323/2002

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista 12 päivänä tammikuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (15/2000) 1 §:n 3 momentti, 7 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentti, 8 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 28/2001 ja 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1046/2001 sekä

lisätään asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee soveltuvin osin myös uuhipalkkioita. Uuhipalkkiojärjestelmästä säädetään lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2529/2001, jäljempänä lammasasetus. Lisäksi järjestelmästä säädetään lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2419/2001 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2550/2001, jäljempänä palkkioasetus.


7 §
Hakemukset

Lammasasetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaan kunkin hakemuksen on koskettava vähintään kymmentä uuhta.


8 §
Pitoaika

Palkkioasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaan uuhien 100 päivän pitoaika alkaa kaikilla palkkiota hakeneilla palkkion hakuajan päättymistä seuraavasta päivästä.

8 a §
Ilmoitus eläimen poistosta luonnonolosuhteen takia

Ilmoitus ja asiaan liittyvät todisteet luonnonolosuhteen takia poistetusta eläimestä on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siten kuin siitä tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2419/2001, jäljempänä hallintoasetus, 41 artiklassa säädetään.

Jos todisteena käytettävää eläinlääkärin todistusta tai teurastamon vastaanottoilmoitusta ei ole saatavissa 41 artiklassa säädettynä määräaikana, nämä todisteet on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat saatavissa.

12 a §
Uuhipalkkion lisätuki

Lammasasetuksen liitteessä II vahvistetun kokonaismäärän rajoissa myönnetään 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen lisätukea uuhipalkkiokelpoisille eläimille. Lisätuki myönnetään ilman erillistä hakemusta uuhipalkkiokelpoisten eläinten perusteella. Lisätuki kohdistetaan asetuksen 11 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti uuhipalkkioiden määrän kasvattamiseen.

13 §
Koko tilan hallinnansiirrot

Hallintoasetuksen 50 artiklassa tarkoitetuissa tukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvissa koko tilan hallinnansiirroissa maksetaan eläinpalkkiot tilanpidon jatkajalle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2529/2001; EYVL N:o L 341, 22.12.2001, s. 3
Komission asetus (EY) N:o 2550/2001; EYVL N:o L 341, 22.12.2001, s. 105
Komission asetus (EY) N:o 2419/2001; EYVL N:o L 327, 12.12.2001, s. 11

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.