376/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä tammikuuta 2002 maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnetyn tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (31/2002) 7 §:n 1 momentti ja 58 § seuraavasti:

7 §
Lypsykarjatalous

Tukea voidaan myöntää 5 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun lypsykarjatalouden rakentamisinvestointiin, jos maatilalle, jota hakemus koskee, on tukea myönnettäessä vahvistettu Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (355/1995) 4 §:ssä tarkoitetuksi maidon viitemääräksi vähintään määrä, joka vastaa maatilalla investoinnin toteuttamisen jälkeen olevien eläinpaikkojen perusteella laskettuna 7 200 litraa lypsylehmäpaikkaa kohden. Jos maatilalla on investoinnin jälkeen edellä säädettyä enemmän eläinpaikkoja, tukea voidaan myöntää vain sille osalle hyväksyttävistä rakentamiskustannuksista, joka vastaa viitemäärän mukaisen enimmäiseläinpaikkamäärän osuutta maatilan lypsylehmäpaikoista.


58 §
Avustuksena myönnettävä tuki

Avustusta ei saa myöntää, jos se olisi vähemmän kuin 840 euroa. Investointeihin, joista säädetään 26-29 sekä 31 §:ssä ja 36 §:n 1 momentin 2 kohdassa sekä 3 luvussa, voidaan kuitenkin myöntää edellä sanottua pienempiäkin avustuksia, ei kuitenkaan alle 500 euron avustuksia. Jos kysymys on lammastalouden elollisen tai elottoman irtaimiston tai jalostusnaudan hankinnasta, edellä mainittuja avustuksen vähimmäismääriä ei sovelleta.

Avustusta voidaan myöntää enintään 150 000 euroa. Investointeihin, joista säädetään 26-27 §:ssä, edellä mainittua avustuksen enimmäismäärää ei sovelleta.

Jos 2 tai 7 luvussa tarkoitetun investoinnin hyväksyttävä kokonaiskustannus on alle 5 000 euroa, ei asianomaista investointia koskevaan tukimuotoon mahdollisesti liittyvää lainamuotoisen tuen osuutta saa myöntää.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2002.

Tämän asetuksen 7 §:n 1 momenttia sovelletaan niihin hakemuksiin, jotka tulevat vireille 1 päivänä kesäkuuta 2002 tai sen jälkeen.

Tämän asetuksen 58 §:n 2 momenttia sovelletaan niihin hakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Ylitarkastaja
Esko Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.