339/2002

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (580/2000) 7, 14 ja 47 §,

muutetaan 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 6 a §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 2 momentti, 11 §, 12 §, 19 §, 21 §, 44 §, 45 § ja 70 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 2 momentti ja 44 § asetuksessa 1365/2001, 6 a §:n 2 momentti ja 12 § osittain asetuksessa 867/2001 sekä 70 §:n 1 momentti asetuksessa 331/2001 sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 44 a § ja 66 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, seuraavasti:

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, kansliapäällikkö, osastojen päälliköt, ministerien erityisavustajat ja yksi henkilöstön edustaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.


5 §
Turvallisuusasiain johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat sisäasiainministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä poliisiosaston, pelastusosaston ja ulkomaalaisosaston osastopäälliköt, rajavartiolaitoksen päällikkö, jäljempänä 26 §:ssä tarkoitettu hallitusneuvos sekä keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin päälliköt. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

6 §
Hallinnon ja aluekehityksen johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat alue- ja kuntaministeri puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö ja osastopäällikön ensimmäinen sijainen ja kuntaosaston osastopäällikkö. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministeriön viestintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

6 a §
Viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluvat alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö puheenjohtajana, poliisiosaston osastopäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä pelastusosaston osastopäällikkö, rajavartiolaitoksen päällikkö sekä puolustusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton edustajat. Ryhmän sihteerinä toimii viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö.

8 §
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokouksessa ministeriön osastopäälliköt käsittelevät kansliapäällikön johdolla kaikkia osastoja koskevia ajankohtaisia asioita.

9 §
Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmään kuuluvat alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallintopalveluyksikön päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä osaston hallinnosta vastaavien yksiköiden päälliköt tai osaston muu henkilöstöhallinnosta vastaava virkamies ja kolme henkilöstön edustajaa. Osastojen edustajista nimetään varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteerinä toimii alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallintopalveluyksikön tehtävään määräämä virkamies. Tehtävään nimetyllä tiedottajalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksessa.


11 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on alueiden ja hallinnon kehittämisosasto, kuntaosasto, poliisiosasto, pelastusosasto, ulkomaalaisosasto sekä rajavartio-osasto.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö sekä ministeriön viestintäyksikkö.

12 §
Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston tehtävät

Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) alueellista kehittämistä ja sitä tukevaa hallinnon kehittämistä;

2) aluehallinnon ja valtion paikallishallinnon yleistä kehittämistä;

3) aluekehitykseen liittyvien ohjelmien suunnittelua, yhteensovittamista ja toteuttamista;

4) alueellisen kehityksen seurantaa;

5) alueellisen kehityksen ottamista huomioon lainsäädännössä;

6) valtioiden rajat ylittävää alueiden välistä yhteistyötä;

7) aluekehitysviranomaisten toimintaa;

8) tavoite 1- ja 2 -ohjelmien hallintoviranomaistehtäviä ja kyseisistä ohjelmista sekä Interreg- ja Urban -yhteisöaloiteohjelmien ja muiden Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavien ohjelmien hallinnoinnista ministeriölle kuuluvia tehtäviä;

9) Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan uudistamista;

10) lääninhallintoa;

11) kihlakuntahallintoa ja kihlakunnanviraston yleishallintotehtäviä samoin kuin kihlakunnanvirastoa yleisesti tai kokonaisuutena;

12) rekisterihallintoa;

13) maakunta-, lääni- ja kihlakuntajakoa, aluejakoja aluepoliittisten toimenpiteiden kohdentamista varten sekä aluejaotusten yhteensovittamista;

14) sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä alue- ja paikallishallinnossa;

15) aluehallinnon tietohallintoyhteistyötä, valtionhallinnon ja kunnallishallinnon välistä sekä osastojen ja niiden toimialojen välistä tietohallinnon yhteistyötä ja ministeriön yleistä tietohallintoa;

16) ministeriön henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöhallintoa;

17) ministeriön yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita; sekä

18) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimintaa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua.

Kihlakuntahallintoa ja kihlakuntavirastoa koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä poliisiosaston ja oikeusministeriön sekä asianomaisilta osiltaan valtakunnansyyttäjäviraston kanssa.

Kansliapäällikön apuna ja johdolla osasto sovittaa yhteen Euroopan unioniin liittyviä asioita ministeriössä ja hallinnonalalla ja kehittää ministeriön säädösvalmistelua.

Osasto käsittelee myös ne muut ministeriön asiat, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille

19 §
Ministeriön talousyksikön tehtävät

Ministeriön talousyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja hallinnonalan strategiavalmistelua, tulossuunnittelua ja -ohjausta sekä taloussuunnittelua;

2) hallinnonalan toiminnasta ja taloudesta annettavia kertomuksia;

3) ministeriön tilivirastotehtäviä ja sisäisen valvonnan periaatteita;

4) Euroopan aluekehitysrahaston maksuviranomaistehtäviä sekä varojen käyttöä koskevia epäsäännönmukaisuuksia ja niistä raportointia; sekä

5) ministeriön toimitiloja.

21 §
Ministeriön viestintäyksikön tehtävät

Kansliapäällikön apuna ministeriön viestintäyksikkö johtaa ja kehittää ministeriön viestintää.

Ministeriön viestintäyksikkö:

1) avustaa ministeriön ylintä johtoa viestinnässä;

2) vastaa ministeriön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja verkkoviestinnästä;

3) vastaa ministeriön sidosryhmäviestinnästä;

4) vastaa ministeriön julkaisutoiminnan kehittämisestä; sekä

5) vastaa Suomen lippua ja vaakunaa koskevasta valistus- ja tiedotustoiminnasta.

44 §
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallinnon kehittämisyksikön päällikkö hyväksyy hallinnonalan tietohallinnon yhteisen määrärahan käyttämistä koskevan suunnitelman sen oltua käsiteltävänä ministeriön ja hallinnonalan tietohallintoasioita yhteensovittavassa ja ohjaavassa työryhmässä (TIHRY).

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston hallinnon kehittämisyksikön tietohallintotiimin vetäjä ratkaisee edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaiset ministeriön ja hallinnonalan yhteiset hankinnat sekä alueiden ja hallinnon kehittämisosastolle kuuluvien ja ministeriön oman tietoliikenneverkon keskitettyjen laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hankinnat.

Ministeriön talousyksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi ilman esittelyä ministeriön toimitiloja ja yhteistä irtaimistoa sekä ministeriön taloussäännössä määrättyjä tilivirastotehtäviä koskevat asiat.

44 a §
Ministeriön viestintäjohtaja

Ministeriön viestintäjohtaja päättää ministeriön julkaisusarjaan otettavista julkaisuista.

45 §
Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) enintään vaativuustasoon 5 kuuluvien ministeriön virkojen ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista sekä näiden virkojen siirtämistä ministeriössä;

2) ministeriön tietohallintoa, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistaviin; sekä

3) osaston toimialaan kuuluvaa tietohallintoa, lukuun ottamatta 44 §:n 1 momentissa mainittuja asioita.

Aluehallintoyksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat todistuksen antamista maaherralle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

66 §
Osaston ja erillisen yksikön työjärjestys

Osaston tulosyksiköiden päälliköistä ja heidän sijaisistaan määrää osaston päällikkö. Tulosyksiköiden päälliköt määrätään enintään neljän vuoden määräajaksi.


70 §
Kansliapäällikön, osaston päälliköiden ja erillisen yksikön päälliköiden sijaisuudet

Kansliapäällikön sijaisena on alueiden ja hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö. Hänen ollessaan estyneenä on sijaisena poliisiylijohtaja ja myös hänen ollessaan estyneenä on sijaisena virkaiältään vanhin osaston päällikkö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Kansliapäällikkö
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.