12 kuukauden määräajassa maahantuontitodistuksen myöntämisestä kirjallisen todistuksen, jonka mukaan jokin seuraavista toimista on tehty:

1) käsittely, joka estää siementen käytön kylvämiseen; tai

2) sekoittaminen muiden kuin hampunsiementen kanssa rehuna käytettäväksi seokseksi, jossa hampunsiementen osuus kaikista siemenistä on enintään 15 prosenttia ja tietyissä poikkeustapauksissa hyväksytyn tuojan perustellusta pyynnöstä enintään 25 prosenttia; tai

3) jälleenvienti kolmanteen maahan.

Jos osalle tuoduista hampunsiemenistä ei ole tehty 1 momentin mukaisia toimia 12 kuukauden määräajassa maahantuontitodistuksen myöntämisestä, maa- ja metsätalousministeriö voi hyväksytyn tuojan perustellusta pyynnöstä pidentää 1 momentissa mainittua määräaikaa yhdellä tai kahdella kuuden kuukauden pituisella jaksolla. Tällöin maa- ja metsätalousministeriö tekee määräajan pidennystä koskevan merkinnän maahantuontitodistukseen.

6 §
Tulliviranomaisen valvontatehtävät

Hyväksytyn tuojan on esittäessään Suomeen tuotavan hampunsiemenerän tulliselvitettäväksi samalla esitettävä voimassa oleva kyseistä siemenerää koskeva maahantuontitodistus tulliviranomaiselle.

Kun hampunsiemenerälle osoitetaan tulliselvitysmuoto, tulliviranomainen tekee erää vastaavan merkinnän maahantuontitodistukseen.

7 §
Hyväksytyn tuojan todistus

Hyväksytyn tuojan, joka on toteuttanut jonkin 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimen, on laadittava eräkohtainen todistus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

1) hyväksytyn tuojan nimi, täydellinen osoite, jäsenvaltio ja allekirjoitus;

2) kuvaus toteutetusta 5 §:n 1 momentin mukaisesta toimesta sekä toimen toteuttamispäivä; ja

3) toimen kohteena olleiden hampunsiementen määrä kilogrammoina ilmaistuna.

Todistus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle 5 §:ssä tarkoitettujen määräaikojen puitteissa.

Maa- ja metsätalousministeriön on hankittava kasvintuotannon tarkastuskeskukselta lausunto kirjallisesta todistuksesta. Lausunnon kohteena on arvio siitä, että hyväksytyn tuojan 5 §:n 1 momentin mukainen toimi on ollut riittävä.

8 §
Maahantuontitodistuksen ja luvan peruuttaminen

Jos hyväksytyn tuojan epäillään syyllistyneen rikoslain (39/1889) 50 luvun mukaiseen rikokseen tai huumausainelain (1289/1993) mukaiseen rikkomukseen, maa- ja metsätalousministeriö peruuttaa väliaikaisesti tuojan maahantuontitodistukset tai tuontiluvan.

Jos hyväksytyn tuojan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen joko rikoslain 50 luvun mukaiseen rikokseen tai huumausainelain mukaiseen rikkomukseen, maa- ja metsätalousministeriö peruuttaa maahantuontitodistukset lopullisesti ja hyväksytty tuoja poistetaan 3 §:ssä mainitusta rekisteristä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi myös väliaikaisesti peruuttaa hyväksytyn tuojan maahantuontitodistukset tai tuontiluvan, jos tuoja ei ole noudattanut 5 §:n mukaisia määräaikoja tai on luovuttanut vääriä tai puutteellisia tietoja.

Hyväksytyn tuojan on palautettava peruutettu maahantuontitodistus maa- ja metsätalousministeriölle seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hyväksytty tuoja on saanut peruutuspäätöksestä tiedon.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Juha Ylä-Autio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.