317/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä kesäkuuta 2001 annetun oikeusministeriön työjärjestyksen (487/2001) 14 §, 16 §, 29 §:n 1 momentti ja 30 §:n 2 momentti sekä

lisätään 32 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, seuraavasti:

14 §
Oikeushallinto-osasto

Oikeushallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) tuomioistuimia ja oikeudenkäyntiä;

2) ulosottotointa;

3) yleistä oikeusaputoimintaa;

4) yleistä asianajajayhdistystä;

5) maksutonta oikeudenkäyntiä;

6) oikeudellista jaotusta;

7) tuomarinvalintalautakuntaa;

8) tuomioistuinlaitoksen, syyttäjänvirastojen ja ulosottovirastojen tietojärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä;

9) oikeusrekisterikeskusta;

10) maksuttomien oikeudenkäyntien ja muiden oikeudenkäyntikustannusten maksamista;

11) muuta oikeudenhoitoa, jollei se kuulu kriminaalipoliittisen osaston toimialaan.

16 §
Kriminaalipoliittinen osasto

Kriminaalipoliittinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) rikollisuuskehityksen sekä rikollisuudesta aiheutuvien haittojen ja kustannusten seurantaa ja arviointia;

2) rikosten ehkäisyä ja rikostorjuntaa;

3) rikosoikeudellista järjestelmää ja vastuuta;

4) rangaistusten täytäntöönpanoa;

5) rikoksen uhrin asemaa;

6) syyttäjäntointa;

7) rikoksentorjuntaneuvostoa ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia, jollei asian käsittely kuulu kansliapäällikölle;

8) yhteistyötä kriminaalipolitiikan alalla.

29 §
Yleisen osaston ratkaistavat asiat

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien ja kansanäänestyksen toimeenpanon teknisiä järjestelyjä ja muita oikeusministeriölle kuuluvia, vaalien järjestämiseen kuuluvia asioita periaatteellisesti tärkeitä asioita lukuun ottamatta;

2) yleiselle osastolle 26―28 §:n mukaan kuuluvia henkilöstöasioita;

3) kannustavaa palkkausjärjestelmää, virkaehtosopimuksen muuttamista tai täydentämistä, jollei asia ole periaatteellisesti tärkeä tai kuulu muulle osastolle;

4) puoluelaissa tarkoitettua puolueiden valvontaa sekä tilinpidon ja varojen käytön tarkastamista;

5) valtionavustusten myöntämistä, jolleivät ne ole periaatteellisesti tärkeitä tai kuulu muulle osastolle;

6) painovapautta;

7) avioliittoasetuksen (820/1987) 3 §:ssä tarkoitettua todistusta ja eräistä kansainvälisluontoisissa perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen (419/1929) 2 §:ssä tarkoitettua päätöstä;

8) kansainväliselle yksikölle 17 §:n mukaan kuuluvaa kansainvälistä oikeudenhoitoa, jollei asia kuulu ministerille ja jos asiaan on liitettävä valitusosoitus;

9) vuosilomajärjestystä;

10) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa;

11) yleistä hallintoa, jos kysymys on usealle osastolle yhteinen ja merkitykseltään vähäinen;

12) ministeriön muuta sisäistä hallintoa, jollei asia kuulu kansliapäällikön tai toisen osastopäällikön ratkaistavaksi;

13) kansainvälistä yksikköä, tiedotusyksikköä ja sisäisen tarkastuksen yksikköä koskevat, 26 – 28 §:ssä tarkoitetut henkilöstöasiat, jollei asia kuulu ministerille tai kansliapäällikölle.


30 §
Oikeushallinto-osaston ratkaistavat asiat

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston toimialaan kuuluvan viraston henkilöstön palkkausta, virkajärjestelyjä ja muuta henkilöstöhallintoa sekä syyttäjälaitoksen henkilöstön palkkausta ja virkaehtosopimuksia;

2) toimitilojen hankkimista ja varustamista sekä laitteiden hankkimista ja hoitamista osaston toimialaan kuuluvissa virastoissa.


32 §
Kriminaalipoliittisen osaston ratkaistavat asiat

Osasto ratkaisee syyttäjälaitosta koskevat, ministeriön ratkaistavat asiat, jollei asia kuulu 30 §:n 2 momentin perusteella oikeushallinto-osastolle.

Osasto ratkaisee asiat, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin oikeusministeriön ratkaistaviksi säädettyjä henkilöstöasioita 26 – 28 §:ssä määrättyjen periaatteiden mukaisesti, jollei asian ratkaiseminen kuulu valtioneuvostolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Kansliapäällikkö
Kirsti Rissanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.