318/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1241/1997) 4 ja 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan verkkosähköä käyttäviin loistelamppujen virranrajoittimiin (virranrajoittimet), sellaisina kuin ne määritellään 8 päivänä joulukuuta 1998 vahvistetun eurooppalaisen standardin EN 50294 kohdassa 3.4. Asetusta sovelletaan sekä erillisinä osina että valaisinten osina markkinoille saatettaviin virranrajoittimiin.

Tätä asetusta ei sovelleta virranrajoittimiin, jotka:

1) kuuluvat kiinteänä osana lamppuihin;

2) on suunniteltu erityisesti huonekaluihin asennettavia valaisimia varten ja jotka ovat erottamaton osa valaisinta niin, ettei niitä voida testata erillään valaisimesta eurooppalaisen standardin EN 60920 lausekkeen 2.1.3 mukaan; tai

3) viedään joko erillisinä tai osana valaisinta yhteisön ulkopuolelle.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) toimittajalla valmistajaa, tämän valtuutettua edustajaa tai maahantuojaa, joka saattaa virranrajoittimen Euroopan talousalueen markkinoille; sekä

2) teknisillä asiakirjoilla sellaista teknistä tietoaineistoa, jolla voidaan arvioida, onko virranrajoitin tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

3 §
Energiatehokkuusvaatimukset

Virranrajoittimien on täytettävä energiatehokkuusvaatimukset, jotka määritellään tämän asetuksen liitteissä 1―4.

4 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Virranrajoittimien vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa sovelletaan teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä annetun neuvoston päätöksen 93/465/ETY mukaista moduulia A (valmistuksen sisäinen tarkastus).

Virranrajoittimien toimittajan on arvioitava virranrajoittimien vaatimustenmukaisuus ja laadittava 5 §:n 1 momentissa kuvatut tekniset asiakirjat.

Virranrajoittimien toimittajan on määritettävä virranrajoittimien teho edellä mainitun eurooppalaisen standardin EN 50294 mukaisesti ja vahvistettava, että virranrajoittimet ovat 3 §:ssä asetettujen energiatehokkuusvaatimusten mukaisia.

5 §
Tekniset asiakirjat

Teknisissä asiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot:

1) valmistajan nimi ja osoite;

2) mallin yleiskuvaus, josta se voidaan yksiselitteisesti tunnistaa;

3) tiedot, tarvittaessa piirustuksineen, mallin tärkeimmistä rakenneominaisuuksista, etenkin niistä seikoista, jotka vaikuttavat merkittävästi sen sähkönkulutukseen;

4) käyttöohjeet;

5) tulokset 4 §:n 3 momentin mukaisesti tehdyistä mittauksista; sekä

6) yksityiskohtaiset tiedot, joista ilmenee, että nämä mittaukset ovat tämän asetuksen liitteissä asetettujen energiankulutusta koskevien vaatimusten mukaiset.

Muuta yhteisön sääntelyä varten laadittuja teknisiä asiakirjoja voidaan käyttää, jos ne täyttävät 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Toimittajan on säilytettävä teknisiä asiakirjoja niin, että ne ovat viranomaisten saatavilla tarkastusta varten vähintään kolme vuotta siitä, kun virranrajoittimen valmistus on päättynyt.

6 §
CE-merkintä

Virranrajoittimiin ja niiden pakkauksiin on kiinnitettävä CE-merkintä merkiksi siitä, että virranrajoittimet täyttävät tämän asetuksen vaatimukset. Jos virranrajoittimet saatetaan markkinoille valaisimeen asennettuina, CE-merkintä on kiinnitettävä sekä valaisimiin että niiden pakkauksiin. Merkintä on tehtävä siten kuin tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa (1376/1994) säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

8 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen estämättä voidaan

1) 1 päivään kesäkuuta 2002 saakka saattaa markkinoille sellaisia virranrajoittimia, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia; sekä

2) 21 päivään marraskuuta 2005 saakka saattaa markkinoille sellaisia virranrajoittimia, jotka eivät täytä liitteen 4 mukaisia vaatimuksia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/55/EY (32000L0055); EYVL N:o L 279, 1.11.2000, s. 33

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Heli Vuori-Karvia

Liitteet 1 - 4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.