358/2002

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2002 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Vuonna 2002 annettava uusi luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumus

Uuden luonnonhaittakorvaussitoumuksen voi antaa vuoden 2002 pinta-alaan perustuvien tukien hakuaikana. Sitoutuminen tehdään täyttämällä vuotta 2002 koskevan maa- ja metsätalousministeriön hakulomakkeen numero 101B asianomainen kohta.

Uuden maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen voi antaa vuoden 2002 pinta-alaan perustuvien tukien hakuaikana. Sitoutuminen tehdään täyttämällä vuotta 2002 koskeva maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 111. Kyseinen lomake on toimitettava 5 §:ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella viimeistään 17 päivä kesäkuuta 2002.

Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2419/2001 12 artiklassa tarkoitettu ilmeinen virhe ja hakemuksen sisäinen ristiriita, voidaan myös 17 päivän kesäkuuta 2002 jälkeen toimitettu lomake numero 111 ja sitoutuminen luonnonhaittakorvaukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä.

Uutta sitoumusta ei voida antaa, jos viljelijällä on voimassa oleva vuonna 2000 tai 2001 annettu luonnonhaittakorvausta tai maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus, ellei kyseessä ole luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 46 §:n 2 momentissa tarkoitettu tilanne. Jos viljelijä antaa uuden maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen ja viljelijä on täyttänyt päättyvään sitoumukseen sisältyviä määräpäivään mennessä tehtäviä velvoitteita, esimerkiksi koulutuspäivien käyminen, ei näitä tarvitse suorittaa uudelleen.

2 §
Sitoumuksen jatkaminen

Jos vuonna 2000 tai 2001 luonnonhaittakorvaukseen tai ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka tai jonka ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2001, hakee vuoden 2002 tukihakemuslomakkeella kyseistä tukea viimeistään 25 päivänä kesäkuuta 2002, sitoumuksen ei katsota rauenneen edeltävässä vuodenvaihteessa, vaan sen voimassaolo jatkuu. Jos tukea haetaan 31 päivän toukokuuta 2002 jälkeen, myöhästyminen aiheuttaa siitä erikseen säädetyt seuraamukset vuoden 2002 maksettavaan tukeen.

3 §
Uusia alueita sitoumukseen

Viljelijä voi hakea peltoa koskevia peruslohkoja luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen tukikelpoiseksi vuonna 2002. Alueen voi ilmoittaa tukikelpoiseksi viimeistään 17 päivänä kesäkuuta 2002 edellyttäen, että se on viljelykelpoista peltoa 1 päivänä kesäkuuta 2002. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua lomaketta.

4 §
Sitoumuksen siirto

Jos tilalla, jonka viljelijä tai ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2001, siirretään koko tilan hallinta vuonna 2002 ennen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä tilan uudelle haltijalle, joka täyttää tuen saajalle säädetyt edellytykset, voidaan tilalla aiemmin ollut kyseessä oleva sitoumus siirtää uudelle haltijalle. Uusi haltija voi vaihtoehtoisesti antaa vuonna 2002 uuden sitoumuksen.

5 §
Tukihakemus ja sen liitteet

Tukihakemus on tehtävä vuotta 2002 koskevilla maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102B tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta numero 102A. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Jos vuoden 2001 jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava vuotta 2002 koskeva maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomake numero 102C tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden lisäksi tukihakemusta tehtäessä on käytettävä ohjelmakauden 1995―1999 mukaista luonnonhaittakorvausta haettaessa maa- ja metsätalousministeriön lomaketta numero 157 ja ohjelmakauden 1995―1999 mukaista maatalouden ympäristötuen perustukea haettaessa maa- ja metsätalousministeriön lomaketta numero 158.

6 §
Tukihakemuksen toimittaminen

Hakemus liitteineen luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen saamiseksi on toimitettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002 sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut tukihakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos lähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

7 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (155/2000) 3, 3 a―3 e, 4―5, 7, 9―12 ja 14 §:ssä säädetään. Lisäksi sovelletaan, mitä peltokasvien tuen hakemisesta, eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta ja eräiden muiden tukien hakemisesta ja pinta-alojen ilmoittamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (202/2002) 6 §:ssä säädetään.

8 §
Erityistukisopimusten haku vuonna 2002

Kaikkia maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksia, jäljempänä erityistukisopimuksia, voidaan hakea vuonna 2002. Erityistukisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion määrärahojen puitteissa.

Jos viljelijällä on maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) nojalla tehty 1 päivänä kesäkuuta 2002 voimassa oleva erityistukisopimus, viljelijä voi hakea sen tilalle korvaavaa luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista uutta erityistukisopimusta. Samassa yhteydessä voidaan hakea uuteen erityistukisopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita edellyttäen, että ne täyttävät säädetyt edellytykset. Sopimusta säätösalaojituksesta, säätökastelusta, kuivatusvesien kierrätyksestä ja kalkkisuodinojituksesta ei voida kuitenkaan hakea vastaavan aiemman sopimuksen tilalle.

9 §
Sopimuksen jatkaminen

Jos vuonna 2000 tai 2001 erityistukisopimuksen aloittanut viljelijä, joka tai jonka ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2001, hakee vuoden 2002 tukihakemuslomakkeella kyseisen erityistuen maksatusta viimeistään 25 päivänä kesäkuuta 2002, erityistukisopimuksen ei katsota rauenneen edeltävässä vuodenvaihteessa, vaan sen voimassaolo jatkuu. Jos erityistuen maksatusta haetaan 31 päivän toukokuuta 2002 jälkeen, myöhästyminen aiheuttaa siitä erikseen säädetyt seuraamukset vuoden 2002 maksettavaan erityistukeen. Jos kyseessä on lannan käytön tehostamista koskeva sopimus, vastaavat päivämäärät ovat 31 päivä lokakuuta 2002 ja 25 päivä marraskuuta 2002.

10 §
Uusia alueita luonnonmukaista tuotantoa koskevaan erityistukisopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2000 tai 2001 alkaneisiin luonnonmukaista tuotantoa koskeviin erityistukisopimuksiin voi hakea vuonna 2002 uusia peltoalueita. Uusi korvaava kyseinen sopimus on tehtävä, jos sopimukseen haettu pinta-ala on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta. Uusien alueiden osalta siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

11 §
Erityistukisopimusten hakuaika

Maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva hakemus ja lisäalueiden hakeminen 10 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen on toimitettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002 sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jonka alueella hakemuksen kohteena oleva alue tai pääosa siitä sijaitsee. Tässä tarkoitetut hakemukset on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön kutakin erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2002 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla.

12 §
Sopimuskaudet vuonna 2002 alkavissa sopimuksissa

Luonnonmukaisesta tuotannosta, alkuperäisrotujen kasvattamisesta ja alkuperäiskasvien viljelystä tehtävän erityistukisopimuksen sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2002. Suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta, kosteikon ja laskeutusaltaan perustamisesta ja hoidosta, lannan käytön tehostamisesta, perinnebiotooppien hoidosta, luonnon monimuotoisuuden edistämisestä sekä maiseman kehittämisestä ja hoidosta tehtävien sopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2002 tai 1 päivänä lokakuuta 2002. Pohjavesialueiden peltoviljelystä tehtävän erityistukisopimuksen, säätösalaojituksesta, säätökastelusta ja kuivatusvesien kierrätyksestä tehtävän sopimuksen sekä peltojen tehostetusta kalkituksesta ja kalkkisuodinojituksesta tehtävän sopimuksen sopimuskausi alkaa 1 päivänä lokakuuta 2002.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.