356/2002

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 1 momentin 7 kohta, 78 §:n 1 momentti, 82 §:n 2 momentti, 85 §:n 3 momentti sekä 88 ja 90 §,

sellaisina kuin niistä ovat 82 §:n 2 momentti asetuksessa 855/2000 ja 88 § osaksi mainitussa asetuksessa 945/2000, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 93/2002, uusi 3 a kohta ja 78 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), jäljempänä rahoituslaki,

1) 8 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen suunnitelmien laatimiseen sekä ohjelmien toteuttamiseen;

2) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin ja 2 kohdassa tarkoitettuun nuorten viljelijöiden aloitustukeen;

3) 10 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitettujen tukijärjestelmien toteuttamiseen;

4) 10 §:n 3 momentissa tarkoitettujen yhteisöaloiteohjelman mukaisten yrityshankkeiden toteuttamiseen;

5) 13 §:ssä tarkoitettujen yleisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen;

6) 16 §:ssä tarkoitettujen kansallisesti rahoitettavien tukien toteuttamiseen;

7) 21 §:ssä tarkoitettuun kiinteistön hankintaan ja 22 §:ssä tarkoitettuun asuntorahoitukseen; sekä

8) 32 §:ssä tarkoitettuun valtiontakaukseen.

Vesivarahankkeisiin tätä asetusta sovelletaan siltä osin kuin tukea ei voida myöntää yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain (56/1980) tai vesivarahankkeiden tukemisesta erikseen säädetyn valtioneuvoston asetuksen nojalla. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin, jos kysymys on maaseutualueella toteutettavasta kiinteistökohtaisesta, kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä vesihuoltohankkeesta, vähäisestä yhdyskunnan vesihuoltohankkeesta taikka INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmaa toteutettaessa rajan ylittävää yhteistoimintaa hyödyttävästä vesihuoltohankkeesta.


2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3 a) INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmalla rakennerahastojen yleisasetuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteisöaloiteohjelmaa;


7) julkisella rahoituksella 5 ja 6 kohdassa tarkoitettua rahoitusta sekä kunnan, muiden julkisyhteisöjen ja julkisten yhtiöiden myöntämää rahoitusta; julkiseksi yhtiöksi katsotaan yhtiö, jossa valtiolla, kunnalla tai muulla julkisyhteisöllä yksin tai yhdessä on määräysvalta;


78 §
Tuen hakeminen

Yrityksille myönnettävää tukea ja asuntolainaan liittyvää tukea koskeva hakemus on toimitettava sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella yritys sijaitsee. Asuntotilalainaa koskeva tukihakemus jätetään sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella asuntotilan asuinrakennus sijaitsee. Kehittämishanketta koskeva hakemus on jätettävä sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella kehittämishanke on tarkoitus pääosin toteuttaa. Valtakunnallista kehittämishanketta, tutkimushanketta ja eräitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella määrättäviä INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmaa koskevia kehittämishankkeita koskeva hakemus on jätettävä maa- ja metsätalousministeriölle.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettävissä tapauksissa työvoima- ja elinkeinokeskus saa siirtää sille jätettävän INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmaa koskevan hakemuksen toisen työvoima- ja elinkeinokeskuksen ratkaistavaksi tai hakemuksen saa jättää muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Jos yhteisön rahoitusosuuden myöntää maakunnan liitto, hakemuksen jättämiseen on lisäksi sovellettava, mitä rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999) tai sen nojalla säädetään.


82 §
Tuen myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää tuen 65 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tutkimuksiin, 53 §:ssä tarkoitettuihin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin sekä 65 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin maaseudun tutkimushankkeisiin. Tukea valtakunnallisiin hankkeisiin ei saa myöntää ennen kuin 100 §:ssä tarkoitetulta maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä on saatu asiasta lausunto. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö myöntää INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmasta rahoitettavan tuen, jota haetaan ministeriöltä. Sekä työvoima- ja elinkeinokeskus että maa- ja metsätalousministeriö voivat myöntää tukea 58 §:ssä tarkoitettuihin kustannuksiin.


85 §
Maksatuksen hakuaika

Avustusta voidaan maksaa enintään kaksi vuotta 2 §:n 1 momentin 1, 3 ja 3 a kohdassa tarkoitetun ohjelman voimassaoloajan päättymisestä. Mainitun momentin 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman voimassa olon päätyttyä sen mukaista osarahoitettavaa tukea ei voida maksaa, ellei yhteisön lainsäädännössä erikseen toisin säädetä.


88 §
Yritystoimintaan myönnetyn rakentamisavustuksen maksaminen

Rakennusinvestointiin myönnetty tuki maksetaan enintään viidessä erässä. Kansallisista varoista myönnetyn avustuksen erän maksamisen edellytyksenä on, että rakennuksen valmiusaste vastaa maksettavan erän ja aikaisemmin maksettujen erien yhteenlaskettua osuutta avustuksesta. Yhteisön osarahoittamasta avustuksesta maksetaan enintään avustusprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustuksen ensimmäisen ja viimeisen erän suuruus on vähintään 20 prosenttia avustuksesta. Viimeinen erä maksetaan vasta, kun hakija on osoittanut rakennuksen valmistuneen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti kokonaan.

Maksatuksen hakijan on esitettävä todistus valmiudesta tai valmiusasteesta, jos sen osoittaminen on avustuksen maksamisen edellytyksenä tai jos työvoima- ja elinkeinokeskus sitä edellyttää. Todistuksen antaa viranomainen, josta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, tai muu työvoima- ja elinkeinokeskuksen tukipäätöksessä hyväksytty tarkastaja.

Osarahoitettuna myönnetyn avustuksen maksamista haettaessa on esitettävä tositteet toteutuneiden rakentamiskustannusten määrästä.

90 §
Kehittämishankkeeseen sisältyvän rakentamisavustuksen maksaminen

Rakennusinvestointiin myönnetty avustus maksetaan 89 §:stä poiketen mahdollinen ennakko mukaan lukien enintään viidessä erässä. Ennakkona voidaan maksaa enintään 20 prosenttia avustuksesta. Muuten avustuksesta maksetaan enintään avustusprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Tarvittaessa valmiusaste on osoitettava. Ennakkoa seuraavaa erää maksettaessa on vastaavalla tavalla osoitettava hyväksyttävien kustannusten syntyminen myös ennakon osalta. Viimeinen erä, joka on vähintään 20 prosenttia myönnetystä avustuksesta, maksetaan kuitenkin vasta, kun hakija on osoittanut rakennuksen valmistuneen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti kokonaan.

Mitä 88 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään, sovelletaan myös 1 momentissa tarkoitetun avustuksen maksamiseen.

Tukea ei saa maksaa siten, että ohjelmassa kyseiseen toimintalinjaan ohjattavaksi sovittu EY:n tukiosuus ylittyy ohjelmakaudella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Tämän asetuksen 88 ja 90 §:ää sovelletaan tukihakemuksiin, jotka tulevat vireille 1 päivänä kesäkuuta 2002 tai sen jälkeen.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.