390/2002

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2002

Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion oikeusaputoimistoista 5 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (258/2002) 15 §:n nojalla:

1 §

Oikeusaputoimistossa voi valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 3 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi olla oikeusneuvojan virkoja sekä muita virkoja ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Oikeusneuvojan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Tässä pykälässä mainitun henkilökunnan nimittää tai ottaa johtava julkinen oikeusavustaja.

2 §

Johtavan julkisen oikeusavustajan tehtävänä on erityisesti:

1) huolehtia oikeusaputoimiston toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) valvoa, että soveltamiskäytäntö oikeusapupäätöksissä on yhdenmukainen;

3) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan julkisille oikeusavustajille;

4) antaa oikeusaputoimen johtajalle lausunto oikeusaputoimistonsa sivuvastaanotoista;

5) antaa oikeusaputoimen johtajalle lausunto julkisen oikeusavustajan nimitysasiassa; sekä

6) ratkaista ne oikeusaputoimiston hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty toisten ratkaistaviksi.

Johtava julkinen oikeusavustaja voi määrätä jonkun oikeusaputoimiston virkamiehistä toimimaan hallintosihteerinä.

Hallintosihteerin tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Lisäksi johtava julkinen oikeusavustaja voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan asian tai asiaryhmän hallintosihteerinä toimivan virkamiehen ratkaistavaksi. Ensimmäisen momentin kohdissa 1―5 mainittuja asioita ei kuitenkaan saa siirtää.

3 §

Oikeusaputoimen johtajan tehtävänä on erityisesti:

1) käydä vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön ja alueensa muiden oikeusaputoimistojen kuin johtamansa oikeusaputoimiston kanssa ja huolehtia alueensa tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) tehdä oikeusministeriölle esitys alueensa oikeusaputoimistojen sivuvastaanotoista asianomaisia kuntia ja oikeusaputoimistoja kuultuaan; sekä

3) antaa oikeusministeriölle lausunto johtavan julkisen oikeusavustajan ja julkisen oikeusavustajan nimitysasiassa.

4 §

Oikeusaputoimistossa on johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat johtava julkinen oikeusavustaja puheenjohtajana ja kaikkien henkilöstöryhmien edustajat siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Työjärjestyksessä määrätään johtoryhmän jäsenten valitsemisesta ja toimikaudesta.

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys oikeusaputoimiston työjärjestykseksi;

2) esitys oikeusaputoimiston tulostavoitteiksi;

3) esitys oikeusaputoimiston talousarvioksi;

4) johtavan julkisen oikeusavustajan lausuntoluonnos sivuvastaanotoiksi; sekä

5) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat.

5 §

Oikeusaputoimen johtajalle myöntää virkavapauden oikeusministeriö.

Johtavalle julkiselle oikeusavustajalle myöntää virkavapauden oikeusaputoimen johtaja enintään vuodeksi. Yli vuoden kestävän virkavapauden johtavalle julkiselle oikeusavustajalle myöntää oikeusministeriö.

Julkiselle oikeusavustajalle myöntää virkavapauden johtava julkinen oikeusavustaja enintään vuodeksi. Yli vuoden kestävän virkavapauden julkiselle oikeusavustajalle myöntää oikeusministeriö. Muille oikeusaputoimiston virkamiehille myöntää virkavapauden johtava julkinen oikeusavustaja.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä virkavapauden ajaksi päättää sama viranomainen, joka on myöntänyt virkavapauden.

6 §

Oikeusministeriö voi määrätä kullekin oikeusaputoimen johtajalle sijaisen hänen toimialueensa johtavista julkisista oikeusavustajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Johtavan julkisen oikeusavustajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa työjärjestyksessä määrätty julkinen oikeusavustaja.

7 §

Avoinna olevan viran hoitamiseksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä päättää sama viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

8 §

Oikeusaputoimiston on toimitettava työjärjestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle ja alueensa oikeusaputoimen johtajalle.

9 §

Johtavan yleisen oikeusavustajan virkanimike muutetaan johtavaksi julkiseksi oikeusavustajaksi ja yleisen oikeusavustajan virkanimike julkiseksi oikeusavustajaksi.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2002

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.